الگو بهره‌وری کارکنان غیر درمانی بیمارستان (مطالعه موردی: بیمارستان مریم استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات ایمنی زیست و محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر بهره‌وری کارکنان غیردرمانی بیمارستان می‌باشد؛ امروزه تمامی کشورهای جهان در تلاش‌اند تا با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتر، جایگاهی مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم دست یابند. در این میان، منابع انسانی به عنوان یکی از عوامل و نهادهای اصلی هر سازمان، نقش بسزایی در کیفیت ستادی آن سازمان دارد.
روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی - همبستگی و روش گرداوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای می‌باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 135 نفر از کارکنان غیردرمانی بیمارستان مریم استان البرز می‌باشد. هم‌چنین به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از آزمون کولموگروف، آزمون t، تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است،  متغیرهای تحقیق و توسعه، ظرفیت سازمانی، قوانین دولت، عمر تجهیزات، هزینه‌های انرژی، ترکیب نیروی کار، اخلاق کاری و مدیریت بر بهره‌وری تاثیر معنادار دارد و متغیر ثبات و امنیت شغلی بر بهره‌وری تاثیر معنادار ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد، متغیرهای تحقیق و توسعه، ظرفیت سازمانی، قوانین دولت، عمر تجهیزات، هزینه‌های انرژی، ترکیب نیروی کار، اخلاق کاری و مدیریت می‌تواند بر بهره‌وری کارکنان غیردرمانی بیمارستان تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Barimani, Abolghasem; Esfandyari, Mohammad Bagher. "The Relationship between Organizational Creativity and Productivity Employees' of Medical Sciences University". Journal of Maritime Management Science Studies, 2022; 25: 36. (In Persian)
2- Ferdosi M, Niaraees Zavare A S, Akbari F. "Analyzing Hospital Bed Productivity Using an Innovative Indicator". Journal of Military Medicine, 2020, 22(7); 737-746. (In Persian)
3- Ghahremanlo M, Hasani A A, Forati H. A model for productivity evaluation of hospital units based on data envelopment analysis and fuzzy best-worst. JMIS, 2021; 69: 77. (In Persian)
4- Asgharzadeh, Asghar; Nejad Irani, Farhad. "Hospital Agility with telemedicine strategy and effect of moderating factor of productivity in a Military Hospital". Nurse and Physician within war, 2018, 6(19); 5-13. (In Persian)
5- Karimi, Saeed; Mohammadinia, Leila; Mofid, Maryam. "The survey of relation between compasses of socialization and productivity of employees in selected hospitals based on Biligard and Gold smite models". Health Information Management, 2015; 11(7); 1036-1046. (In Persian)
6- Azimi, Pouria. "Factors affecting human resource productivity in civil projects". Civil and Project Journal; 2020: 70- 79. (In Persian)
7- Baibordy, Leila; Bafandezendeh, Alireza; Aali, Samad. "Designing a Model for Human Resources Productivity in Health Care Sector". Political Sociology of Iran; 2022: 614-628. (In Persian)
8- Daft, R., and S. HIATT. "Organization Theory and Design, westpublishing co." New York; 1992.
9- Chen, Jui‐Chen, Colin Silverthorne, and Jung‐Yao Hung. "Organization communication, job stress, organizational commitment, and job performance of accounting professionals in Taiwan and America." Leadership & organization Development journal; 2006.
10- Ciak, John. “An examination of the relationship between organizational communication climate and organizational attitudinal commitment”. University of New Haven; 1995.
11- Rezaian, Ali. "Fundamentals of organization and management." Tehran: Samt 2013.
12- Cuel, Roberta, and Roberta Ferrario. "The impact of technology in organizational communication processes: toward constructivism." Proceedings of the European Group for Organization Studies; 2006.
13- Alwani, M. & Ahmadi, P. "Designing a comprehensive management model of factors affecting human resource productivity". Modarres Magazine, 2010; 5(1); 1-20. (In Persian)
14- Mirenjad, S,A. "Identification and ranking of effective factors of production productivity Nasuz Pars using Multi-Criteria Decision Making techniques (MCDM)". Graduated as an expert, Tarbiat Modarres University; 2012. (In Persian)
15-  Resghi shirsavar H, Moosavi M,The relationship between job satisfaction and productivity of employees working in the Medicai unit of Islamic Azad University of Tehran, Journal Healthcare Management, 2011; 3(4): 1-26. (In Persian)
16- Alexi, H. "The Efficiency Factors on the welfare in organs." Journal, Psychological; 2005: 25-30.
17- Shirzad Kebria, Baharak; Nosrati, Leila. "Investigating Job Security and Perceiving Organizational Support in Predicting the Productivity of Contract Staff of Khoramabad University of Medical Sciences". Journal of Healthcare Management, 2018; 8(4): 82-92. (In Persian)
18- Blank, Jos LT, and Vivian G. Valdmanis. "Environmental factors and productivity on Dutch hospitals: a semi-parametric approach." Health care management science, 2010; 13(1): 27-34.
19- Perez-Villadóniga, Maria J., Ana Rodriguez-Alvarez, and David Roibas. "The contribution of resident physicians to hospital productivity." The European Journal of Health Economics, 2022; 23(2): 301-312.
20- Raesi, P. "The effect of stress on the performance and efficiency of hospital managers and matrons." Journal of Health Administration, 2000; 3(6): 176-191. (In Persian)
21- Najarian, Reza; Hajinabi, kamran; Nazarimanesh, Leila. "The Relationship between Human Resource Empowerment and Organizational Productivity of Imam Hossein (AS) Shahrood Hospital". Journal of healthcare management, 2022; 13(2): 7-15. (In Persian)
22- Mirzaee, khodadad; Soleimani, Nader. "Exploratory, confirmatory and internal consistency factor analysis of the researcher-made questionnaire Culture of sacrifice and martyrdom in nurses". Witness the thought, 2022; 3(1): 153-181. (In Persian)
23- Alaeemoghadam, Abbas; Naderinasab, Mehdy; Alidoust ghahfarokhi, Ebrahim; Beniaz, Seyd Abas. "Presenting a conceptual model of sports development based on modern Iranian Islamic civilization with a structural equation model approach". Political Sociology of Iran, 2023; 5(10): 1482-1496. (In Persian)