ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی یزد

2 علامه طباطبایی تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: تحلیل محیط داخلی سازمان یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سازمانی است. لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف تحلیل محیط داخلی سازمان با استفاده از مدل وایزبورد در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- کاربردی که به صورت مقطعی در سال 91 - 90 در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. پرسشنامه‌ی مورد استفاده در مطالعه‌ی حاضر، پرسشنامه‌ی استاندارد تحلیل محیط داخلی وایزبورد بوده که شامل 35 سوال در ابعاد هدف‌گذاری، رهبری، ساختار سازمانی، هماهنگی، مکانیسم پاداش، ارتباطات درون سازمانی و نگرش نسبت به تغییر است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 93/0 محاسبه شد. جامعه پژوهش 360 نفر از کارکنان بیمارستان‌های آموزشی علوم پزشکی یزد بودند که به صورت طبقه‌ای تصادفی در مطالعه وارد شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی (میانگین و t-test) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: امتیاز بیمارستان‌های مورد مطالعه در ابعاد هدف‌گذاری، رهبری، ارتباطات، مکانیسم پاداش، هماهنگی، نگرش نسبت به تغییر و ساختار سازمانی به ترتیب با میانگین 33/0±33/3 ، 26/0±80/3 ، 52/0±44/3 ، 47/0±42/4 ، 48/0±60/3 ، 26/0±77/3 و 21/0±83/3 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: در مجموع می‌توان گفت اصلاح مکانیسم پاداش‌دهی و تقویت نگرش مثبت پرسنل به تغییر می‌تواند به عنوان عوامل موثر در بهبود عملکرد سازمانی تلقی شود.
کلید واژه‌ها: مدل وایزبورد، تحلیل محیط، ارزیابی درونی، محیط داخلی، بیمارستان

کلیدواژه‌ها