وضعیت موجود مدیریت زنجیره دارو در سطح خانه های بهداشت شهرستان مسجدسلیمان و تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فرآیندهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول توسعه شبکه

2 دانشیارگروه بهداشت خانواده، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه: در کنفرانس آلماتا که در سال 1978 تشکیل شد، "مراقبت های بهداشتی اولیه"کلید رسیدن به استراتژی "بهداشت برای همه تا سال 2000" معرفی شد و جز چهارم این برنامه "مدیریت زنجیره دارو" می باشد. این با هدف بررسی تاثیر آموزش بر مدیریت زنجیره دارو در خانه های بهداشت شهرستان مسجدسلیمان انجام پذیرفته است و از پژوهش های کاربردی است.
نتیجه گیری: بازنگری برنامه های آموزشی موجود، انجام نیازسنجی آموزشی بهورزان، آموزش مربیان و ارتقای مهارت های آموزشی آنان ، استفاده از روش های آموزشی موثرتر مانند برگزاری جلسات بحث گروهی و کار عملی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی نوین می توان پیشنهاد نمود.
روش پژوهش: این پژوهش در سه مرحله مروری، کیفی و کمی از طریق مداخله ای آموزشی با استفاده از چک لیست پژوهش انجام شده است.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که به لحاظ مدیریت زنجیره دارو، وضعیت موجود خانه های بهداشت شهرستان با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. مداخله آموزشی حاکی از این بود که آموزش منجر به بهبود مدیریت زنجیره دارو در هر سه بعد تامین، نگهداری و توزیع دارو شده است (001/0 p< ). افزایش مشارکت بهورزان در فرایندهای مدیریت زنجیره دارو و اصلاح و بهبود فرآیندهای مربوط به نگهداری داروها، چیدمان داروها در قفسه های دارویی و همچنین عودت داروهای نزدیک به تاریخ انقضاء، درخواست تامین داروهای خانه بهداشت توسط بهورزان و تاکید بر آموزش بیمار یا همراهان وی در خصوص استفاده درست و به موقع از دارو و نگهداری آن در منزل از اهم یافته های این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها