بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان‌های یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان شهید صدوقی یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: عدالت ادراک شده سازمانی، به معنی ادراک کارکنان از حد منصفانه بودن اقدامات سازمان در رابطه با آنهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی در بیمارستان های یزد بود.
روش‌ها: مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 1391 در 6 بیمارستان دولتی، خصوصی و خیریه یزد انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان این بیمارستان‌ها بود. مجموعأ 259 نفر در مطالعه شرکت کردند. نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای- تصادفی از 2 طبقه کارکنان بالینی و اداری بیمارستان‌ها انجام شد. داده‌های پژوهش به وسیله 2 پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده بیوگر و هوش هیجانی شرینگ جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز آزمون ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
نتایج: میانگین امتیاز عدالت توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و سیستمی در بیمارستان‌های مورد مطالعه به ترتیب، 66/14± 31/71، 15/16±91/58، 21/17±26/48 و 70/24±99/93 بود. هم‌چنین، میانگین امتیاز کلی عدالت ادراک شده سازمانی در این بیمارستان‌ها، 56/11±10/59 بود. میانگین امتیاز هوش هیجانی کارکنان این بیمارستان‌ها نیز معادل 60/4±26/67 به دست آمد. سطح هوش هیجانی کارکنان، تنها در بیمارستان‌های خصوصی دارای رابطه معنادار با ادراک آنها از عدالت سازمانی بود.
 

کلیدواژه‌ها