رابطه بین هوش عاطفی و نوآوری کارکنان بیمارستان شهیدصدوقی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد-شهرک دانشگاه میدان فرهنگ روبروی دانشگاه یزد

2 دانشگاه مدیریت - دانشگاه تهران

3 دانشگاه بین المللی دانشگاه مشهد

4 دانشگاه آزاد یزد

چکیده

مقدمه: هوش عاطفی به عنوان یکی از عواملی است که کارایی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از عواملی است که نوآوری فرد را در سازمان به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه هوش عاطفی و نوآوری بین کارکنان و پرسنل بیمارستان صدوقی یزد انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. نمونه این پژوهش 291 نفر از کارکنان که به صورت تصادفیِ طبقه‌بندی شده (سهمیه‌ای) انتخاب شده‌اند. اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه‌ها از طریق دو پرسشنامه بستۀ هوش عاطفی و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری به دست آمده است. مقدار ضریب پایایی هوش عاطفی و نوآوری 86/0به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده‌های گردآوری شده، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: ضریب همبستگی بین هوش عاطفی و نوآوری 675/0، بین خودآگاهی و نوآوری 538/0، بین خود مدیریتی و نوآوری 526/0، بین آگاهی اجتماعی و نوآوری 615/0، مدیریت رابطه و نوآوری 632/0 بدست آمد، که نشان‌دهنده‌ی آن است که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین هوش عاطفی و نوآوری کارکنان وجود دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که بین هوش عاطفی با نوآوری کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد، می‌توان از ارتباط بین آنها، در زمینه افزایش بهره‌وری و عملکرد کارکنان و ایجاد خلاقیت در بین کارکنان استفاده نمود، و با اکتسابی بودن هوش عاطفی، می‌توان با پرورش و ارتقای هوش عاطفی، کارآفرینی و نوآوری را در بین کارکنان تقویت و افزایش داد.
کلید واژه‌ها: نوآوری، هوش عاطفی، خودآگاهی، خودمدیریتی، مدیریت رابطه.

کلیدواژه‌ها