هنجاریابی آزمون ذهنی ـ حرکتی خردسالان 30-1 ماهه مادران شاغل در مراکز درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه عدالت، تهران ، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

چکیده

مقدمه: اندازه‌گیری به عنوان یکی از اهداف مهم در حیطه رشد، متخصصان را قادر به بررسی تغییرات و تشخیص تأخیرهای رشدی و کسب بینش در مورد راهکارهای آموزشی می‌کند. یکی از معتبرترین و مهم‌ترین مقیاس‌های سنجش رشدی در کودکان خردسال توسط ادوت برونه و ایرن لزین در فرانسه طراحی شده است ؛ اما استفاده از این مقیاس در ایران  منوط به بررسی روایی و پایایی آن است. پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی این مقیاس در خردسالان ایرانی مادران شاغل در مراکز درمانی با توجه به موقعیت شغلی آنها انجام یافته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر در مقوله طرح های توصیفی و زمینه یابی قرار می گیرد. همچنین با توجه به مقایسه مؤلفه های مقیاس ذهنی ـ حرکتی در دو جنس طرح از نوع علی ـ مقایسه ای نیز می باشد. نمونه پژوهشی شامل536 کودک خردسال مادران شاغل در مراکز درمانی مادران شاغل در مراکز درمانی ( 327 دختر و  209 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس است.
یافته‌ها: نتایج آلفای کرونباخ نشان‌دهنده پایایی مناسب خرده‌مقیاس‌ها بود. ضریب پایایی برای هر یک از خرده‌مقیاس‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ عبارت بودند از: خرده‌مقیاس کنترل وضعیت بدن 0/76، خرده‌مقیاس هماهنگی چشمی حرکتی 0/74، خرده‌مقیاس زبان گفتاری شنیداری 0/58، خرده‌مقیاس اجتماع‌پذیری 0/77 و آلفای کرونباخ به دست‌آمده برای کل مقیاس 0/89 است. با روش تحلیل عاملی تأییدی 4 عامل استخراج گردید. این 4 عامل عبارتند از: کنترل وضعیت بدن، هماهنگی چشمی حرکتی، زبان گفتاری شنیداری و اجتماع‌پذیری.
نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج این پژوهش مقیاس رشد ذهنی ـ حرکتی کودکان برونه و لزین واجد ویژگی‌های روان‌سنجی مورد نیاز برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی در رابطه با خردسالان است.

کلیدواژه‌ها


1- Simsek Z., Zeyrek FY, Kurcer MA. Effect of Giardia infection on growth and psychomotor development of children aged 0–5 years, Journal of Tropical Pediatrics, 2004; 50(2): 90-93.
2- Kramer MS, Aboud F, Mironova E, Vanilovich I, Platt RW, Matush L, Collet JP. Breastfeeding and child cognitive development: new evidence from a large randomized trial, Archives of General Psychiatry, 2008; 65(5): 578-584.
3- Nekkebroeck J, Bonduelle M, Desmyttere S, Van den Broeck W, Ponjaert-Kristoffersen I. Mental and psychomotor development of 2-year-old children born after, Human Reproduction, 2008; 23(7): 1560-1566.
4- Kellert S.R. Experiencing nature: Affective, cognitive and evaluative development in children, Children and nature: Psychological, sociocultural and evolutionary investigations, 2002; 117-151.
5- Jacobsen T, Hofmann V. Children's attachment representations: longitudinal relations to school behavior and academic competency in middle childhood and adolescence, Developmental Psychology, 33(4); 1997: 703-710.
6- Vinkhuyzen A.A, Van der Sluis S, Posthuma D, Boomsma D.I. The heritability of aptitude and exceptional talent across different domains in adolescents and young adults, Behavior Genetics, 2009; 39(4): 380-39.
7- Cardoso F.G.C, Formiga C.K.M.R, Bizinotto T, Tessler R.B, Rosa F. Concurrent validity of the BRUNET-LÉZINE scale with the BAYLEY scale for assessment of the development of preterm infants up to two years, Revista Paulista de Pediatria, 2017; 35(2): 144.
8- Adrien J.L, Barthelemy C, Perrot A, Roux S, Lenoir P, Hameury L, Sauvage D. Validity and reliability of the infant behavioral summarized evaluation (IBSE): A rating scale for the assessment of young children with autism and developmental disorders, Journal of Autism and Developmental Disorders, 1992; 22(3): 375-394.
9- Blanc R, Adrien J.L, Roux S, Barthélémy C. Dysregulation of pretend play and communication development in children with autism, Autism, 2005; 9(3): 229-245.
10- Bulteau C, Jambaque I, Viguier D, Kieffer V, Dellatolas G, Dulac O. Epileptic syndromes, cognitive assessment and school placement: A study of 251 children, Developmental Medicine and Child Neurology, 2000; 42(5): 319-327.
11- Norouzzadeh A, Alimohammadzadeh KH, Relationship Between Social Skills and Social health; the Aadjusting Role of Social Support for Employee’s and Nurses of Guilan Health Network,Journal of Healthcare Management, 2021; 12 (2): 31-44.[In Persian].
12- Jafari Z, Ashayeri H, Malayeri S, Alaeddini F. Reliability and validity of "Newsha's hearing, language and speech development test" in children up to 6 years old Persian language, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Sciences Research, 2009, 8(3): 271 – 278. [In Persian]
13- Faramarzi S, Kiani M, Lahijanian Z. Construct Validity and Reliability of the Language Development Scale of Children. Educational Measurement Quarterly, Allameh Tabataba'i University, 2018; 8(31): 1-31. [In Persian]
14- Zareipour M, Islamloo H.R, Ghelichi Ghojoghm M. Evaluation of developmental development of children in the first year of life based on ASQ questionnaire, Journal of Pediatric Nursing, 2017; 4 (2): 1-31. [In Persian]