طراحی الگوی آسیب‌شناسی استقرار فناوری اطلاعات سبز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه فناوری اطلاعات سبز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی برای دست‌یابی به توسعه پایدار زیست‌محیطی شناخته‌شده است. هدف از این مطالعه طراحی الگوی آسیب‌شناسی استقرار فناوری اطلاعات سبز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بود.
روش پژوهش: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی به‌صورت توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفت که در ابتدا داده‌ها، با مرور مبانی نظری و نظرخواهی از خبرگان، چالش‌های استقرار فناوری اطلاعات سبز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شناسایی شد. سپس از طریق روش دلفی مهم‌ترین چالش‌های استقرار فناوری اطلاعات سبز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشخص و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از مدل‌سازی تفسیری– ساختاری استفاده گردید.
یافته‌ها: پس از رسیدن اعضا پانل به توافق نظری در دو مرحله، 19 عامل به‌منظور تجزیه‌وتحلیل درروش مدل‌سازی تفسیری ساختاری استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که دو عامل عدم‌حمایت مالی دولت با ارائه تسهیلات مالی و نبود بودجه و اعتبارت کافی در سازمان برای استقرار فناوری اطلاعات سبز در کلیدی‌ترین سطح عوامل مطالعه قرار می‌گیرند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان  می‌دهد که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بدون حمایت دولت استطاعت استقرار زیرساخت‌های فناوری اطلاعات سبز  و بهره‌مندی از مزایای آن را نخواهد داشت. دولت می‌تواند در بعد حمایت مالی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در راستای خرید تجهیزات و سایر نیازمندی‌های استقرار فناوری اطلاعات سبز مثمر ثمر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


1- Siegler K, Gaughan B. A practical approach to Green IT. Webinar. World Wide Web< http://www. itmanagement. com/land/green-it-webinar. 2008. Doi.10.1068/a42282
2- Hilty LM, Aebischer B. ICT for sustainability: An emerging research field. InIT innovations for Sustainability; 2015: 3-36. Springer, Cham. Doi: 10.1007/978-3-319-09228-7-1
3- Hernandez AA. Exploring the Factors to Green IT Adoption of SMEs in the Philippines. InStart-Ups and SMEs: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications; 2020: 907-926. IGI Global doi: 10.4018/978-1-7998-1760-4.ch047
4- Dezdar S. Green information technology adoption: Influencing factors and extension of theory of planned behavior. Social Responsibility Journal; 2017 Jun 5. Doi: 10.1108/SRJ-05-2016-0064  
5- Sajasi Gheidari H, Shayan H, Hosseini Kahnooj SR. Identifying the effective factors on the failure of local entrepreneurs' businesses with the method of basic theory and futures research approach (Case study: Greenhouse owners in rural areas of Jiroft). Lecturer of humanities (space planning and planning); 2018: 154-186. [In Persian]
6- Parsanejad M, Razavi SM, Forotan Z. Integrated modeling of factors affecting the failure of entrepreneurs and its financial, social and psychological consequence. Entrepreneurship Development; 2019: 41-59. [In Persian]
7- Godbole NS, Lamb J. Using data science & big data analytics to make healthcare green. In2015 12th International Conference & Expo on Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT), 2015;19: 1-6. IEEE. Doi: 10.1109/CEWIT.2015.7338161
8- Chen HG, Chang J. Exploring affecting factors on green IT adoption. In International Conference on Knowledge Management in Organizations, 2014; 2: 205-218. Springer, Cham. Doi: 10.1007/978-3-319-08618-7_21
9- Gholami R, Watson RT, Hasan H, Molla A, Bjorn-Andersen N. Information systems solutions for environmental sustainability: How can we do more? Journal of the Association for Information Systems, 2016;17(8):2. Doi. 10.17705/1jais.00435.
10- Shahbazi SH, Jalali R. Designing a model for establishing green information technology projects using the foundation data theory approach. 4th International Conference on Industrial Management, Yazd, Yazd University; 2019. [In Persian]
11- Epstein MJ, Buhovac AR. Making sustainability work: Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. Berrett-Koehler Publishers;
12- Sarkis J, Cordeiro JJ. Investigating technical and ecological efficiencies in the electricity generation industry: are there win-win opportunities? Journal of the Operational Research Society, 2009; 60(9): 60-72. Doi. 10.1057/palgrave.jors.2602624.
13- Parhizgari R, Fazli S. Interpretive structural modeling of effective factors in assessing the environmental impact of green product development (Case study: Evaluation and selection of green product design in the health supplies industry of Qazvin province). New Research in Decision Making; 2016: 25-44. [In Persian]
14- Humphrey-Murto S, de Wit M. The Delphi method—more research please. Journal of clinical epidemiology, 2019; 1(106):136-9. Doi. 10.1016/j.jclinepi.2018.10.011.
15- Mudgal RK, Shankar R, Talib P, Raj T. Modelling the barriers of green evidence. Sustainability. 2015; 7(12): 16737-55. Doi. 10.3390/su71215843.
16- Zar JH. Biostatistical analysis 4th edition prentice-hall. Jersey, New. 199.
17- Olfat l, shahriarinia A. Interpretive structural modeling of the factors influencing the choice of partner in the agile supply chain. Production Management and Operations, 2013; 2: 109-128. [In Persian]
18- Molla A, Pittayachawan S, Corbitt B, Deng H. An international comparison of Green IT diffusion. International Journal of E-Business Management, 2009;3(2): 3. Doi. 10.3316/IJEBM0302003.
19- Sarkar P, Young L. Managerial attitudes towards Green IT: An explorative study of policy drivers. PACIS 2009 Proceedings, 2009; 19: 95.
20- Thomson S, van Belle JP. Antecedents of green IT adoption in South African higher education institutions. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 2015; 18(2): 172.
21- Deng Q, Ji S. Organizational green IT adoption: concept and supply chain practices: An Indian perspective. International Journal of Logistics Systems and Management, 2010; 7(1): 81-107. Doi. 10.1504/IJLSM.2010.033891.
22- Radu LD. Determinants of green ICT adoption in organizations: a theoretical perspective. Sustainability, 2016; 8(8): 731. Doi. 10.3390/su8080731
23- Chen AJ, Watson RT, Boudreau MC, Karahanna E. An institutional perspective on the adoption of Green IS & IT. Australasian Journal of Information Systems, 2011; 17(1). Doi. 10.3127/ajis. v17i1.572.
24- Nazari G, Karim H. Green IT adoption: The impact of IT on environment: A case study on Green IT adoption and underlying factors influencing it. In2012 Proceedings of 17th Conference on Electrical Power Distribution, 2012; 2:  1-7. IEEE. [In Persian]
25- Cai S, Chen X, Bose I. Exploring the role of IT for environmental sustainability in China: An empirical analysis. International Journal of Production Economics, 2013; 146(2): 491-500. Doi. 10.1016/j.ijpe.2013.01.030
26- Zheng DQ. The Discussion on Mechanism and Research Framework of Green Information Technology and Information Systems Adoption. InAdvanced Materials Research, 2013; 694: 2286-2290. Trans Tech Publications Ltd. Doi. 10.4028/www.scientific.net/AMR.694-697.2286
27- Jamshidi MJ. ]Factors Affecting the Establishment of Green Information Technology in Businesses[. International Business Conference: Opportunities and Challenges; 2016. [In Persian]
28- Jnr BA, Majid MA, Romli A. Green information technology adoption towards a sustainability policy agenda for government-based institutions. Journal of Science and Technology Policy Management; 2019 Jun 3.
29- Mishra A, Akman I. GREEN INFORMATION TECHNOLOGY (GIT) AND GENDER DIVERSITY. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 2014; 13(12). Doi. 10.30638/eemj.2014.338
30- Murugesan S, Gangadharan GR. Green IT: an overview. Doi. 10.1002/9781118305393.ch1.