طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل‌ها (مورد مطالعاتی:یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت منابع انسانی همواره تحت تاثیر عوامل بسیاری بوده و هست یکی از این عوامل نسل های حاکم بر سازمان است که مشخص کننده نوع مدیریت درون سازمان هستند از این رو هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل ها در بین کارکنان یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بود.
روش پژوهش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ و برحسب زمان گردآوری داده، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در رشته‌های مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزشی و همینطور خبرگان اجرایی، شامل مدیران ارشد و میانی دانشگاه بود که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع، ۱۱ نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای، ۳۷۳ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه­ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت منابع انسانی بر گرفته از بخش کیفی(در بخش کمّی) استفاده گردید. به­منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از روایی صوری، محتوا و سازه و برای محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ (0.850) و پایایی ترکیبی(مرکب) استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق‌ساخته بود. برای تحلیل داده­های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا و تحلیل مضمون با استفاده از نرم­افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. در بخش کمّی نیز از نرم‌افزارهای ای پی اس اس و لیزرل مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
یافته­ ها: یافته های حاصل از اجرای مدل پژوهش نشان داد، مولفه­های آرمانگرا با ضریب 0.82، کنشگرا با ضریب 0.56، مولفه فناوری با ضریب 0.40 و مولفه مدنی با ضریب 0.31 بر مدیریت منابع انسانی تاثیر گذار می­باشند.
نتیجه­ گیری: تحلیل وضعیت موجود نشان داد مهمترین مولفه­های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر تفاوت نسل ها شامل نسل آرمان­گرا با رتبه نخست و نسل کنشگرا، فناوری و مدنی با رتبه­های بعدی می­باشد. لذا ضروری است در دانشگاه­ها نسبت به تقویت فرهنگ خلاقیت و نوآوری ،تنوع گرایی، رعایت اصول اخلاق حرفه­ای، تخصص گرایی و شایسته سالاری توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1-Taliban MR, Asgari E. Attitude towards the political values of the Islamic Revolution: a generation gap? Political Thought in Islam, 2017 3 (12), 113-137. [In Persian]
2-Armstrong, M., & Taylor, S. Armstrong's handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers, 2020.
3-Ebrahimi, Saeid. Performance Assessment of Human Resource Management of the Social Security Organization Using the European Excellence Model (EFQM), Volume 15, Number 2- 9,2017; [In Persian]
4-DeCenzo, D. A., Robbins, S. P., & Verhulst, S. L. Fundamentals of human resource management. John Wiley & Sons, 2016.
5-Kidwell, R. E., Eddleston, K. A., & Kellermanns, F. W. Learning bad habits across generations: How negative imprints affect human resource management in the family firm. Human Resource Management Review, 2018; 28(1), 5-17.
6-Fountain, J. M. Differences in generational work values in America and their implications for educational leadership: a longitudinal test of twenge's model. University of Louisiana at Lafayette, 2014.
7-Chu Kay Hei-Lin. a factorial validation of work values structure: second-order confirmatory factor analysis and its implications, Tourism Management, 2007; Vol 29, pp: 320-330.
8- Dogan, G. Thomas, A. Christina, S. Generational Differences: An Examination of Work Values and Generational Gaps in the Hospitality Workforce, International Journal of Hospitality management, 2008; 448-458.
9-Twenge, J. M. Campbell, S. M., Hoffman, B. J., & Lance, C. E. A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in Work Attitudes. Journal of Business & Psychology, 2012; 25(2), 201-210.
10-   Ahammad, M. F., Glaister, K. W., & Gomes, E. Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 2020; 30(1), 100700.
11-   Mousa, S. K., & Othman, M. The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 2020; 243, 118595.
12-   Kataoka, T., Morikawa, K., & Takahashi, K. Strategic Human Resource Management Simulation Considering Work Elements, Skills, Learning and Forgetting. Procedia Manufacturing, 2019; 39, 1633-1640.
13-   Eyel, C. Ş., & Durmaz, İ. B. V. Entrepreneurial Intentions of Generation-Z: Compare of Social Sciences and Natural Sciences Undergraduate Students at Bahçeşehir University. Procedia Computer Science, 2019; 158, 861-868.
14-   Chen, X. (2009). Students Who Study Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) in Postsecondary Education. Stats in Brief. NCES 2009-161. National Center for Education Statistics.
15-   Miri Ghamsari F, Babran S, Saeedi A. Explaining the dimensions and components of strategic development of human resource management (studied: Radio and Television of the Islamic Republic of Iran). Human Resource Management Research, 2020.  Spring 1399 - No. 39 Scientific-Research from 165 to 193. [In Persian]
16-   Shahlaei N, Montazeri A, Mirzaei Azandriani H, Mahjoori Karmoudi K. Investigating the generational difference between experienced and young employees in military organizations (Case study: Staff of one of the military organizations). Defense Strategy, 2019; 17 (3), 61-88. [In Persian]
17-  Rajabi Farjad H, & Matieian N. The effect of knowledge management on organizational performance considering the mediating role of strategic human resource management measures. Human Resource Management Research, 2018; 10 (3), 191-214. [In Persian]
18-  Mosafer Qomi M. Rastegar A A. Yazdani H. Azar A and Damghani H. Presenting and explaining the diverse model of generations based on work values and its impact on employee belonging. Ph.D. Thesis. Semnan University, 2018; [In Persian]
19-  Glaser, B. & Strauss, A. The discovery of grounded theory, Aldine Publishing Company. Chicago, 1967.
20-  Ahmed, H. A. Ishrat, T. Pillai, B. Fouda, A. Y. Sayed, M. A. Eldahshan, W. & Fagan, S. C. RAS modulation prevents progressive cognitive impairment after experimental stroke: a randomized, blinded preclinical trial. Journal of neuroinflammation, 2018; 15(1), 1-16.
21-  Shalchi V & Ziachi M.  Generational differences in lifestyle. Socio-cultural development studies. 2014; 3 (1): 69-
22-   Sedaghati Fard M and Sarokhani B. A generation gap in the Iranian family; views and insights. Journal of Science, 2009; No 3 (4): 7-31. [In Persian]
23-   Hubrel, mark, Clichy, Kelly E., Lefkowitz, Eva S. Finger man, Karen L. Generational Differences in Gender Attitudes between Parents and Grown Offspring, journal of Sex Roles,2009, volume 57, pages825–836.