طراحی الگوی رقابت در ارائه خدمات بیمارستان‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه :‌ به کارگیری سازوکارهای بازار در خدمات بیمارستانی مستلزم این است که دولت بر شرابط ساختاری بازار و رقابت بین عرضه کنندگان توجه کند. تاثیر اعمال رقابت به عوامل متعدد بستگی دارد. هدفت این پژوهش طراحی الگوئی بود که بیمارستان‌های دولتی ایران به نحوی در ارائه‌ی خدمات درمانی رقابت نمایند.
روش پژوهش‌:  این پژوهش کاربردی به صورت توصیفی مقطعی اجرا شده؛ پژوهشگر بر اساس یافته‌های مطالعه‌ای تطبیقی و بررسی متغیرهای ویژگی‌های بازار رقابت، برای افزایش کارایی، تامین منابع مالی، شیوه‌های انعقاد قرارداد در ارائه‌ی خدمات بستری، شیوه‌های پرداخت به ارائه دهندگان خدمات در بیمارستان‌های دولتی در مورد کشورهای منتخب؛ با روش دلفی الگوی نهایی ارائه می‌کند. داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه جمع آوری شد. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد.
یافته‌ها: در کشورهای مورد مطالعه، دولت‌ها بیش از 85 درصد هزینه‌های مراقبت‌های بستری را خود می‌پردازند. به طور میانگین 3. 3 درصد از تولید ناخالص ملی صرف هزینه‌های بیماران بستری می‌شود، که 3. 85 درصد هزینه‌ها مربوطه به بیماران بستری دولتی می‌باشد. سازوکارهای رقابت موجب محدود شدنه هزینه‌ها، بهبود کارایی، ارتقای سطح اثر بخشی و صرفه جویی دولت‌ها در سرمایه‌گذاری اصل سرمایه، به ویژه در بخش بیمارستانی شده است.
نتیجه‌گیری: دولت با فراهم کردن زمینه سازوکارهای بازار محور در ارائه‌ی خدمات بیمارستانی و نظارت می‌تواند به میزان قابل توجهی بر کیفیت خدمات، بهره‌وری از منابع موجود و رضایتمندی مشتریان بیفراید.

کلیدواژه‌ها