بررسی وضعیت سلامت روانی وکیفیت زندگی معتادان مراجعه کننده به مراکز گذری و نگهدارنده متادون درمانی شهرستان ساری در سال1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ساری

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده

مقدمه: اولین گام جهت پیش‎گیری و کاهش شیوع اعتیاد در جامعه و نیز کمک به معتادین، شناسایی وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی آن‎ها می‎باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری بوده است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر کاربردی بوده که به روش توصیفی و مقطعی در سال 1391بر روی 351 نفر از معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان ساری به‎صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش‎نامه‎های سلامت روان (GHQ)، کیفیت زندگی (SF17) به دست آمده است داده‎ها پس از جمع‎آوری از طریق نرم‎افزار SPSS و آزمون آماری کای ‌دو مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‎ها: 1/70 % افراد، سلامت روان تاحدی مطلوب و 1/11% افراد، سلامت روان نامطلوب داشتند. همچنین 5/67 درصد افراد، کیفیت زندگی تاحدی مطلوب و 6/23 % افراد، کیفیت زندگی نامطلوب داشتند. بین سلامت روان با شغل (041/0 = P) و تحصیلات (023/0 = P) ارتباط معنی‎دار وجود داشت. به‎علاوه بین کیفیت زندگی افراد با وضعیت تأهل و تحصیلات نیز ارتباط معنی‎داری وجود داشت (001/0 = P). اما بین سلامت روان با سن، جنسیت و وضعیت تأهل و نیز بین کیفیت زندگی با سن، جنسیت و شغل ارتباط معنی‎داری وجود نداشت.
نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج به‎دست آمده، سلامت روانی و کیفیت زندگی واحدهای مورد پژوهش چندان مطلوب نبوده که می‎توانند مستعد اختلالات روانی دیگر نیز باشند. بنابراین توجه ویژه مسئولین به این گروه ضروری می‎باشد.
کلیدواژه‎ها: سلامت روانی، ترک اعتیاد، کیفیت زندگی ،ساری

کلیدواژه‌ها