سنجش میزان اثربخشی مؤلفه‌های طراحی بیوفیلیک بر ارتقای شاخصه‌های سلامت بیماران در محیط‌های درمانی (مطالعه موردی: در شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه هنر و معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیرات طراحی بیوفیلیک در محیط‌های درمانی در راستای ارتقای شاخصه‌های سلامت بیماران صورت گرفت. تکیه بر طراحی بیوفیلیک در راستای تعامل انسان و محیط در جهت افزایش کیفیت محیطی و اثرگذاری بلحاظ روانشناختی بر بیماران،  می‌تواند امری ضروری باشد.
روش پژوهش: در این پژوهش سه بعد اصلی از طراحی بیوفیلیک به همراه مؤلفه‌های آن در قالب پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. افراد شرکت کننده در این نظر سنجی شامل سه گروه: معماران، بیماران و کادر درمان بوده که در برخی ‌بیمارستان‌های شهر مشهد انجام شد. داده‌های گردآوری شده از روش‌های مناسب آماری توسط نرم افزارSPSS ، آزمون T و آزمون ANOVA مورد سنجش قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش مقایسه عوامل تاثیر گذار طراحی بیوفیلیک بر ارتقای شاخصه‌های سلامتی در محیط درمانی می‌باشد.
یافته‌ها: طبق داده‌ها و آزمون‌های انجام شده در در هر سه گروه، میزان عامل تجربه مستقیم طبیعت بالاترین امتیاز به مقدار 68 درصد و بعد از آن عامل تجربه غیر مستقیم طبیعت با تاثیر 28 درصد و ماهیت مکان و فضا با تاثیر 19 درصد بوده است که نشان دهنده اثربخشی بالای عامل تجربه مستقیم طبیعت به صورت مشترک در میان گروه‌ها با وجود اختلاف نظر، می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیلی این پژوهش، بیانگر تأثیر بیشتر وجود طبیعت در محیط انسان ساخت می‌باشد و خود نشان گر ارتباط مثبت میان بیمار و طبیعت و بهبود کیفیات زیستی محیط درمانی می‌باشد. بنابراین طراحی محیط درمانی بیوفیلی می‌تواند منجر به ارتقای شاخصه‌های سلامت بیمار شود.

کلیدواژه‌ها


1- Kellert S. Birthright: People and nature in the modern world, First ed. London: Yale
University Press; 2012.
2- Mahmudi nejad H. Biophilic architecture: Friendship with nature in design, First Ed.
Tehran: Tahan; 2019. (In Persian)
3- Totaforti S. Applying the benefits of biophilic theory to hospital design, Journal of City, Territory and Architecture, 2018; 5(1): 1-9. https://doi.org/10.1186/s40410-018-0077-5
4- Heerwagen J H, Hase B. Building biophilia: connecting people to nature in building design. Environmental Design + Construction, Mar/Apr; 2001: 30-36. http://www.usgbc.org/Docs/Archive/
5- Kahn PH. Developmental Psycology and the Biophilia Hypothesis: Children’s Affiliation with Nature, Developmental Review, 1997; 17: 1-61.
6- Kellert S, Wilson E.O. The biophilia Hypothesis, Washington: Island Press; 1993.
7- Yin J, Zhu S, MacNaughton P, Allen JG, Spengler JD. Physiological and Cognitive performance of exposure to biophilic indoor environment. Journal of Building and Environment, 2018; 132(23): 255-262.
8- Browing et.al. 14 patterns of Biophilic Design Improving Health and Well-Being in the Built environment, Terrapin Bright Green LLc, New York NY: Washington DC; 2014.
9- Kellert SR, Heerwagen J, Mador M. Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to life, New Jersy: John Wiley & Sons; 2008.
10- Bowler DE, Buyung AL, Knight T M, Pullin A S. A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments, Journal of BMC Public Health, 2010; 10(456): 1-10. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-456
11- Kaplan R. The nature of the view from home: psychological benefits, Journal of Enviromental and Behavior, 2001; 33(4): 507-542.
12- Gifford B, Megunn LJ. Appraisals of built environment and approaches to building design that pomote well-being and healthy behavior In Environment psychology an Introduction: hobooken, USA: 2012.
13- Martin G,  Inchley J,  Marshall A,  Shortt N,  Currie C. The neighbourhood social environment and alcohol use among urban and rural Scottish adolescents, International Journal of Public Health, 2019; 64(1): 95–105. Published online 2018 Dec 3. doi: 10.1007/s00038-018-1181-8
14- Salingaros N. The Biophilic Healing Index Predicts Effects of the Built Environment on Our Wellbeing, Journal of Biourbanism, 2019; 8(1): 13-34.
15- Almusaed A, Abdushaik Z, Khalil S. Biophilic architecture – the concept of healthy sustainable architecture, The 23rd Conference on Passive and Low Energy Architecture; 2006 September 6–8; Geneva, Switzerland: Springer; 2006: 383-386.
16- March RE, Horner R. Feasibility and Contributions of Functional Behavioral Assessment in Schools, Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 2002; 10(3): 158-170.
17- Jamshidi S, Parker J, Hashemi SN. The Effects of Environmental Factors on the Patient Outcomes in Hospital Environments: A Review of Literature, Frontiers of Architectural Research, 2020; 9(2): 249-263.
18- Najafi A. Analysis and Recognition of the Effect of Interior Design of Medical Environments on Improving the Performance of Patients Hospitalized in Psychiatric Wards, Journal of Behavioral Sciences Research, 2016; 14(3): 289-281.
19- AbdelMeguid S. Biophilic Design (Strategies for hospitals retrofit). M.A. Thesis. Stuttgart: University of Germany; 2014.
20- Downton P, Jones D, Zeunert J, Roös PH. Biophilic Design Applications: Putting Theory and Patterns into Built Environment Practice, DesTech Conference Proceedings, the international conference on design and technology; 2017: 596-606.
21- Ulrich R, Zimring S, Zhu C, DuBose X, Seo J, Joseph A. et al. A review of the research literature on evidence-based healthcare design, Environments Research & Design Journal, 2008; 1(3): 61-125.
22- Browning WD, Ryan CO, Clancy JO. 14 Patterns of Biophilic Design, Terrapin Bright Green LLC, New York; 2014.