شناسایی عوامل موثر بر شایستگی فرهنگی پزشکان و پرستاران سازمان‌های دولتی بخش بهداشت ودرمان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروە مدیریت، واحد سنندج، دانشگاە آزاد اسلامی، سنندج ایران

3 استادیار گروە ریاضی و آمار، واحد سنندج، دانشگاە آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروە علوم اجتماعی، واحد سنندج، دانشگاە آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: شایستگی فرهنگی، قابلیت پاسخ به تنوع فرهنگی در داخل سیستم‌های بهداشت و درمان است‏. مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر شایستگی فرهنگی پزشکان و پرستاران سازمان های دولتی بخش بهداشت ودرمان ایران انجام شد.
روش پژوهش: برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد سپس با استفاده از نظرات 10 خبره دانشگاهی با پرسشنامه، و روش دلفی دومرحله ای برای نهایی کردن مدل استفاده گردید.
یافته‌ها: ابتدا با مرور نظام مند 198 سند، که پس از پالایش به عدد 32 رسید و با بررسی این پژوهش ها به 7 شاخص و 26 زیرشاخص موثر بر شایستگی فرهنگی استخراج شد که در پرسشنامه ای از 10 نفر از خبرگان متخصص در دور اول ضریب کندال 512/. حاصل شد و با حذف یک عامل که از منظر خبرگان دارای روایی کمتری بود و نیز اصلاح 3 عامل دیگر نهایتا در دور دوم دلفی عدد 704/. حاصل شد که حکایت از روایی بالای این شاخص ها دارد.
نتیجه‌گیری: شاخص های تنوع فرهنگی، برخورد فرهنگی، میل فرهنگی، فروتنی فرهنگی، شایستگی انسان گرایانه، آمادگی آموزشی و حمایت سازمانی، هفت شاخص نهایی می باشند، کاربست مدل استخراج شده ی شایستگی فرهنگی در بخش بهداشت و درمان دولتی می تواند ابزاری برای ارزیابی و اولولیت بندی شایستگی فرهنگی کادر درمان در بخش دولتی ایران بوده و نتایجش نیز مبنای انجام اقدامات مدیریتی برای اصلاح و بهبود سازمانی واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


1- Cai, D. Y. A concept analysis of cultural competence. International Journal of   Nursing Sciences, 2016; 3(3): 268-273.‏
2- Cram, B. & Alkadry, M. Social Equity Leadership. In A. Farazmand (Ed.) Global encyclopedia of public administration and public policy. Springer; 2018
3- Kohli, H. K., Kohli, A. S., Huber, R., & Faul, A. C. Assessing cultural competence in graduating students. International Journal of Progressive Education, 2010; 6(1).‏
4- Betancourt, J.R., Green, A.R., Carrillo, J.E., Park, E.R., Cultural competence and health care disparities: key perspectives and trends. Health Aff. (Millwood), 2005; 24 (2), 499–505.
5- Dudas KI. Cultural competence: an evolutionary concept analysis. Nurs Educ Perspect, 2012; 33(5): 317e21
6- Schim, S. M., Doorenbos, A. Z., & Borse, N. N. Cultural competence among hospice nurses. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 2006; 8(5), 302-307.
7- Sharifi, N., Adib-Hajbaghery, M., & Najafi, M. Cultural competence in nursing: A concept analysis. International journal of nursing studies, 2019; 99: 103386.‏
8- Brach, C., & Fraserirector, I. Can cultural competency reduce racial and ethnic health disparities? A review and conceptual model. Medical care research and review, 2000; 57(1_suppl): 181-217.‏
9- Khezerloo, S., & Mokhtari, J. Cultural competency in nursing education: A review article, 2016‏
10- Henderson, P., Islam, R., Bachman, P., Pineau, J., Precup, D., & Meger, D. Deep reinforcement learning that matters. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018; 32(1).‏
11- Steefel, L. Cultural humility: An active concept to drive correctional nursing practice. Journal of forensic nursing, 2018; 14(1): 27-30.‏
12- Foronda, C. L., Swoboda, S. M., Hudson, K. W., Jones, E., Sullivan, N., Ockimey, J., & Jeffries, P. R. Evaluation of vSIM for Nursing™: A trial of innovation. Clinical Simulation in Nursing, 2016; 12(4): 128-131.‏
13- Dreher, M., & MacNaughton, N. Cultural competence in nursing: Foundation or fallacy? Nursing outlook, 2002; 50(5): 181-186.‏
14- Jirwe, M., Gerrish, K., & Emami, A. The theoretical framework of cultural competence. Journal of Multicultural Nursing & Health, 2006; 12(3): 6.‏
15- Taylor, R., 2005. Addressing barriers to cultural competence. J. Nurses Staff Dev. 21 (4), 135–142.
16- Taylor, R.A., Alfred, M.V. Nurses’ perceptions of the organizational supports needed for the delivery of culturally competent care. West. J. Nurs. Res. 2010; 32 (5): 591–609.
17- Norman-Major,   K. A., & Gooden,   S. T. (2014). Cultural competency for public administrators. Routledge.‏
18- Nasresfahani, F., Karimi, F., Nadi, M. Designing a Model for Overcoming Social Undermining in Clinical Wards Authorities of Isfahan’s Hospitals (Qualitative Research). Journal of healthcare management, 2020; 11(37): 91-100. [Persian]
19- Nourian Zavareh, Sara, Sadeghi Arani, Zahra. Develop a model of risks in the field of human resources in the field of health and treatment by using systematic review and Delphi technique. Health management, 1400; 12(3): 47-59. Doi: 10.30495/jhm.2022.62873.10980 [Persian]
20- Suh EE. The model of cultural competence through an evolutionary concept analysis. J Transcult Nurs, 2004; 15(2): 93e102.
21- Campinha-Bacote, J. The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care. Journal of transcultural nursing, 2002; 13(3): 181-184.‏
22- Rollins, A. C., & Grooms, W. Public administrator practice as recognition: A philosophical case for public sector cultural competence. Administrative Theory & Praxis, 2019; 41(2): 110-128.‏
23- Cho, M. K., & Kim, M. Y. Factors Affecting the Global Health and Cultural Competencies of Nursing Students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022; 19(7): 4109.‏