طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ستادیار گروه روانشناسی، دانشکده الهیات، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عملکردهای مدیریتی و سیاست­گذاری، در حوزه سلامت، اعتباربخشی بیمارستانی است که نقش به­سزایی در افزایش اعتماد مردم به کیفیـت خدمات ارائه‌شده در این سازمان‌ها دارد.
روش پژوهش: پژوهش کیفی حاضر با توجه به هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش جزو پژوهش‌های مقطعی بود. در این پژوهش از فن دلفی برای ارائه مدل مناسب استفاده گردید. در نهایت مدل پیشنهادی با 4 محور و 26 حیطه و 106 استاندارد تعیین گردید. روایی و پایایی پرسشنامه نهایی مورد سنجش قرار گرفت. قابلیت اجرایی آن توسط بهترین صاحب‌نظران در بیمارستان‌های دولتی استان کرمان مورد بررسی مقدماتی قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین متغیر اعتباربخشی0/34±4/21 بود. اعتباربخشی و حیطه‌های آن و محورهای مربوط به هر حیطه در سطح قوی قرار گرفتند. برای رتبه‌بندی ابعاد متغیر اعتباربخشی از آزمون فریدمن استفاده شد. مؤلفه «پیشگیری، بهداشت و سلامت اجتماعی» با میانگین 2/78 بالاترین رتبه را داشت و مؤلفه‌های «مراقبت و درمان»، «حقوق‌گیرنده خدمت» و «رهبری و مدیریت» با میانگین 2/56، 2/44 و 2/23، به ترتیب در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند. 87/20 درصد خبرگان اثربخشی الگو را تأیید کردند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش موئد مناسب بودن مدل پیشنهادی و ارتباط قوی بین متغیرها و مؤلفه‌های آن بود. با توجه به اثبات اثربخشی الگوی پیشنهادی می‌توان گفت ﻣﺪل ﺣﺎﺿﺮ میﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرآﻣﺪی و اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ خدمات در بیمارستان‌ها بردارد.

کلیدواژه‌ها


1- Mosadeghrad AM, Akbari-sari A, Yousefinezhadi T. Evaluation of hospital accreditation standards. RJMS, 2017; 23(153): 43-54. [In Persian] 
2- Mohebifar R, Ghanaty E, Zaree F, Tagvaee Z, Mohseny M, Amirian S, et al. Prioritizing the Quality Criteria of Hospital Services from the View of Service Providers and Recipients. Iran J Health Educ Health Promot, 2016; 4(2): 101-109. [In Persian]
3- Sarvandi S, Shahroodi K. Assessing the Patients' Hospitalization and Discharge Processes Based on Kaizen approach and Multiple-Criteria Decision Making (MCDM) in a Hospital. JHOSP, 2016; 15(3):83-93. [In Persian]
4- Dehghan Niri N, Salehi T, Asadi Noghabi A. Quality of work life and productivity of clinical nurses and their relationship with each other. Nursing research, 2011; 3(9-8): 27-37. [In Persian]
5- Yahyawi F, Nasiri Pour A, Kikavousi Arani L. Investigating the challenges of establishing the third generation of Iranian national accreditation standards in hospitals affiliated to the Islamic Azad University of Tehran. Islamic Azad University of Medical Sciences, 2018; 28(3): 252-257. [In Persian]
6- Bahmaei J, Bastani P, Keshtkaran A, Mohammadpour M, Sarikhani Y. Challenges of the Execution of Hospital Accreditation in Iran: A Critical Review. J Health Res Commun, 2020; 5(4): 82-98. [In Persian]
7- Abasi Sanjdari Z, Masoudi Asl I, Jahangiri K, Riahi L. A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals. Medical Sciences, 2018; 28(2): 136-144. [In Persian]
8- Saadati M, Yarifard K, Azami-Agdash S, Tabrizi JS. Challenges and potential drivers of accreditation in the Iranian hospitals. International Journal of Hospital Research, 2015; 4(1): 37-42. [In Persian]
8- Smits H, Supachutikul A, Mate KS. Hospital accreditation: lessons from low-and middle-income countries. Globalization and health, 2014; 10(1): 1-8. [In Persian]
9- Mosadeghrad AM, Ghazanfari F. Iran hospital accreditation governance: Challenges and solutions. Payavard, 2020; 14(4): 311-332. [In Persian]
10- Tabrizi J, Gharibi F. Systematic survey of accreditation models for designing a national model. SJKU, 2011; 16(3): 95-109. [In Persian]
11- Bahrami M, Akbari M, Emami M, Fallahzadeh H. Designing the executive structure of hospital accreditation from the perspective of stakeholders. Toloo Behdasht, 2016; 15(1): 208-223. [In Persian]
12- Salehi Z, pirouzi H. Challenges of the Accreditation Process in Hospitals: A Narrative Review. Iranian Journal of Nursing, 2017; 30(106): 23-34. [In Persian]
13- Mossadegh Rad A, Shah Ebrahimi Sh, Ghazanfari M. The Relationship between Accreditation and Hospital Performance: Using a Data Mining Approach. Journal of the Faculty of Health and the Institute of Health Research, 2018; 16(1): 33-50. [In Persian]
14- Amerioun A, Tofighi Sh, Mahdavi SM, Mamaghani H, Meskarpour Amiri M. Assessment of International Joint Commission (IJC) accreditation standard in a military hospital laboratory. J Mil Med, 2011; 13(2): 75-80. [In Persian]
15- Hamidi Y, Zare O, Soltanian A, Fazaeli A. The Relationship between Organizational Health and the Degree of Accreditation of Hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences. Manage Strat Health Syst, 2020; 5(3): 227-235. [In Persian]
16- Zargar Bala Jam, S., Markazi Moghadam, N., Mohammad Ebrahimi, H. Development of accreditation standards for AJA barracks clinics. Nurse and Physician in War, 2019; 7 (25): 49-56. [In Persian]
17- Fotuhi MA, Khoshgoftar A, Bakhshande H, Karami G, Rasti Broujeni M. Evaluation of Viewpoint of Executive Management Team of Hospitals of Qom Province in Terms of the Third Generation of Hospital Accreditation Standards, 2017, (Iran). Qom Univ Med Sci J, 2018; 12(5): 62-70. [In Persian]
18- Mirzazadeh A, gandomkar R, Shahsavari H, Sharia Muharri R, Nik Nafs N. Shirazi M et al. Applying Accreditation Standards in a Self-Assessment Process: The Experience of Tehran University of Medical Sciences Education Studies and Development Center. Journal of Yazd Center for the Study and Development of Medical Education, 2015; 10(4): 340-351. [In Persian]
19- Oladi Qadiklae S, Yahya Pour Y, Rezapour Z, Sharifi S, Mohammadnia K, Jahani M, et al. Development and effect of a comprehensive program for evaluating the performance of the educational system on the results of evaluation and educational accreditation of Shahid Dr. Beheshti Hospital in Babol. Bi-Quarterly Journal of Medical Education, Babol Center for the Study and Development of Medical Education, 2020; 8(2): 44-50. [In Persian]