شناسایی و رتبه‌بندی روتین‌های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (مطالعه موردی: شرکت رویان دارو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: روتین‌ها عامل متمایز کننده سازمان‌ها از لحاظ نحوه انجام کارهای پایه مشابه به شمار می‌روند. روتین‌ها بازتاب شخصیت خاص هر سازمان هستند. شناسایی روتین‌های هر شرکت ممکن است ولی تقلید صرف از آنها بی فایده خواهد بود. از اینرو هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی روتین های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی است.
روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی و از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان شرکت‌های دارویی رویان دارو است که تعداد آنها 130 نفر می‌باشد. نمونه متناسب یا تعداد جامعه مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان 97 نفر می‌باشد. در این پژوهش افراد نمونه بر اساس روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از شاخص‌های شناسایی شده در پژوهش والا و همکاران استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها به تأیید خبرگان و اساتید دانشگاهی رسیده است. پایایی این پرسشنامه­ها در این پژوهش 0.958 می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص‌های توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SPSS و SEM-PLS استفاده شد.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد روتین‌های مدیریت نوآوری 22 شاخص می‌باشد، که تمامی روتین‌های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (شرکت رویان) موثر هستند. هم‌چنین روتین‌های مدیریت نوآوری در صنایع دارویی (شرکت رویان) در وضعیت نرمال و قابل قبولی  قرار دارد.
نتیجهگیری: نتایج حاکی از آن است که دو روتین "فعالیت مدیریت پروژه" و "مطالعات امکان سنجی در پروژه‌های نوآوری" با داشتن بیشترین بار عاملی در رتبه اول قرار دارند. لذا پیشنهاد می‌شود شرکت فعالیت‌های مدیریت پروژه را به طور کامل انجام دهد تا از پیشرفت آنها مطابق هدف خود استفاده کند؛ هم‌چنین مطالعات امکان سنجی نیز در پروژه‌های نوآوری انتخاب شده انجام شود.

کلیدواژه‌ها


1- Salter AJ, Alexy O. The Nature of Innovation. England: Oxford University Press; 2013: 29-30.
2- Trott P. Innovation Management and New product Development. England: person, 2012: 121.
3- Ketchen JrD, Ireland R, Snow C. Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation. Strategic Entrepreneurship, 2007; (1): 371-385.
4- Nelson R R, Winter SG. An Evolutionary Theory of Economic Change. London: Belknap Press; 1982: 40.
5- Esther F, Dennis AS. Managing innovation in the Pharmaceutical industry. Journal of Commercial Biotechnology, 2005; 12(1): 57-50.
6- Mandic V, Rasic V, Jevtovic J,  Knezevic T, Subasic L, Zlatic Sutic, D. Methodology for Innovation Management. Serbia: University of Kragujevac WBCInno project; 2014: 20-21.
7- Vala L, Pereira R, Caetano I. Innovation Management Processes and Routines for Business Success and Value Creation. Management Studies, Sep.-Oct, 2017; 5(5): 471-481.
8- Lam A. Organizational Innovation, Chapter 5 in J. Fagerberg, D. Mowery and R.R. Nelson (eds.). The Oxford Handbook of Innovation. England: Oxford University Press; 2005: 3-5.
9- Hamel G, Prahalad CK. The core competence of the corporation, Harvard Business Review, 1990; 68(3): 79–91.
10- Tidd J, Bessant J. Managing innovation: Integrating technological. market and organizational change. New York: John Wiley & Sons; 2009: 33-36.
11- Chesbrough H. The logic of open innovation: managing intellectual property. California Management Review, 2003; 45(3): 33-58.
12- Tidd J. Home Automation: Market and Technology Networks. London: Whurr Publishers; 1997: 23.
13- Ghazizadeh H, Hosseini Shakib M, Khamseh A. Presenting the management model of innovation process routines in gas turbine companies with mixed approach. Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 2021; 19(45): 16-3. [In Persian]
14- Tabatabayan SH, Tahoori H, Taqvi Fard M.Biomedical Innovation Ecosystem Analysis in Iran. Quarterly Journal of Technology Development Management, 2018; 6(1): 45-9. [In Persian]
15- Kargar Shahamat B, Taqva MR, Tabatabaian SH. Functions of Analytical Innovation Network of Technological Learning in Iranian Pharmaceutical Sector. Technology Development Management Quarterly, 2017; 5(1): 39-9. [In Persian]
16- Kargar Shahamat B, Taqva MR, Tabatabaian SH, Salehi Sedghiani J. Requirements for the formation of an analytical innovation network from the rule of entrepreneurship in the pharmaceutical sector of Iran. Journal of Management Improvement, 2016; 4(34): 94-49. [In Persian]
17- Hedayati M, Khamseh A. Evaluation and ranking of factors affecting innovation management with a local model in the power plant industry (Case study: Power plant repair company) (1395.03.12), Tehran; Leading Karin Conference Institute; 2016. [In Persian]
18- Abbasi E. Evaluating the Performance of Innovation Management and Ranking the Factors Affecting It by Hierarchical Analysis (AHP) (Case Study: Petrogaz Jahan) (1395.04.10), Sweden; ICOAC; 2016. [In Persian]
19- Barati S. Evaluation of Innovation Management Performance in Service Organizations and Ranking of Effective Factors (Case Study: Tehran District 6 Municipality) (1395.04.10), Sweden; ICOAC; 2016. [In Persian]
20- Forutan V. Evaluation and ranking of factors affecting innovation capability in the pharmaceutical industry by AHP method Case study: Tehran Daroo Company (1395.03.12), Tehran; Leading Karin Conference Institute; 2016. [In Persian]
21- Hashemzadeh E, Haji Hosseini H, Radfar R, Malekzadeh K. Effective Factors in Creating Innovation Capabilities (Case Study of an Aviation Industry Research Center in Iran). Journal of Innovation Management, 2014; 3(1): 100-75. [In Persian]
22- Mosleh AM, Salimi Fard Kh, Sadeghi Kia MR. Identifying human and managerial factors affecting innovation in gas refineries. Journal of Human Resource Management, 2014; 6(21): 232-201.[In Persian]
23- Khosropour H, Feizi K, Tabaian SK. Investigating and Ranking the Factors Affecting the Mechanism of Applying Open Innovation Approach in Iran's Aviation Industry. Scientific Quarterly of Innovation Management, 2013; 2(4): 26-1. [In Persian]
24- Angelo KSR, Peter VDS, Jacqueline, VM-K. Innovation in pharmaceutical R&D: mapping the research landscape. Scientometrics, (2020); 125: 1801–1832.
25- Jose A-G, Juan I I, Angel B. Innovation management Techniques and Tools: It’s Impact on Firm Innovation Performance. International Journal of Innovation Management, 2018; 22(6): 31-1.
26- Ramil C. What management strategies can Pharmaceutical Company Implement to sustain innovation? Muma Business Review, 2018; 2: 021-036.
27- Blakçori F. The Role of Formal Routines in Organizational Innovation. Managers Attitudes towards Organizational Routines. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), 2014; 4(2): 70-56.
28- Sedaghati A. Investigating the Relationship between Strategic Thinking and Organizational Innovation in Tehran Municipality Civil Engineering Organization. M.A. Thesis. Tehran. Islamic Azad University, Electronic Unit; 2015. [In Persian]
29- Vega-Jurado J, Juliao-Esparragoza D, Paternina-Arboleda CD, Velez MC. Integrating Technology, Management and Marketing Innovation through Open Innovation Models. Journal of technology management & innovation, 2015; 10(4): 90-85.
30- Rasooli A, Abbasi R, Moeini H. Investigating the effect of e-service quality on the intention to buy books online with the mediating role of trust and image of the company. Library and Information Science, 2018; 21(1): 153-179. [In Persian]
31- Basir L. Investigating the effect of service innovation on customers' behavioral intentions through sensory marketing. M.A. Thesis. Mashhad. University of Ferdowsi; 2014. [In Persian]