بررسی چالش‌های مدیران بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران در رویارویی با مسائل امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده جغرافیا و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران - مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم، بیمارستان فوق‌ تخصصی صارم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مبحث امنیت از منظر تأمین امنیت کارکنان و بیماران بیمارستان، اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش سعی شده است که امنیت در بیمارستان‌ها از سه جنبه‌ (امنیت فیزیکی، امنیت اجتماعی و امنیت اطلاعاتی) مورد بررسی قرار گیرد و چالش‌های پیش‌رو شناسایی گردد.
روش پژوهش: این مطالعه طی دو مرحله‌ی کیفی-موردی و کمی و با روش میدانی-پیمایشی بود. در بخش کیفی، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و روش گلوله برفی 14 نفر از خبرگان این حوزه (مدیران و مسئولان امنیتی بیمارستان­ها) در بین جامعه آماری شناسایی شدند و به صورت مصاحبه نیمه ساختارمند با آنها مصاحبه شد. با استفاده از یافته‌های مرحله قبل در مرحله کمی، پرسشنامه‌ای بسته با مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت طراحی گردید و برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی استفاده شد. تعداد جامعه آماری این مرحله 35 نفر بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و با نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته‌ها: با طراحی پرسشنامه مشخص شد که وجود وسایل مقابله با شرایط اضطراری و ایمن بودن اسناد کاغذی حساس در بعد امنیت فیزیکی، آموزش‌ حفاظت فیزیکی کارکنان حراست و خشونت جسمی برای پرستاران در بعد امنیت اجتماعی، به روز رسانی آنتی ویروس‌ها، کنترل ورودی و خروجی‌های بیمارستان، محدود سازی دسترسی به شبکه و ذخیره سازی دوربین‌ها در بعد امنیت اطلاعات در بیمارستان بیشترین تاثیر داشتند.
نتیجه‌گیری: ایجاد زیرساخت­های لازم جهت فراهم کردن سیستم امنیتی-فیزیکی و تجهیز شبکه نظارتی می‌تواند در حفظ امنیت فیزیکی، اجتماعی و اطلاعاتی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Mirarab M. A look at the concept of security. Political Science. 2000;3(9):133-42.
2- Hendiani AA. Conceptual changes of security in security environments  danesh-e-entezami, 2007; 9(3 (35)): 9-30.
3- McCrie RD. A history of security. The handbook of security; 2006: 21-44.
4- darroudi M, Tajbakhsh S. The concept of human security and its Policy Implications. Strategic Studies of public policy, 2018; 8(28): 367-74.
5- Yari H, Hezar Jaribi J. The Relationship between Sense of Security  and Social Trust among kermanshah Citizens. Strategic Research on Social Problems in Iran, 2012; 1(4): 39-58.
6- Dorneshan N, Rostam pour K. Safety characteristics in medical environments.  International confrence on research in science and technology: undefined; 2017.
7- Towards health security. A discussion paper on recent health crises in the WHO European Region; 2007.
8- Stoeva P. Dimensions of health security—A conceptual analysis. Global challenges, 2020; 4(10): 1700003.
9- Nadighara AA, Abedi G, Abedi E, Rostami F. Designing and Validating a Scale to Measure the Sense of Security in Hospitalized Patients. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2016; 26(139): 178-89.
10- Nibbelink S. Hospitals Meet SecurityChallenges with Integrated Security and Facility Solutions, white paper; 2012.
11- Nkwana M. Safety and security risks, threats and responsibilities for security providers and officers at hospitals. Servamus Community-based Safety and Security Magazine, 2017; 110(1): 32-3.
12- Boparai JK, Singh S, Kathuria P. How to design and validate a questionnaire: a guide. Current clinical pharmacology, 2018; 13(4): 210-5.
13- Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 1975; 28(4): 563-75.
14- Waltz CF, Bausell BR. Nursing research: design statistics and computer analysis: Davis Fa; 1981.
15- Healthcare Crime Survey [Internet]. IAHSS Foundation; 2019.
16- Norouzzadeh A, Alimohammadzadeh K. Relationship Bbetween Social Skills and Social health; the Aadjusting Role of Social Support for Employee’s and Nurses of Guilan Health Network. Journal of healthcare management, 2021; 12(2): 31-43.
17- Borzabadi farahani A. Management of poperties physical protection (Set of protection skills(third, editor: Yellow Publication; 2012: 136.
18- Yazdanpanah M, Jafarzadeh S, Nakhaee N, Kamyabi A, Amiresmaili M. Evaluation of the Ratio of Human Resources to the Amount of Services Provided in Hospitals of Kerman Province. Health_Based Research, 2018; 4(1): 95-108.
19- Desai S. The new stars of CCTV: what is the purpose of monitoring patients in communal areas of psychiatric hospital wards, bedrooms and seclusion rooms? Diversity in Health and Care, 2009; 6(1): 45-53.
20- Maleki MR, Shojaie p. Hospitals preparation in disasters: security. journal of health administration, 2007; 10(28): 65-70.
21- Sabzghabaie A, Kondori A, Shojaee M, Hatamabadi HR, Amini A, komrani A. Hospital safety in hospitals affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2011-2013. pajoohande, 2013; 18(2): 83-7.
22- Jalali MS, Kaiser JP. Cybersecurity in hospitals: a systematic, organizational perspective. Journal of medical Internet research, 2018; 20(5): e10059.
23- Meidani Z, Assari MA, Mosavi GA, Ataei Andezag A. Evaluation Of Hospital Information Systems Security. Health information management, 1396; 14(5 (57)): 187-93.
24- Al-umaran S. Culture Dimensions of Information Systems Security in Saudi Arabia National Health Services; 2015.