ارائه‌ی مدل غلبه بر سایش اجتماعی مسئولین بخش‌های بالینی بیمارستان‌های شهر اصفهان (پژوهش کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سایش اجتماعی مسئولین بخش­های بالینی در عملکرد مناسب آنان دخیل است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی غلبه بر سایش اجتماعی مسئولین بخش­های بالینی بیمارستان­های شهر اصفهان بود.
روش پژوهش: از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل داده­ها، کیفی و بر مبنای نظریۀ داده بنیاد است. ابزار جمع‌آوری داده­‌‌ها، مصاحبه نیمه‌­ساختاریافته بود که داده ها پس از مصاحبه با 16 نفر از خبرگان، شامل مسئولین بخش­های بالینی بیمارستان­های شهر اصفهان به اشباع رسید. در تحلیل داده­های کیفی با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مقوله اصلی، 39 مقوله فرعی و 79 مفهوم به دست آمد. باورپذیری و اعتباریابی الگو توسط متخصصان و از طریق محاسبه شاخص لاوشه تأیید شد.
یافته‌ها: پدیده سایش اجتماعی مسئولین بخش­های بالینی در اثر عواملی نظیر عدم تامین نیاز­های سلامت روان کارکنان، حسادت سازمانی، ادراک از بی عدالتی سازمانی و پاسخگویی ایجاد می­گردد. راهبرد­هایی از قبیل ایجاد سازمان یادگیرنده، ترویج تفکر عدالت محوری، تسهیل تعاملات سازمانی، بستر سازی رفتار شهروندی فردی سازمانی و خودگردانی بیمارستان­ها در غلبه بر سایش موثر بوده و سلامت سازمانی و بهره­وری منابع انسانی را به دنبال دارد. عوامل شخصیتی، شرایط اقتصادی، عوامل اجتماعی، قوانین برون سازمانی و عوامل سازمانی بر اجرای راهبردها تاثیرگذار می­باشد.
نتیجه‌گیری: روابط میان عوامل پدید آورنده­ی سایش اجتماعی مسئولین بخش­های بالینی، راهبرد­های غلبه بر آن و پیامد­های اجرای راهبردها در قالب مدل پارادایمی بر اساس تئوری داده بنیاد  ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1- Alvani S, Peikani H. The Relationship between Social Undermining and Behavior of Organizational Silence Among the Staff of Shahid Babaie Mayter Isfahan Airbase. Journal of Human Resource Studies, 2017; 25(6): 165-186.
2- Kheirzahed R, Nasresfahani A. The Mediating Effect of Social Undermining on the Relationship between Organizational Justice and Organizational Silence: Case Study: Tax Organization of Fars Province. 1st International Conference on Management of Advances, Innovations and Challenges. Kharazmi Institute of Science and Technology, 2015.
3- Shojaiebaghini N. Human quantum Social Undermining. Gorgan. 2rd National Conferences on Modern Management Sciences. Hakim Jorjani Nonprofit Higher Education Institute, 2013.
4- Lorenz J, Rauhut H, Schweitzer F, Helbing D. How Social Influence Can Undermine the Wisdom of Crowd Effect. Proc Natl Acad Sci U S A, 2011; 108(22): 9020-9025.
5- Nazari SH, Bakhit M, Eydipor K. The Influence of Social Undermining over organizational Functioning of the Ministry of Sport and Youth of Tehran Province with Mediating Role of Job Involvement. Organizational Behavior Management in Sport Studiesm, 2017; 4(14): 69-76.
6- Chegoni B, Rashidi F, Yousefvand A, Moradi GH. Study of Relationship between the Effectiveness of Organizational Communication on Jub Satisfaction and Social Undermining: Case Study: Municipal staff of West Eslamabad. Tehran. 1 st International Conferences on New Research Achivements in Management, Accounting and Economics. Minoo University of Applied Sciences, 2016.
7- Duffy M, Ganster D,Pagon M. Social Undermining in the Work Place. Academy of Management Journal, 2002; 45(2): 331–351.
8- Vinokur A, Vanryn M. Social Support and Undermining in Close Relationships: Their Independent Effects on the Mental Health of Unemployed Persons. Journal of Personality and Social Psychology,1993; 65(2): 350-359.
9- Greenbaum RL, Eissa G, Mawritz M.B. Bottom-line Mentality as an antecedent of Social Undermining and the Moderating Roles of Core Self-Evaluations and Conscientiousness. Journal of Applied Psychology, 2012; 97(2): 343–359.
10- Strongman L. The Psychology of Social Undermining in Organizational Behaviour.2013; The Australasian Journal of Organizational Psychology. Available at: https://doi.org/10.1017/orp.2013.3
11- Hepburn G, Enns J. Social undermining and Well-being: The Role of Communal Orientation. Journal of Managerial Psychology, 2013; 28(4): 354–366.
12- Dar Ong L, Tay A. The Effects of co-workers’ Social Undermining Behavior on Employees’ Work Behavior Istanbul, Turkey. Istanbul International Academic Conference Proceeding., 2015.
13- Salehnezhad J, Karimi M. Investigating the Relationship between Employees Social Undermining and Personal Conflict of the Police Officers of Regional Military Base Area Commend. Istanbul, Turkey. 3rd International Conference on Behavioral Sciences and Social Study. Vira Capital Idea Managers Institute, 2016.
14- Hershcovis M. Incivility, Social Undermining, Bullying oh My!:A Call to Reconcile Constructs within Workplace Aggression Research. Journal of Organizational Behavior, 2011; 32(3): 499–519.
15- Reh S, Tröster C, Van Quaquebeke N. Keeping (future) Rivals Down: Temporal Social Comparison Predicts Coworker Social Undermining via Future Status Threat and Envy. J Appl Psychol, 2018; 103(4):399-415. doi: 10.1037/apl0000281.
16- Khaefallahi A, Alipoordarvishi Z. Designing Human Social Undermining Model and Consequences of Interpersonal Communication.Journal of Management Research in Iran, 2010; 14(66): 45-66.
17- Nasresfahani A. Allameh M, The Developing Concept of Social undermining and Determining its Relationship with Organizational Celerity: Case Study: Welfare Organization of Iran). Journal of Strategic Management Research, 2016; 22(62): 153-175.
18- Ahmadi K. A pattern for conceptual Extent and Measurement of Nurses Social Undermining. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2018; 23(1): 99-109.
19- Taylor R.D. Social Undermining: Adjustment and Family Relations Among Low-Income African American Mothers and Adolescents: Moderating Effects of Kin Social Support. Journal of Child and Family Studies, 2014; 15(5):1-14.
20- Crossley CD. Emotional and behavioral reactions to social undermining: A Closer look at Perceived Offender Motives. Organizational Behavior and Human Decision Process. Organizational Behavior. 2008; doi 10.1016/j.obhdp.2008.06.001
21- Duffy MK, Kristen L, Scott Jason D, Shaw Bennet J, Tepper Karl A. A Social Context Model Of Envy And Social Undermining. Academy of Management Journal, 2012; 55(30): 643–666.
22- Shabazz T, Parry-Smith W, Oates Sh. Consultants as Victims of Bullying and Undermining: a Survey of Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Consultant Experiences. BMJ Open.2016; 6(6). doi:10.1136/bmjopen-2016-011462.
23- Smith MB, Webster BD. A Moderated Mediation Model of Machiavellianism, Social Undermining, Political Skill and Supervisor Rated Job performance. Personality and Individuls Differences, 2017; 104: 453-459.
24- Benmore G, Henderson S, Mountfield J, Wink B. The Stopit! Programme to Reduce Bullying and Undermining Behaviour in Hospitals. J Health Organ Manage, 2018; 32(3): 428-443. doi: 10.1108/JHOM-02-2018-0047.