تدوین استراتژی‌های ارتقاء ایمنی بیمار در بخش‌های بالینی بیمارستان 15 خرداد تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران،‌ ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ایمنی بیماربه عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت خدمات سلامت، به معنای پرهیز از وارد شدن هرگونه صدمه و جراحت به بیمار در حین ارائه مراقبت‌های سلامت است. هدف اصلی مراقبت در سیستم‌های بهداشتی درمانی، حفظ و ارتقای سلامتی است و ایمنی بیمار یکی از دغدغۀ اصلی این حوزه محسوب می‌شود.
هدف از این پژوهش تدوین استراتژی‌های ارتقای ایمنی بیمار در بخش‌های بالینی بیمارستان 15 خرداد تهران بود.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش صاحبان فرآیند بیمارستان 15 خرداد شامل رئیس بیمارستان، مدیران عالی و میانی، سرپرستاران؛ پزشکان و کارشناسان پرستاری با بیش از ده سال سابقه کاری به تعداد 55 نفر بودند. از پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس SWOT ، ماتریس داخلی و خارجی، و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: با توجه به نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر با 56/2 و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برابر با 86/2، با استفاده از ماتریس داخلی و خارجی، استراتژی‌های تهاجمی اننخاب شد. استراتژی‌های انتخاب شده با استفاده از ماتریس QSPM اولویت‌بندی و بهترین استراتژی با امتیاز657/6 انتخاب گردید که عبارت است از توسعه حاکمیت و رهبری.
نتیجه‌گیری: با بکارگیری استراتژی‌های تهاجمی بویژه در حوزه حاکمیت و رهبری، می‌توان ایمنی بیمار را به عنوان الویت استراتژیک بیمارستان در نظر گرفته و آن را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها