تحلیل اثر ارتباطات اثربخش سازمانی بر تعادل کار و زندگی با نقش میانجی ‌آسیب‌های شغلی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

چکیده

مقدمه: ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از دغدغه‌های کارکنان سازمان‌ها در عصر کنونی است. یکی از ابزارهای ایجاد تعادل کار و زندگی، ارتباطات اثربخش سازمانی است که تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف تحلیل اثر ارتباطات اثربخش سازمانی بر تعادل کار و زندگی با نقش میانجی ‌آسیب‌های شغلی در بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل انجام شده است.
روش پژوهش: از لحاظ هدف، تحقیق حاضر کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل است که تعداد آنها 600 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان استفاده و تعداد نمونه برابر 234 بدست آمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه ‌آسیب‌های شغلی دیباج، پرسشنامه ارتباطات اثربخش سازمانی سوسمان و کرینوس و پرسشنامه تعادل کار و زندگی وانگ و کو استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار lisrel و SPSS تحلیل و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ارتباطات اثربخش سازمانی با نقش میانجی ‌آسیب‌های شغلی بر تعادل کار و زندگی کارکنان تاثیر معنی‌داری دارد. هم‌چنین ارتباطات اثربخش سازمانی 0/76 و ‌آسیب‌های شغلی 0/67- تغییرات تعادل کار و زندگی کارکنان را پیش‌بینی می‌کند.
نتیجه‌گیری: رابطه بین دو متغیر ارتباطات اثربخش سازمانی و تعادل کار و زندگی کارکنان توسط متغیر ‌آسیب‌های شغلی تشدید می‌شود که اگر ‌آسیب‌های شغلی افزایش یابد این اثر ضعیفتر و اگر ‌آسیب‌های شغلی ضعیف شود طبیعتا این رابطه قوی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1- Breitenecker RJ, Shah SAM. Relation of work-life balance, work-family conflict, and family-work conflict with the employee performance-moderating role of job satisfaction. South Asian Journal of Business Studies, 2018; 7(1): 129-146.

2- Taghipour H. The Relationship between Work-Life Balance and Organizational Health (Case Study: Staff of Imam Khomeini Naval University of Nowshahr), Journal of Marine Science Education, 2019; 6(17): 112-123. [In Persian]

 3- Bataineh Khaled adnan. Impact of Work-Life Balance, Happiness at Work, on Employee Performance, Published by Canadian Center of Science and Education, International Business Research, 2018; 12(2).

4- Hashemian SM, Rahimnia F, Poursalimi M, Farahi M. Identifying Behavioral Strategies for Recreating Work-Life Balance: Based on the Living Experiences of University Faculty Members, Journal of Culture at Islamic University, 2019; 9(4): 479-506. [In Persian]

5- Alizadeh M, Mahmoudpour M. The effect of effective organizational communication on the implementation of human resource management architecture with the mediating role of leadership style, Journal of Resource Management in the police force, 2018; 6(3): 217-246. [In Persian]

6- Roozban F, Damghanian H, Farhangi A, Rastegar A. Extraction of organizational communication management model in the context of virtual social networks, Journal of Cultural Studies and Communication, 2019; 15(54): 103-126. [In Persian]

7- Alizadeh Savadkoohi M, Islami S. The Impact of Organizational Communication and Strategic Planning on Crisis Management in Tehran Municipality, Quarterly Journal of Crisis Prevention and Management, 2012; 2(1). [In Persian]

8- Aqili Nezhad M. Relationship between age and work experience with injuries caused by occupational accidents in Iran's mines and mining industries, Razi Journal of Medical Sciences (Journal of Iran University of Medical Sciences), 2017; 19(104): 20-28. [In Persian]

9- Rahmati B. Occupational pathology of line commanders of Amin University of Law Enforcement Sciences, Journal of Disciplinary Management Research (Disciplinary Management Studies), 2016; 12(1): 110-118. [In Persian]

10- Heydari H. Investigating the Impact of Organizational Communication on Work-Life Balance among Steel Industry Employees, Journal of Occupational Health Engineering, 2019; 7(3): 30-41. [In Persian]

11- Kamrani M, Sarmad V. The effect of occupational injuries on work-life balance of private sector nurses in Tehran, Journal of Nursing Education, 2018; 9(2): 81-94. [In Persian]

12- Zaree Z. Investigating the Relationship between Organizational Change and Effective Communication among NAJA Staff Case Study: Sanandaj County, NAJA Scientific Quarterly, 2017; 9(52): 69-112. [In Persian]

13- Varacallo M, Denise K. Occupational Injuries and Workers' Compensation Management Strategies, Affiliations Department of Orthopaedic Surgery, University of Kentucky School of Medicine Last Update, 2019.

14- Alarcon G, Eschleman KJ, Bowling NA. The effect of organizational communication on work-life balance among employees, European Research Studies, 2019; 11(2): 201-214.

15- Anderson D. Investigating the factors affecting work-life balance. Journal of Personality and Social Psychology, 2018; 14(5):104-114.

16- IOAN L. The Role of Work-Life Balance Practices in Order to Improve Organizational Performance, European Research Studies, 2015; 7(1): 201-214.

17- VirKhatr P. Impact of Work-Life Balance on Performance of Employees in the Organisations, Global Journal of Business Management, 2014; 4: 40-48.

18- Dibaj F. Investigation of Occupational Injuries of Isfahan Municipality Employees, Journal of Consulting Research (News and Consulting Research), 2009; 7(27): 119-132. [In Persian]

19- Habibpour Z. Investigating the Relationship between Cultural Intelligence and the Effectiveness of Human Communication among Faculty Members of Public, Payame Noor and Islamic Azad Universities in Shahrekord. Master Thesis. Islamic Azad University, Shahrekord Branch; 2013. [In Persian]

20- Wong S, Ko A. Exploratory study of understanding hotel employees’ perception on work–life balance issues; 2009.