تأثیر مدیریت فرآیند شش سیگما بر بهبود کیفیت خدمات اطلاع درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی (مورد مطالعه: یکی از بیمارستان‌های آموزشی غیردولتی مستقر در تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات و دانش، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات و دانش، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف مقاله حاضر، بررسی تعیین تأثیر مدیریت فرآیند شش سیگما بر بهبود کیفیت خدمات اطلاع درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی است.
روش پژوهش: روش‌شناسی پژوهش حاضر که به لحاظ هدف در زمره مطالعات کاربردی است، پیمایشی توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مدیران، سرپرستان و کارشناسان بیمارستان فرهیختگان تشکیل می‌دهد که تعداد آن‌ها 125 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعۀ آماری، 94 نفر می‌باشد. روش انتخاب نمونه‌های آماری هم با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی ساده است. جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز نیز با استفاده از ابزار پرسشنامۀ استاندارد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده تحلیل رگرسیون از طریق نرم­افزار spss 23 صورت گرفته است.
یافته­ ها: مدیریت فرآیند شش سیگما از طریق متغیر میانجی کیفیت خدمات اطلاع درمانی بر کاهش هزینه ها تاثیر دارد. بنابراین نقش میانجی کیفیت خدمات اطلاع درمانی تأیید می‌شود.
نتیجه­ گیری: شش سیگما یک رویکرد سیستماتیک برای بهبود فرایندهای کاری بر پایه نیاز مشتری و تجزیه و تحلیل واقعی فرایندهای در حال انجام در هر موسسه ارائه می‌کند. این موضوع تفاوت شش سیگما با سایر روش‌ها و دلیل اصلی به کارگیری در موسسات مراقبت بهداشتی است. صرف نظر از این تفاوت‌ها، پیاده‌سازی هر رویکردی به بسترسازی و پذیرش فرهنگ کیفیت در آن سازمان نیاز دارد. همچنین، بهبود کیفیت فرایندی مستمر است که با همکاری و تعامل گروه های کاری و استفاده از ابزارها و متدولوژی مناسب برای حل مشکل خاص انجام می‌شود

کلیدواژه‌ها


1-       Role of Social Responsibility Components on Organizational Health (Case Study of Urmia Health Network Staff). Health Management, 2019; 10 (3): 7- 20. [In Persian]
2-       Arfaie Einuddin R. The Relationship between Leisure Time and Social Health (Case Study of 15-29 year olds in Bostan Abad). M.Sc. in Social Planning and Welfare, Allameh Tabatabai University, 2009. [In Persian]
3-       Atashgar K, Khosravi B. Improving Quality and Reducing Cost at Taleghani Medical Institute Using Six Sigma. Health Information Management, 2013; 11 (7): 840-850. [In Persian]
4-       Yarahmadi A, Zare Farshid F. Therapeutic Information: A new concept with an old concept in the recovery of chronic diseases. Health Information Management, 2014; 12 (1): 125-131. [In Persian].
5-       Zinali V, Riahnia N. Feasibility of Providing Information Therapy Services in Medical and Educational Centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences from the Perspective of Physicians and Center Officials. Health Management, 2014; 59 (18). [In Persian].
6-       Asadi F. The Role of Six Sigma in Improving the Quality of Health Care Services. Health Management, 2007; 10: 75-31. [In Persian]
7-       Alizadeh Aghdam M, Sam Aram E, Soltani B, Rajaii K. The effect of social health on quality of life of students of Payam Noor Moshgin Shahr University. Social Studies and Research in Iran, 2014; 3: 535-546. [In Persian]
8-       Woods Collins B, Sasser BA. Medical Self-managing-the Hospital Librarian’s role in Medical ReferenceServices Quarterly. Yousefi A, Trans. Information Science Journal, 2003; 17(1,2): 152-62.
9-       Afraz Sh., Akbar R. Investigating the Role of Mobile Health Software in Facilitating the Self-Care Process. First Conference on Information Technology and Health Promotion. 2018. [In Persian]
10-    Ahmadi Z, Izadkhah F. Investigating the Role of Media in Community Health Development: A Review Study, First Conference on Information Technology and Health Promotion. Information Technology and Health Promotion Association 2017.
11-    Mousavi Z, Kalhor M, Rashidi K, Amini M. Information Literacy Survey of Nurses Working in Public Hospitals in Boroujerd, Iran, 1997-96, First Conference on Information Technology and Health Promotion. Information Technology and Health Promotion Association, 2018. [In Persian].
12-    Rasoul A, Mohammadi Balban Abad T, Mohammadi Balban Abad Sh. Investigating the Impact of Information and Communication Technology on the Health System. First Conference on Information Technology and Health Promotion Tehran, 2018. [In Persian].
13-    Bagheri F, Soleimanzadeh Kalahroudi M. Identifying Key Factors and Sub-Factors of Success in Six Sigma Quality Program and Determining its Impact on Performance Indicators in Selected Hospitals of Tehran. International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran, Permanent Secretariat Conference, 2016. [In Persian].
 
14-    Gavgani V, Roshani shiramin A. Physician directed information prescription service (IPs): barriers and drivers. Aslib proceedings: new information perspectives, 2013; 65(3): 224-241. 
1-       Role of Social Responsibility Components on Organizational Health (Case Study of Urmia Health Network Staff). Health Management, 2019; 10 (3): 7- 20. [In Persian]
2-       Arfaie Einuddin R. The Relationship between Leisure Time and Social Health (Case Study of 15-29 year olds in Bostan Abad). M.Sc. in Social Planning and Welfare, Allameh Tabatabai University, 2009. [In Persian]
3-       Atashgar K, Khosravi B. Improving Quality and Reducing Cost at Taleghani Medical Institute Using Six Sigma. Health Information Management, 2013; 11 (7): 840-850. [In Persian]
4-       Yarahmadi A, Zare Farshid F. Therapeutic Information: A new concept with an old concept in the recovery of chronic diseases. Health Information Management, 2014; 12 (1): 125-131. [In Persian].
5-       Zinali V, Riahnia N. Feasibility of Providing Information Therapy Services in Medical and Educational Centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences from the Perspective of Physicians and Center Officials. Health Management, 2014; 59 (18). [In Persian].
6-       Asadi F. The Role of Six Sigma in Improving the Quality of Health Care Services. Health Management, 2007; 10: 75-31. [In Persian]
7-       Alizadeh Aghdam M, Sam Aram E, Soltani B, Rajaii K. The effect of social health on quality of life of students of Payam Noor Moshgin Shahr University. Social Studies and Research in Iran, 2014; 3: 535-546. [In Persian]
8-       Woods Collins B, Sasser BA. Medical Self-managing-the Hospital Librarian’s role in Medical ReferenceServices Quarterly. Yousefi A, Trans. Information Science Journal, 2003; 17(1,2): 152-62.
9-       Afraz Sh., Akbar R. Investigating the Role of Mobile Health Software in Facilitating the Self-Care Process. First Conference on Information Technology and Health Promotion. 2018. [In Persian]
10-    Ahmadi Z, Izadkhah F. Investigating the Role of Media in Community Health Development: A Review Study, First Conference on Information Technology and Health Promotion. Information Technology and Health Promotion Association 2017.
11-    Mousavi Z, Kalhor M, Rashidi K, Amini M. Information Literacy Survey of Nurses Working in Public Hospitals in Boroujerd, Iran, 1997-96, First Conference on Information Technology and Health Promotion. Information Technology and Health Promotion Association, 2018. [In Persian].
12-    Rasoul A, Mohammadi Balban Abad T, Mohammadi Balban Abad Sh. Investigating the Impact of Information and Communication Technology on the Health System. First Conference on Information Technology and Health Promotion Tehran, 2018. [In Persian].
13-    Bagheri F, Soleimanzadeh Kalahroudi M. Identifying Key Factors and Sub-Factors of Success in Six Sigma Quality Program and Determining its Impact on Performance Indicators in Selected Hospitals of Tehran. International Conference on Industrial Engineering and Management, Tehran, Permanent Secretariat Conference, 2016. [In Persian].
14-    Gavgani V, Roshani shiramin A. Physician directed information prescription service (IPs): barriers and drivers. Aslib proceedings: new information perspectives, 2013; 65(3): 224-241.