ساخت و هنجاریابی آزمون ارزیابی عملکرد نظام‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران بخش صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران ایران

4 استادیار، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی عملکرد همواره فرایندی اساسی و مهم برای همه سازمان‌ها و به خصوص برای نظام‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران بخش صنعت بوده است. هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی ارزیابی عملکرد نظام‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران بخش صنعت است.
روش پژوهش: روش اجرای این پژوهش از نوع کیفی و کمی است که در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه اساتید که در زمینه موضوع سابقه کار پژوهشی دارند بود که بوسیله در دسترس نمونه‌ها انتخاب شدند روش جمع‌‌آوری در بخش کیفی شامل مصاحبه و مرور مقالات موجود بود. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان HSE بودند که بوسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 350 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس بخش کیفی جمع‌آوری گردید. برای بررسی روایی مقیاس از روش‌های روایی محتوا، همگرا و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس به به‌وسیله روش‌های همسانی درونی و پایایی تنصیفی بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و لیزرل نسخه 8 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه محقق ساخته از هفت عامل تشکیل‌شده و روایی آن در دامنه 80 تا 100 درصد و پایایی با روش آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نیز مدل هفت عاملی را تأیید کرد. این پرسشنامه به همراه فرم کوتاه مقیاس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران بخش پتروشیمی اجرا شد که با 65 آیتم از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر مدل ارزیابی عملکرد نظام های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران بخش صنعت ارائه گردید. گویه‌های تدوین شده قادر است عملکرد نظام های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران بخش صنعت را ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- Shahabinejad M, Ghiasi AR, Ghaffari M, Barkhordar A, Soltani Poorsheikh S. Dentify Occupational Hazards of each of the Occupational Groups in a Military Hospital. NPWJM. 2017; 5 (15):31-37. URL: http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-423-fa.html
2- Azimi hosseini S, Mansouri N, Azizinezhad R, Karimzadegan H. Prioritization of Patient Safety Management Performance Assessment Criteria in Healthcare Centers. Journal of healthcare management, 2020; 11(no37): 79-89.
3- Toraji, R., jabbari asl, S., ezadpanah, N. Developing a Model for Selecting Managers with an Emphasis on Talent Management in the Ministry of Health and Medical Education of Iran. Journal of healthcare management, 2021; 12(2): 17-30.
4- Berhane K, Kumie A, Samet J. Health Effects of Environmental Exposures, Occupational Hazards and Climate Change in Ethiopia: Synthesis of Situational Analysis, Needs Assessment and the Way Forward. The Ethiopian Journal of Health Development (EJHD). 2016; 30(1):17-27.
5- Poursoleiman M S, Mohammadfam I, derakhshanjazari M. Comparing the two techniques Tripod Beta and Mort at a critical accident analysis in power plant construction. Journal of Engineering Research and Applications. 2015; 1: 5. 6.
6- Mohamadi Soliemani M, Delavar A, Dortaj F, Saleh B, Sanjari S. Model for Selection industrial administrators by using FUZZY AHP. Quarterly of Educational Measurement, 2014; 5(18): 21-44. doi: 10.22054/jem.2015.788
7- Ardeshir A, Maknoon R, Rekab Islami Zadeh M, Jahantab Z. Health Risk Management which are effective on Human Health in High-rise Building construction projects with Fuzzy Approach. JHSW. 2013; 3 (1): 69-80.
8- Beheshti A, Kamali K, Arghami S, Mohammadi A. Assessing the Performance of the Health, Safety and Environment Management System (HSE) using the Modified Balanced Scorecard Model. Journal of Iranian Medical Council. 2018; 1(2): 87-95.
9- Khoshnevis M, Pajooyan J. theimpact ofenvironmental pollutiononthe human development Index in (HDI) developed countries. Financial Economics. 2010; 6(20): 39-68.
10- Shahreki deh sokhteh F, Mirzaei R, Ansari moghadam A. The Feasibility of Establishment of the Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) in Rural Management of Jazinak Rural District in Zabol in 2017: A Descriptive Study. JRUMS. 2019; 18 (7):689-702.
11- MARDANI M. 'Presenting Excellence Model of Safety Culture in Armed Forces ‎', Supervision & Inspection. 2017; 41: 13-34.
12- Rshidi S, Yarahmadi R, Shobeiri S M, Mansourian M. Ranking Key Performance Indicators of Health, Safety, Environment, and Energy Education Using Multi-Criteria Decision-making Techniques. johe. 2019; 6 (1): 26-34.
13- Bowen J, Davies L, Burdett G J, Barber C M. Managing Asbestos-Containing Materials in the Built Environment: Report of a Health and Safety Executive and Government Office for Science Workshop. Ann Work Expo Health. 2017; 61(1): 16-21. doi:10.1093/annweh/wxw007
14- Hinrichs K H, Hayek A, Kalmbach D, Gabel N, Bieliauskas, L. A. Cognitive reserve and executive function: Effect on judgment of health and safety. J Rehabil Res Dev. 2016: 53(6), 863-872. doi:10.1682/JRRD.2015.04.0073
15- Lingard H, Wakefield R. Integrating Work Health and Safety into Construction Project Management: Wiley-Blackwell. 2019.
14- Chen J, Zorigt D. Managing occupational health and safety in the mining industry. Journal of Business Research. 2013; 66: 2321-2331. doi:10.1016/j.jbusres.2101.04.013
17- Poursoleiman M S, Kazemi Moghadam V, Derakhshanjazari M. The effect of Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) on the improvement of safety performance indices in Urea and Ammonia Kermanshah Petrochemical Company. JHSW. 2015; 5 (3):75-84
18- Ersdal G, Sharp J V, Stacey A. Ageing and life extension of offshore structures: the challenge of managing structural integrity. 2019: (pp. 1 online resource).
19- Barahmand E, Ghoddousi J. A review on Health, Safety and Environment Management in Iran's urban parks. Human & Environment. 2013; 11(27): 10-22.
20- Amir-Heidari P, Maknoon R, Taheri B, Bazyari M. A new framework for HSE performance measurement and monitoring. Safety science. 2017; 100:157-67.
21- dormohammadi A, Mohammad fam I, Zarei E. Presentation of a practical framework for performance assessment of HSE in construction contractors. Iran Occupational Health Journal. 2017; 13(6): 10-22.
22- Mohamadi Soliemani M R, Sanjari S, Dortaj F, Delavar A, Shokry H. A Model for Ranking the Quality of Educational Services in Medical Sciences Universities. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17:132-144. RL: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3945-fa.html
23- Mantini M, Celiento D, Scalabrini M. Eni Innovative Approach to Hse Integrated Management System (IMS) to Enhance Sustainability Values. Paper presented at the Offshore Mediterranean Conference and Exhibition. 2019.
24- Azadeh A, Salehi V, Arvan M, Dolatkhah M. Assessment of resilience engineering factors in high-risk environments by fuzzy cognitive maps: a petrochemical plant. Saf Sci. 2014; 68: 99-107.
25- Zokaee M, Falahati M, Asady H, Rafee M, Najafi M, Biabani A. Development and validation of a practical model for quantitative assessment of HSE performance of municipalities using the impact of urban management system components. JHSW. 2019; 9 (2) :145-156
26- Falahati M, Karimi A, Mohammadfam I, Mazloumi A, Khanteymoori AR, Yaseri M. Development of safety and health leading performance indicators in the phase of construction of a gas refinery plant using Bayesian network and AHP. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2017; 8(2):1440-53.
27- Okwelle P C, Normakoh J.  Assessment of Health, Safety and Environment Procedures in Technical Colleges’ Workshops in Rivers State. 2019
28- Mansouri N, Azimi Hosseini S. Classifying Gas Companies for HSE Performance Using MADM Technique. Journal of Environmental Science and Technology. 2015; 17(2): 9-20.
29- Jafari M J, Mapar M, Mansouri N. A New Method for Contractors HSE Ranking at the Pre-Contract Stage Based on Contract Level. ioh. 2013; 10 (2): 65-78. URL: http://ioh.iums.ac.ir/article-1-752-fa.html
30- Mohammadfam, I., Shekari, A., Khosroujerdi, A. Presentation of an HSE-MS performance measuring model based on EFQM. Journal of Environmental Science and Technology. 2009; 10(4): 1-10.