ارائه مدل سواد سلامت برای بیماران فشارخون در بیمارستان قلب شهید رجایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت آموزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پرفشاری خون سومین علت مرگ و میر در دنیاست. یکی از راهکارهای کنترل بیماری‌های مزمن بالابردن میزان آگاهی بیماران ‌می‌باشد که این امر مستلزم بهبود سواد سلامت آنان ‌می‌باشد. بدین منظور در این تحقیق به ارائه مدل سواد سلامت برای بیماران فشارخون در بیمارستان قلب شهید رجایی پرداخته می شود.
روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام پیمایشی و ترکیب روش‌های کیفی و کمی است. جامعه آماری بخش کیفی تمامی خبرگان حوزه بهداشت، درمان و سلامت و در بخش کمی کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر بیمارستان قلب شهید رجایی می باشند. در بخش کیفی بعد از انجام 23 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت و در بخش کمی تحقیق 122 نفر از کارکنان بیمارستان قلب شهید رجایی با روش تمام شماری انتخاب شد. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از روش میدانی و از طریق مصاحبه در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی استفاده شده است. روایی پرسشنامه با ضریب CVR و پایایی آن با ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز در بخش کیفی و معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شده است.
یافته‌ها:نتایج نشان داد که سواد پایه با ضریب 0.923، سواد شناختی با ضریب 0.648، سواد اجتماعی با ضریب 0.585 و سواد فرهنگی با ضریب 0.483 به ترتیب از اهمیت بالایی در سواد سلامت بیماران فشار خون در بیمارستان شهید رجایی دارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که وجود 4 عامل سواد پایه با مولفه‌های خواندن و نوشتن و دانش، سواد فرهنگی با مولفه‌های نگرش، ارزش‌ها و هنجارها، سواد شناختی با مولفه‌های کاربرد، ارزیابی، درک و دسترسی، و سواد اجتماعی با مولفه‌های ارتباطات و تعاملات می توانند سواد سلامت بیماران فشارخون را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


Peyman N, Behzad F, Taghipour A, Ismaili H. Evaluating the effect of health literacy training program for health workers on promoting self-efficacy of patients with chronic diseases. Journal of Health System Research, 2016; 12 (3): 350-357. [In Persian]
2- Wang C, Li H, Li L, Xu D, Kane RL, Meng Q. Health literacy and ethnic disparities in health-re-lated quality of life among rural womens: re-sults from a Chinese poor minority area. Health and quality of life outcomes, 2013; 11(1): 153.
3- Zarezadeh Y, Eskandari N, Moradi M, Abdi N. Investigating the relationship between health literacy and quality of life in the staff of Kurdistan University of Medical Sciences. Health Literacy Quarterly, 2018; 4 (4): 38-45. [In Persian]
4- Codina, O. G. eterminants of health literacy in the general population: results of the Catalan health survey. BMC Public Health, 2019. 19, Article number: 1122
5- Heshmat R, Qutbi S, Poorabrahim R, Nouri M. Prevalence of hypertension and associated risk factors in urban population aged 25-64 years living in Tehran University of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences; 2017. [In Persian]
6- Andreadis E, Agaliotis G, Angelopoulos E. Automated Office Blood Pressure Measurements Could Reduce the Need for Performing, 2010.
7- Ghafari Mohtasham M, Hassani M R, Daemi M. Comparison of how patients' blood pressure is measured with the American Heart Association standard. Scientific Journal of the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran, 2017; 32 (4): 48-59. [In Persian]
8- Demirel M, Akkoyunlu B. Prospective teachers’ lifelong learning tendencies and information literacy self-efficacy. Educational Research and Reviews, 2017; 12(6): 329-337.
9- Nasiri F, Abdul Maleki S. Explaining the relationship between perceived social support and quality of life with the mediating role of perceived stress in women heads of households in Sanandaj. Applied Sociology, 2016; (4) 27: 99-116. [In Persian]
10- Ghasemi H, Rasekh N. Identifying the dimensions of communication literacy: with a content analysis approach. Health Literacy Quarterly, 2018; 4(4): 18-29. [In Persian]
11- Kutner M, Greenberg E, Jin Y, Paulsen C. The health literacy of America’s adults: results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2006483. Published in 2006. Accessed April 15 2019.
12- Tavosi M. Assessing the health literacy of Iranian adults. Monitoring Journal, 2015; 15 (1): 56-64. [In Persian]
13- Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 2000, 15(3): 259–267.
14- Paakkari L & Okan O. COVID-19: health literacy is an underestimated problem. The Lancet Public Health, 2020, 5(5): 249-250.
15- Rowlands G, Shaw A, Jaswal S, Smith S, Harpham T. Health literacy and the social determinants of health: a qualitative model from adult learners. Health Promot Int, 2017; 32(1): 130- 8.
16- Mullah Khalili H, Papi A, Sharifi Rad Gh, Zare Farash Bandi, F, Hassanzadeh A. Health literacy of patients admitted to teaching hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management, 2014; 11(4): 464-473. [In Persian]
17- Delavar F, Pashaei Poor Sh, Negharande, R. Health Literacy Index: A new tool for assessing health literacy. Life Magazine, 2020; 24 (1): 1-6. [In Persian]
18- Froze S, Arif M. Determinants of health literacy and healthy lifestyle against metabolic syndrome among major ethnic groups of Sarawak, Malaysia: a multi-group path analysis. Open Public Health, 2019; 12: 1.
19- Barati M, Bayat F, Afshar F. The relationship between health literacy and self-care behaviors in patients with hypertension. Quarterly Journal of Education and Health, 2020; 2: 44-58. [In Persian]
20- Khaleghi M, Amin Shokravi F, Peyman N. Investigating the relationship between health literacy and health-related quality of life in students. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 2019; 7: 28-40. [In Persian]
21- Tavakoly SB, Behzhad F, Ferns G, Peyman N. Communication skills training for physicians improves health literacy and medical outcomes among patients with hypertension: a randomized controlled trial. BMC Health Services Research; 2020.
22- Gaffari-fam S, Babazadeh T, Shahram O, Leila B, Daemi A. Adherence to a Health Literacy and Healthy Lifestyle with Improved Blood Pressure Control in Iran. Patient Preference and Adherence; 2020, 185.129.189.69
23- Wetzels M, Odekkerken-Schroder G & Van Oppen C. Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, 2009, 33(1): 177.
24- Sharma M, Romas J.A, Theoretical Foundations of Health Education and Health Promotion; 2017
25- Panahi R, Ramezankhani A, Tavisi. M. Strengthening the performance of the health belief model by using health literacy in predicting the adoption of smoking prevention behaviors in students. Health Literacy Quarterly, 2018; 3(1): 1-11. [In Persian]
26- Robat Sarposhi D, Tavakoli Sani B, Alizadeh H, Peyman N. Objective of Evaluating Health Literacy Studies in Iran: A Systematic Review. Scientific and Research Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. The second period, 2019; 6(25): 793-807. [In Persian]