شناسایی شاخص‌های مؤثر در استفاده از فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین دارویی (با استفاده از روش فراترکیب سال‌های 2010-2022)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای، گروه علوم ارتباطات و دانش‌شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: داروهای تقلبی سالانه جان تعداد زیادی از مردم دنیا را می­گیرد. با ورود فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین دارویی، مشکل اساسی این سیستم که وجود داروهای تقلبی می­باشد، حل می­شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و شناسایی شاخص‌های مؤثر در استفاده از فناوری بلاکچین در زنجیره تأمین دارویی می­باشد.
روش پژوهش: در این مقاله از روش فراترکیب (Meta-synthesis) برای بررسی و شناسایی شاخص­های مؤثر در استفاده از بلاکچین در زنجیره تأمین دارویی استفاده شده است. فراترکیب یک روش پژوهش کیفی محسوب می­شود. ابزار گردآوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پیشینه پژوهش است. در این راستا، ابتدا تعداد 7770 مقاله اولیه یافت شد که از این تعداد، پس از بررسی عناوین مرتبط، تعداد 102 مقاله باقیماند و بقیه حذف شدند. در مرحله بعد با بررسی چکیده مقالات 6 مقاله حذف و تعداد 96 مقاله باقی ماند. در نهایت با بررسی محتوای مقالات باقیمانده 89 مقاله انتخاب شد. روایی و پایایی بررسی و در پایان داده­ها در نرم­افزار  Excelوارد و میانگین درصد تأثیرشاخص­های بلاکچین در زنجیره تأمین دارویی از نظر نخبگان محاسبه شد.
یافته‌ها: با استفاده از مقالات انتخاب شده و نظر خبرگان، شش شاخص­ اصلی مؤثر در زنجیره تأمین دارویی به شرح ذیل بدست آمدند. قرارداد هوشمند، ساده­سازی معاملات بین­المللی، شناسایی، هماهنگی زنجیره تأمین، ردیابی و جلوگیری از تقلّب در صنایع دارویی، ذخیره دائمی و ایمن اطلاعات و متعادل­سازی فرایند قیمت­گذاری و کاهش هزینه­ها.
نتیجه‌گیری: در حال حاضر این فناوری به خاطر مزایای قابلیت ردیابی دارویی، شفافیت، ذخیره دائمی و امن اطلاعات، حذف واسطه­ها، کاهش هزینه و غیرقابل تغییر بودن اطلاعات بهترین گزینه برای استفاده در زنجیره تأمین دارویی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


1- Abasnia, Seied Mohammad, Ara Research Center, 1397, https://iranthinktanks.com/strategic-analysis-of-the-pharmaceutical-industry-status-and-its-factors/ [Persian] 
2- Seyyedi P, Khalili nasr A & Rafati K, Strategic analysis of Iranian pharmaceutical industry. 6th International Conference on Management of Finance Business, Banking, Economics and Accounting. Tehran, March 16, 2021. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/MFTCONF06_040.pdf [Persian] 
3- Foroutan, Valeh, Evaluation and ranking of factors affecting innovation capability in the pharmaceutical industry by AHP method, International Conference of Management Elites, Tehran, 1395. [Persian]
4- Ataei, Sepideh & Taghipourian, Mohammad Javad. Investigating Factors Influencing on Export Relationship Continuity of Iranian Companies of Medicine Exporter. Health Management and treatment Quarterly, 2019, 10(2): 47-35. [Persian]   https://jhm.srbiau.ac.ir/article_14746.html
5- Moradi Mojtaba, & Mirzazadeh Mohammmad Ali. Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company). Health Management and treatment Quarterly, Volume 10, Number 1 - Serial Issue 31; Spring 2019: 43-51. [Persian] https://jhm.srbiau.ac.ir/article_14346.html
6- Bahrami H, Azizi M, Badizadeh A & Rezghi H, Influence and Influence of Institutional Factors on the Internationalization of Technology Companies (Case Study of Pharmaceutical Industry). Health Management and treatment Quarterly, Volume 12, Number 1 - Serial Issue 39, Spring 2021: 53-68. [Persian] https://jhm.srbiau.ac.ir/article_17900_77f700dd45fd4bbb811e8be103ce7ed3.pdf
7- Meyliana, E. Fernando, Surjandy and Marjuky, "The Business Process of Good Manufacturing Practice Based on Blockchain Technology in the Pharmaceutical Industry," 2021 Fifth International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management (CAMP), 2021: 91-95. doi: 10.1109/CAMP51653.2021.9498104.
8- Teodorescu M, Korchagina E. Applying Blockchain in the Modern Supply Chain Management: Its Implication on Open Innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2021, 2 March.
9- Mirdad A & Hussain FK. Blockchain-Based Pharmaceutical Supply Chain: A Literature Review. In: Barolli L. (eds) Advances on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing. 3PGCIC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, vol 343. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89899-1_11
10- Uddin M, Salah K, Jayaraman R, Pesic S & Ellahham S. Blockchain for drug traceability: Architectures and open challenges. Health Informatics Journal. April 2021. doi:10.1177/14604582211011228
11- Abhijith MS, Achuthan, Akash TM, Alan Babu M, Shyam Krishna K. Enhanced Pharmaceutical Supply Chain Management Using Ethereum Blockchain. International Journal of Innovative Science and Research Technology ISSN No:-2456-2165, 2021, Volume 6, Issue 6, June
12- Islam N, Bhuiyan NAT, Chowdhury D, Hasan MM, Pervez R & Hoque MI. Decentralized way of keeping drug records using Blockchain Technology (Hyperledger Fabric). Int. J. Sci. Res. in Computer Science and Engineering, 2021; 9(2).
13- Singh Sh, Choudhary G, Shandilya ShK, Sihag V & Choudhary A. Counterfeited Product Identification in a Supply Chain using Blockchain Technology. Research Briefs on Information & Communication Technology Evolution (ReBICTE), 2021, Vol. 7, Article No. 3 (July 15, 2021) doi:10.22667/ReBiCTE.2021.07.15.003
14- Hartley JLSawaya W & Dobrzykowski D.  Exploring blockchain adoption intentions in the supply chain: perspectives from innovation diffusion and institutional theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2021. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-05-2020-0163
15- Mohammad Esmaeil S, Fattahzadeh H. Big data strategy data-driven strategy metadata for start-up e-businesses. IRAN: First National Conference on Digital Transformation and Intelligent Systems, Larestan. 2021. [Persian]
16- Nawale SD & Konapure RR. Blockchain & IoT based Drugs Traceability for Pharma Industry. 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570251.
17- Uddin M. Blockchain Medledger: Hyperledger fabric enabled drug traceability system for counterfeit drugs in pharmaceutical industry. International Journal of Pharmaceutics, 2021, Volume 597, 120235, ISSN 0378-5173, https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120235.
18- Surjandy M, Fernando E, Cassandra C & Marjuki. Propose Model Blockchain Technology Based Good Manufacturing Practice Model of Pharmacy Industry in Indonesia. 2021 2nd International Conference on Innovative and Creative Information Technology (ICITech), 2021, pp. 190-194, doi: 10.1109/ICITech50181.2021.9590120.
19- Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E, Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah, Publishing Institute. 1387. [Persian] 
20- HoseiniBamakan SM & Nasiri E, Application of blockchain technology in the field of health and safety of drug supply chain. Fourth International Conference on Industrial Management, Yazd University, 2017. [Persian] 
21- Rezaei L & Babazadeh R, Investigating the relationships between the influencing indicators of blockchain in the food industry, Production and Operations Management, Vol. 11, Issue 3, No. 22, Autumn 2020 [Persian]  
22- Nazari P, Sohrabipoor A & Ahmadian L, A Study of Blockchain Applications in the Field of Health, The Second Conference on Medical Informatics and the Seventh Conference on Electronic Health and ICT Applications in Iranian Medicine, Tehran, 1397. https://civilica.com/doc/812344 [Persian] 
23- Razaghi MA, Razaghi H, An overview of the role of blockchain technology in the supply chain of the pharmaceutical industry and medical equipment, 2nd International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economics, Tehran. 1399. https://civilica.com/doc/1224906 [Persian] 
24- Esmaili Hashem & Rajabzadeh Gatrami Ali, Blockchain technology in the supply chain: Challenges facing the adoption of blockchain in the supply chain, 6th International Management Conference, Al-Zahra University, 1398. [Persian]
25- Rezaei Mahdi & TaeiZadeh Ali, The Effects of Blockchain on Information Flow of Supply Chain, SCIENCES AND TECHNIQUES OF INFORMATION MANAGEMENT VOL. 5, NO. 1, SPRING 1398 APRIL/2018 [Persian]  
26- Liu X, Vatankhah Barenji A, Li Zh, Montreuil B & Huang GQ. (a) Blockchain-based smart tracking and tracing platform for drug supply chain, Computers & Industrial Engineering, 2021,Vol. 161, 107669, ISSN 0360-8352, https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107669.
27- Ehioghae E, Idowu S & Ebiesuwa O. Enhanced Drug Anti-Counterfeiting and Verification System for the Pharmaceutical Drug Supply Chain using Blockchain. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) 2021, Volume 174 – No. 21.
28- Raxit S, Gourob JH, & Kabir H. A Comprehensive Drug Management System by Segregating Spurious and Substandard Drugs Using Blockchain Technology. International Conference on Automation, Control and Mechatronics for Industry 4.0 (ACMI), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/ACMI53878.2021.9528238.
29- Musamih A, Salah Kh, Jayaraman R, Arshad J, Debe M, Al-Hammadi Y & Ellahham S. A Blockchain-Based Approach for Drug Traceability in Healthcare Supply Chain. in IEEE Access, 2021, vol. 9, pp. 9728-9743, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3049920.
30- Sherwyn D, Darlene N, Cassia V, & Monali Sh. Blockchain and AI in Pharmaceutical Supply Chain. May 24, 2021. Proceedings of the International Conference on Smart Data Intelligence (ICSMDI 2021), Available at: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3852034 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3852034
31- Canbolat S, Şen ÖO & Ozsoy A. Blockchain Track and Trace System (BTTS) for Pharmaceutical Supply Chain. In: Blockchain Technology and Innovations in Business Processes. 2021, vol 219.  pp 227-237.Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6470-7_13
32- Dwivedi SK, Amin R & Vollala S, Blockchain based secured information sharing protocol in supply chain management system with key distribution mechanism. Journal of Information Security and Applications, 2020, Volume 54, 102554, ISSN 2214-2126, https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102554.
33- Olsson Ch & Toorani M. (a) A Permissioned Blockchain-based System for Collaborative Drug Discovery. ICISSP 2021 - 7th International Conference on Information Systems Security and Privacy
34- Fernando E, Meyliana M, Warnars HLHS, Abdurachman E & Surjandy S. (a) Blockchain Technology-Based Good Distribution Practice Model of Pharmacy Industry in Indonesia. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2021, Vol. 6, No. 2, pp. 267-273
35- Zhang P, Liu X, Li W & Yu X. Pharmaceutical Cold Chain Management Based on Blockchain and Deep Learning Journal of Internet Technology, 2021vol. 22, no.7, pp.1531-1542.
36- Agrawal D, Minocha S, Namasudra S & Gandomi AH. A robust drug recall supply chain management system using hyperledger blockchain ecosystem, Computers in Biology and Medicine, 2022. Volume 140,105100,ISSN 0010-4825, https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2021.105100.
37- Wasana PP, Rajapakse Ch. Adoption of Blockchain Technology to the Sri Lankan Pharmaceutical Supply Chain: An Analysis of Factors; Business Law, and Management (BLM2): International Conference on Advanced Marketing (ICAM4) An International Joint e-Conference-2021 Department of Marketing Management, Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka.Pag.194
38- Alshahrani, W & Alshahrani, R. Assessment of Blockchain Technology Application in the Improvement of Pharmaceutical Industry. 2021 International Conference of Women in Data Science at Taif University (WiDSTaif), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/WiDSTaif52235.2021.9430210
39- Chien W, de Jesus J, Taylor B, Dods V, Alekseyev L, Shoda D & Shieh PB, (2020). The Last Mile: DSCSA Solution Through Blockchain Technology: Drug Tracking, Tracing, and Verification at the Last Mile of the Pharmaceutical Supply Chain with BRUINchain. Blockchain in Healthcare Today, 3. https://doi.org/10.30953/bhty.v3.134
40- Vruddhula S, Application of on-dose identification and blockchain to prevent drug counterfeiting. Pathog Glob Health. 2018 Jun; 112(4): 161. Published online 2018 Sep 13. doi: 10.1080/20477724.2018.1503268
41- Schmidt ChG & Wagner SM, Blockchain and supply chain relations: A transaction cost theory perspective, Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 25, Issue 4, 2019, 100552, ISSN 1478-4092, https://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.100552.
42- Pham HL, Tran TH & Nakashima Y, Practical Anti-Counterfeit Medicine Management System Based on Blockchain Technology, 2019 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/TIMES-iCON47539.2019.9024674.
43- Haq I & Esuka OM, Blockchain technology in pharmaceutical industry to prevent counterfeit drugs. International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 180 – No.25, March 2018
44- Lingayat V, Pardikar I, Yewalekar Sh, Khachane Sh, & Pande S. Securing Pharmaceutical Supply Chain using Blockchain Technology. International Conference on Innovative Technology for Sustainable Development (ICITSD-2021), Volume 37.
45- Reno, S, Sadi, I, Karmakar, J & Abir, M. Counterfeit Medicine Identification Using Hyperledger Based Private Blockchain. 2021 2nd International Conference for Emerging Technology (INCET), 2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/INCET51464.2021.9456418.
46- Mollik MA. Using Blockchain To Fight Against Counterfeit Medicine. Thesis. Finnish University of Applied Sciences. 2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021053012454
47- Etemadi N, Borbon-Galvez Y, Strozzi F & Etemadi T. Supply Chain Disruption Risk Management with Blockchain:A Dynamic Literature Review. Information 2021, 12, 70.
48- D’souza Sh,  Nazareth D,  Vaz C,  Shetty M. Blockchain and AI in Pharmaceutical Supply Chain. Proceedings of the International Conference on Smart Data Intelligence, 2021,14 Jul.
49- Rayan RA & Zubair MAM. IoT-Integrated Blockchain in the Drug Supply Chain. In: Choudhury T., Khanna A., Toe T.T., Khurana M., Gia Nhu N. (eds) Blockchain Applications in IoT Ecosystem. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65691-1_7
50- Kavitha Margret M, Golden Julie E, Harold Robinson Y, Vijayanandh D, Vimal S, Kadry S, El-Sherbeeny A M & El-Meligy MA. Smart Pharma: Blockchain Enabled Internet of Things for Smart Pharmaceutical Traceability System, IETE Journal of Research, 2021. DOI: 10.1080/03772063.2021.1994041
51- Liu, J, Peng, S, Luo, J, Tang, Z & Liu, H. (b) Segmented Encryption: A Quality and Safety Supervisory Model for Herbal Medicine Based on Blockchain Technology. 2020 IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HEALTHCOM), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/HEALTHCOM49281.2021.9398927.
52- Fernando E.  Meyliana Warnars HLHS & Abdurachman E. (b) Blockchain Technology for Tracing Drug with a Multichain Platform: Simulation Method. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2021, Vol. 6, No. 1, 765-769 
53- Bali V, Soni P, Khanna T, Gupta S, Chauhan S & Gupta S. Blockchain Application Design and Algorithms for Traceability in Pharmaceutical Supply Chain. International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI), 2021, 16(4), 1-18. http://doi.org/10.4018/IJHISI.289460
54- Qodirov A. Blockchain technology for digitalization of the pharmaceutical sector of the Russian Federation. E3S Web of Conferences 291, 2021. 02028. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129102028  
55- Sabbagh P, Pourmohamad R, Elveny M, Beheshti M, Davarpanah A, Metwally ASM, Ali S & Mohammed AS, (2021). Evaluation and Classification Risks of Implementing Blockchain in the Drug Supply Chain with a New Hybrid Sorting Method. Sustainability (2021), 13, 11466. https://doi.org/10.3390/su132011466
56- Ouf Sh. A Proposed Architecture for Pharmaceutical Supply Chain Based Semantic Blockchain. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 2021, Vol.14, No.3.  DOI: 10.22266/ijies2021.0630.04
57- Badhotiya GK, Sharma VP, rakash SP, Kalluri V & Singh R. Investigation and assessment of blockchain technology adoption in the pharmaceutical supply chain, Materials Today: Proceedings, 2021, Volume 46, Part 20, pp. 10776-10780, ISSN 2214-7853, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.673.
58- Tseng JH, Liao YCh, Chong B & Liao Shw, Governance on the drug supply chain via gcoin blockchain, Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(6), 1055; https://doi.org/10.3390/ijerph15061055
60- Kumar R & Tripathi R, Traceability of counterfeit medicine supply chain through Blockchain, 2019 11th International Conference on Communication Systems & Networks (COMSNETS), 2019, pp. 568-570, doi: 10.1109/COMSNETS.2019.8711418.
61- Abbas K, Afaq M, Ahmed Khan T & Song W-C. A Blockchain and Machine Learning-Based Drug Supply Chain Management and Recommendation System for Smart Pharmaceutical Industry. Electronics. 2020; 9(5):852. https://doi.org/10.3390/electronics9050852
62- Ahmadi V, Benjelloun S, El Kik M, Sharma T, Chi H & Zhou W, Drug Governance: IoT-based Blockchain Implementation in the Pharmaceutical Supply Chain. 2020 Sixth International Conference on Mobile And Secure Services (MobiSecServ), 2020, pp. 1-8, doi: 10.1109/MobiSecServ48690.2020.9042950.
63- Huang Y, Wu J & Long C, Drugledger: A Practical Blockchain System for Drug Traceability and Regulation, 2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData), 2018, pp. 1137-1144, doi: 10.1109/Cybermatics_2018.2018.00206.
64- Molina JC, Delgado DT & Tarazona G, (2019) Using Blockchain for Traceability in the Drug Supply Chain. In: Uden L., Ting IH., Corchado J. (eds) Knowledge Management in Organizations. KMO 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1027. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21451-7_46
65- Sahoo M, Singhar SS, Sahoo SS, (a), (2020) A Blockchain Based Model to Eliminate Drug Counterfeiting. In: Swain D., Pattnaik P., Gupta P. (eds) Machine Learning and Information Processing. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1101. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1884-3_20
66- Clark B & Burstall R, Blockchain, IP and the pharma industry—how distributed ledger technologies can help secure the pharma supply chain, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 13, Issue 7, July 2018, Pages 531–533, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy069
67- Muniandy M, Gabriel O & Tze Ern, (2019), Implementation of Pharmaceutical Drug Traceability Using Blockchain Technology. INTI JOURNAL, 2019 (35). ISSN e2600-7920
68- Bryatov1 SR & Borodinov AA, Blockchain technology in the pharmaceutical supply chain: Researching a business model based on Hyperledger Fabric. V International Conference on "Information Technology and Nanotechnology" (ITNT-2019)
69- Sahoo M, Singhar SS, Nayak B & Mohanta BK, (b), A Blockchain Based Framework Secured by ECDSA to Curb Drug Counterfeiting, 2019 10th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT), 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCCNT45670.2019.8944772.
71- Xie W, Wang B, Ye Z, Wu W, You J & Zhou Q, Simulation-based Blockchain Design to Secure Biopharmaceutical Supply Chain, 2019 Winter Simulation Conference (WSC), 2019, pp. 797-808, doi: 10.1109/WSC40007.2019.9004696.
72- Kumari K, Saini K, Cfdd (counterfeit drug detection) using blockchain in the pharmaceutical industry. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, Vol. 8 Issue 12, December-2019
73- Shi J, Yi D & Kuang J, (2019) Pharmaceutical Supply Chain Management System with Integration of IoT and Blockchain Technology. In: Qiu M. (eds) Smart Blockchain. SmartBlock 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11911. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34083-4_10
74- Meyliana S, Fernando E & Oktriono K, Benefit and challenge of blockchain technology in pharmaceutical supply chain management. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019
75- Fernando E, Meyliana and Surjandy, (a). Success Factor of Implementation Blockchain Technology in Pharmaceutical Industry: A Literature Review, 2019 6th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering (ICITACEE), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICITACEE.2019.8904335.
76- Botcha KM, Chakravarthy VV & Anurag, (b). Enhancing Traceability in Pharmaceutical Supply Chain using Internet of Things (IoT) and Blockchain, 2019 IEEE International Conference on Intelligent Systems and Green Technology (ICISGT), 2019, pp. 45-453, doi: 10.1109/ICISGT44072.2019.00025.
77- Trujllo G & Guillermo Ch, (2018). The role of blockchain in the pharmaceutical industry supply chain as a tool for reducing the flow of counterfeit drugs. Masters Thesis, Dublin Business School.
78- Saxena N, Thomas I, Gope P, Burnap P & Kumar N, PharmaCrypt: Blockchain for Critical Pharmaceutical Industry to Counterfeit Drugs. in Computer, vol. 53, no. 7, pp. 29-44, July 2020, doi: 10.1109/MC.2020.2989238.
79- Ying B, Sun W, Mohsen NR & Nayak A, A Secure Blockchain-based Prescription Drug Supply in Health-care Systems. 2019 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets), 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/SmartNets48225.2019.9069798.
80- Plotnikov V & Kuznetsova V, The prospects for the use of digital technology “blockchain” in the pharmaceutical marke. MATEC Web Conf. Volume 193, 2018, International Scientific Conference Environmental Science for Construction Industry – ESCI 2018
81- Pashkov V & Soloviov O, Legal implementation of blockchain technology in pharmacy. SHS Web Conf. Volume 68, 2019, 7th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE, https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801027
82- Raj R, Rai N & Agarwal S, Anticounterfeiting in Pharmaceutical Supply Chain by establishing Proof of Ownership. TENCON 2019 - 2019 IEEE Region 10 Conference (TENCON), 2019, pp. 1572-1577, doi: 10.1109/TENCON.2019.8929271.
83- Nørfeldt L, Bøtker J, Edinger M, Genina N, Rantanen J. Cryptopharmaceuticals: Increasing the Safety of Medication by a Blockchain of Pharmaceutical Products, Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 108, Issue 9, 2019, Pages 2838-2841, ISSN 0022-3549, https://doi.org/10.1016/j.xphs.2019.04.025.
84- Panda SK & Satapathy SC. Drug traceability and transparency in medical supply chain using blockchain for easing the process and creating trust between stakeholders and consumers. Pers Ubiquit Comput, 2021. https://doi.org/10.1007/s00779-021-01588-3
85- Gogos G. Main Blockchain implementations in the supply chain, applicability analysis using the pharmaceutical industry case study. Postgraduate Dissertation, 2021. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/51539
86- Ashkar GL, Patel KS, de Jesus J, Vinnakota N, Helms N, Jack W, Chien W & Taylor B. Evaluation of Decentralized Verifiable Credentials to Authenticate Authorized Trading Partners and Verify Drug Provenance. Blockchain in Healthcare Today, 2021, 4. https://doi.org/10.30953/bhty.v4.168
87- Di J & Zang Q. Research on Drug Supervision System Based on Fisco Bcos Blockchain. Frontiers in Business, Economics and Management, 2021, 2(3), 109–111. https://doi.org/10.54097/fbem.v2i3.209
88- Olsson Ch & Toorani M, (b). Blockchain-Enabled Drug Supply Chain. ICISSP 2021 - 7th International Conference on Information Systems Security and Privacy.
89- Aranda RS, Silva RF & Cugnasca CE. Requirements Identification for a Blockchain-Based Traceability Model for Animal-Based Medicines. Engineering Proceedings. 2021; 9(1):11. https://doi.org/10.3390/engproc2021009011
90- Reno S & Chowdhury SSRA. Hyperledger Based Private Blockchain Technology in Pharmaceutical Manufacturing Industry for Preventing Substandard Drug Production. 2021 International Conference on Smart Generation Computing, Communication and Networking (SMART GENCON), 2021, pp. 1-8, doi: 10.1109/SMARTGENCON51891.2021.9645869.
91- Sinclair D,   Shahriar H & Zhang Ch, Security requirement prototyping with hyperledger composer for drug supply chain: a blockchain application. ICCSP '19: Proceedings of the 3rd International Conference on Cryptography, Security and Privacy, January 2019, Pages 158–163
92- Huang Y, Wu J & Long C, Drugledger: A Practical Blockchain System for Drug Traceability and Regulation, 2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData), 2018, pp. 1137-1144, doi: 10.1109/Cybermatics_2018.2018.0020.
93- Premkumar A & Srimathi C, Application of Blockchain and IoT towards Pharmaceutical Industry. 2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 2020, pp. 729-733, doi: 10.1109/ICACCS48705.2020.9074264.
94- Zhang Ch, Pan L,  Zhang X, Shen X, Zhang L, Zhang, B &  Liu R. Application and prospect of blockchain and smart contract technology in pharmaceutical supply chain", Proc. SPIE 11884, International Symposium on Artificial Intelligence and Robotics 2021, 118840C (28 October 2021); https://doi.org/10.1117/12.2601888
95- Xuanping W, Yanjun L. Blockchain recall management in pharmaceutical industry. (2019) Procedia CIRP, vol 83, 590–595. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119307085