اعتیاد به اینترنت در دانشجویان: تهدیدی بر سلامت روان

نویسنده

چکیده

مقدمه :‌ تقاضای فزاینده به فناوری رایانه و نفوذ گسترده‌ اینترنت،بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با اختلال بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناشی از ابتلا به اعتیاد رایانه مواجه ساخته است، هدف این مطالعه بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان به عنوان تهدیدی بر سلامت روان بود.
روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی جامعه‌ی آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ساری هستند. از بین جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجسی و مورگان، تعداد 261 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ی انتخاب شدند. برای گرداوری داده‌ها از پرسشنامه در قسمتی مشخصات زمینه‌ای و آزمون اعتیاد به اینترنت، استفاده به عمل آمد. آزمون اعتیاد به اینترنت یک ارزیابی خودسنجی 20 ماده‌ای بر اساس درجه بندی لیکرت است. اعتبار آزمون اعتیاد به اینترنت توسط اعتبار محتوی مورد تایید قرار گرفت و پایانی آن با روش آلفای کرونباخ 91  درصد محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: در دانشجویان مورد مطالعه اعتیاد به اینترنت شایع بود ( %5P< و 256. 28 t=). اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر ( %5P< و 267. 4 t=)؛ و بر حسب میزان استفاده از اینترنت ( %5P< و 655. 22 F=) متفاوت است. ولی بر حسب سنین مختلف، متفاون نیست ( %5P< و 054. 1 F=)
نتیجه‌گیری: اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شایع است، و پیشگیری از خطرات و عوارض آن در دانشجویان، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها