اثر بخشی اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری با رویکرد کایزن عملیاتی بر بهبود شاخص‌های عملکردی واحد آزمایشگاه پلی کلینیک 17 تامین اجتماعی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه :‌ در جامعه‌ی صنعتی در حال پیشرفت و ورود به عضر اطلاعات و ارتباطات باید به دنبال یافتن راه‌حل‌های کارآتر و سودبخش‌تر برای تولید محصول و انجام خدمات باشیم. کایزن، زاییده تفکر ژاپنی و به معنای بهبود مستمر؛ و مورد توجه تمام شرکت‌های دنیا است. هدف این پژوهش معرفی و استقرار الگوی کایزن عملیاتی؛ به منظور بهبود فرآیند در آزمایشگاه پلی کلینیک 17 تامین اجتماعی تهران بود.
روش پژوهش: این پژوهش با تکیه بر تجربه‌های پیشین و به کارگیری یک مدل اجرایی 9 مرحله‌ای و با هدف بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، تحلیل فرایندها، حذف اتلاف‌ها، بهسازی محیط کار و ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان واحد آزمایشگاه پلی کلینیک 17؛ اجرا شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و فرم‌های زمان سنجی استفاده گردید.
یافته‌ها: اجرای کایزن عملیاتی در این واحد آزمایشگاه‌، موجب بهبود قابل ملاحظه در کاهش زمان انتظار بیماران برای پذیرش از 25 دقیقه به 12 دقیقه، کاهش مدت انتظار نمونه گیری از 12 دقیقه به 7 دقیقه، افزایش میزان رضایت مندی مراجعین از 67 درصد به 78. 5 درصد، حذف مراجعات غیر مرتبط بیماران و به دنبال آن کاهش ازدحام در مقابل واحد آزمایشگاه شد.
نتیجه‌گیری: استقرار الگوی کایزن عملیاتی موجب بهبود شاخص‌های عملکردی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها، حذف اتلاف‌ها، استفاده بهینه از منابع و همچنین اجرای نظام آراستگی در آزمایشگاه مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها