بررسی عوامل موثر بر احتمال انتخاب مطب دندانپزشکی از سوی مراجعین از منظر بازاریابی (مورد مطالعه: مطب‌های دندانپزشکی غرب استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی مازیار، رویان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی مازیار، رویان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه در ایران، نیاز بالقوه‌ای برای پرداختن به مباحث مرتبط با دندانپزشکی احساس می‌شود، در این پژوهش کوشیده شده تا با تبیین مولفه‌های موثر بر احتمال انتخاب مطب‌های دندانپزشکی از سوی بیماران، ریشه‌های کلیدی انتخاب مطب از سوی بیماران شناسایی شوند.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن کلیه مشتریان مطب­های دندانپزشکی غرب استان مازندران می‌باشد که تعداد نمونه آماری براساس جدول مورگان حداقل 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری عوامل موثر بر انتخاب مشتریان از پرسشنامه (کیم، 2011)،  (لو و همکاران، 2015) و (لی و همکاران، 2013) استفاده شده است. برای تعیین روایی از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم ‌افزار لیزرل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آزمون معادلات ساختاری انجام شده است.
یافته­ ها: یافته­های تحقیق حاکی از این است که هریک از عوامل امکانات و تجهیزات (ضریب مسیر 0/61)، خدمات (ضریب مسیر 0/57)، ویژگی‌های دندانپزشک (ضریب مسیر 0/49)، ظاهر حرفه‌ای دندانپزشک (ضریب مسیر 0/38) و ویژگی‌های فعالیت‌های دندانی (ضریب مسیر 0/44) بر احتمال انتخاب مطب دندانپزشکی از سوی مشتریان تاثیر دارد.
نتیجه گیری: با توجه به ازدیاد مطب‌های دندانپزشکی می‌توان با بکارگیری نتایج این پژوهش و با اتخاذ راهکاریی در زمینه­ی عوامل شناسایی شده بخصوص مهمترین آن یعنی امکانات و تجهیزات مناسب، بر انتخاب مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری گذاشت و بدین ترتیب موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


1-      Zaboli R, Khorashadi Zadeh M. Effective Factors on the Technical Quality of Dental Services in Army 600 Dental Care Centre Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Journal of Military Medicine. 2018; 20 (3):274-280.
2-      Gharecheh M, Dabooeian M. Interaction of Employee Loyalty and Customer Loyalty in the Service Industry, Journal of New Marketing Research, 2011; 1(3): 27-46.
3-      Kim M. Consumers' choice of dentist: how and why people choose dental school faculty as their oral care provider. MS (Master of Science) thesis. University of Iowa; 2011.
4-      Nahvi M, Zarei E, Marzban S, Jahanmer N. Utilization of Dental Services and Its Out-of-Pocket Payments: A Study in Dental Clinics of Ramsar, Journal of Health Management, 2017; 41(2): 82-171.
5-       Beig zade Sh, amini N. Investigating the effective factors in bank selection and its effect on the longevity of female customers of Ardabil Agricultural Bank, Scientific, Research and Management Information Office | April and May 2017; 5: 1-10.
6-       Tabatabei M, noori A, heshmati F. Typology of Customers in Medical Tourism, Scientific-Research Quarterly Journal of Tourism Management Studies, 2013; 26: 2-8.
7-       Chandon, P., Morwitz, V. G. Reinartz, W. J. Do intentions really predict behavior? self – generated validity effects in survey research. Journal of marketing. 2005; 69: 1-14.
8-       Kaboli zade A. People's privatization, efficiency along with justice. Parliamentary Research Center, 1389.
9-       Cheraghi-Sohi S, Hole A, Mead N, McDonald R, Whalley D, Bower P, et al: What patients want from primary care consultations: a discrete choice experiment to identify patients' priorities. Annals of Family Medicine 2008; 6:107–115.
10-     Durai R, Ng PC, Hoque H. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an update. Aorn J 2010; 91(5): 599-606.
11-     Azizi SH, Akhbari A, Roosta A. Investigating the expectations and segmentation of patients referring to dental offices based on their expectations, Scientific Journal of the Organization of the Medical System of the Islamic Republic of Iran, 2016; 34: 1-19.
12-     Mosadegh Rad A, Jooya T. Factors affecting the choice of physician by the patient in Tehran, 2015; 56-89.
13-     Robinson, L. Customer expectations of sport organization”. European Sport Management Quality, 2006; 5: 64-67.
14-     Mohammadkarim Bahadori, Mehdi Raadabadi, Ramin Ravangard, Donia Baldacchino, Factors affecting dental service quality", International Journal of Health Care Quality Assurance, 2015; 28: 7, 678-689.
15-     Lu A. C. C. Gursoy D. Lu C. Y. Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The case of ethnic restaurants. International Journal of Hospitality Management, 2015; 50: 36-45.
16-     Lee H. J. Hwang T. Y. Park S. R. Factors for choice on dental care facilities among dental patients in dageu. The Korean Journal of Health Service Management, 2013; 7(1): 145-153.
17-     Pedragosa, V., & Correia, A. Expectations, satisfaction and loyalty in health and fitness clubs. international journal of sport management and marketing, 5(Pedragosa, V., & Correia, R. Expectations, satisfaction and loyalty in health and fitness clubs. International Journal of Sport Management and Marketing, 2009; 5(4): 450-464.