بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه :‌ رایانه و نفوذ گسترده‌ی آن در دنیای امروز باعث تقاضای فزاینده کار با رایانه شده، که برای بسیاری افراد با اضطراب و استرس همراه است. هدف این پژوهش بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران پرستاری بود.
روش پژوهش:‌ جامعه‌ی آماری در این پژوهش توصیفی، کلیه‌ی اعضای هیات علمی و مدیران دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی در استان مازندران است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجسی و مورگان، تعداد 200 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها: بین جنسیت و میزان اضطراب کامپیوتر، (05 .0 p< 543. 2=  t) و تحصیلات (05 .0 p< 776. 2=  t)و سابقه‌ی شغل (05 .0 p< 279. 2=  t)ارتباط معنی‌داری وجود داشت؛ ولی بین میزان اضطراب کامپیوتر با تجربه کامپیوتر (05 .0 p< 525. 0=  t) و نوع شغل (05 .0 p< 179. 0=  t) ارتباط معنی داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: میان اضطراب کامپیوتر و برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی نظیر جنسیت، تحصیلات و نوع شغل اعضای هیات علمی و مدیران دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی مازندران، ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها