تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 کارشناس ارشد گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش مطالعه بررسی تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل­کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان می‌باشد.
روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهشهای کاربردی قرار دارد. جامعه آماری کارکنان بیمارستان محمد رسول الله (ص) شهر تهران می‌باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش  به صورت غیر احتمالی در دسترس می‌باشد و حجم نمونه از فرمول کوکران و برابر با 197 نفر شد. داده‌های پژوهش از طریق روش میدانی و پرسش‌نامه استاندارد برگرفته از پژوهش­های خارجی که از روایی و پایایی مطلوبی(مقدار آلفای کرونباخ برابر با: 0.893 ) برخوردار بوده، می‌باشد. بعد از جمع آوری داده‌ها، به منظور تحلیل داده‌ها و اجرای مدل معادلات ساختاری، از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
یافته‌ها: مطابق با نتایج تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل کنندگی عملکرد مدیریت سبز به دلیل این که آماری تی 0/421 دارد و این مقدار کمتر از 1/96 می­باشد، معنادار نمیباشد. هم­چنین تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل­کنندگی خلاقیت سبز به دلیل این که آماری تی 8/063 دارد و این مقدار بیبشتر از 1/96، معنادار می­باشد و تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل­کنندگی درگیری کارکنان سبز به دلیل اینکه آماری تی 8/063 دارد و این مقدار بیبشتر از 1/96، معنادار می­باشد.
نتیجه‌گیری: مطابق با نتایج آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل­کنندگی خلاقیت سبز و  بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل­کنندگی درگیری کارکنان سبز و هم­چنین بر رفتار شهروندی سبز تاثیر معناداری دارد. بنابراین آموزش سبز موثر می تواند به بیمارستان­ها در انجام اقدامات موثر در حفظ پایداری زیست محیطی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


 
1- Jabbour CJC, Santos FCA, Nagano MS. Contributions of HRM throughout the stages of environmental management: methodological triangulation applied to companies in Brazil. The International Journal of Human Resource Management, 2010; 21(7): 1049-89.
2- Jabbour CJC. Environmental training in organisations: From a literature review to a framework for future research. Resources, Conservation and Recycling, 2013; 74: 144-55.
3- Robin CF, Pedroche MSC, Astorga PS. Revisiting green practices in the hotel industry: A comparison between mature and emerging destinations. Journal of Cleaner Production, 2017; 140: 1415-28.
4- Chan ES, Hon AH, Chan W, Okumus F. What drives employees’ intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management, 2014; 40: 20-8.
5- Appelbaum E, Bailey T, Berg P, Kalleberg AL, Bailey TA. Manufacturing advantage: Why high-performance work systems pay off: Cornell University Press; 2000.
6- Sathyapriya J, Kanimozhi R, Adhilakshmi V. Green HRM-Delivering high performance HR systems. International Journal of Marketing and Human Resource Management, 2013; 4(2): 19-25.
7- Wagner M. ‘Green’human resource benefits: do they matter as determinants of environmental management system implementation? Journal of Business Ethics, 2013; 114(3): 443-56.
8- Chen TB, Chai LT. Attitude towards the environment and green products: Consumers’ perspective. Management science and engineering, 2010; 4(2): 27-39.
9- Boiral O. Greening the corporation through organizational citizenship behaviors. journal of Business Ethics, 2009; 87(2): 221-36.
10- Daily BF, Bishop JW, Govindarajulu N. A conceptual model for organizational citizenship behavior directed toward the environment. Business & Society, 2009; 48(2): 243-56.
11- Zameer H, Wang Y, Yasmeen H. Transformation of firm innovation activities into brand effect. Marketing Intelligence & Planning; 2019.
12- Raineri N, Paillé P. Linking corporate policy and supervisory support with environmental citizenship behaviors: The role of employee environmental beliefs and commitment. Journal of Business Ethics, 2016; 137(1): 129-48.
13- Lamm E, Tosti-Kharas J, Williams EG. Read this article, but don’t print it: Organizational citizenship behavior toward the environment. Group & Organization Management, 2013; 38(2): 163-97.
14- Renwick D, Redman T, Maguire S. Green HRM: A review, process model, and research agenda. University of Sheffield Management School Discussion Paper, 2008; 1: 1-46.
15- Renwick DW, Redman T, Maguire S. Green human resource management: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 2013; 15(1): 1-14.
16- Pinzone M, Guerci M, Lettieri E, Redman T. Progressing in the change journey towards sustainability in healthcare: the role of ‘Green’HRM. Journal of Cleaner Production, 2016; 122: 201-11.
17- Emerson R. Social exchange theory, annual review of sociology. Annuals Reviews; 1976.
18- Jiang K, Lepak DP, Hu J, Baer JC. How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of management Journal, 2012; 55(6): 1264-94.
19- Snape E, Redman T. HRM practices, organizational citizenship behaviour, and performance: A multi‐level analysis. Journal of management studies, 2010; 47(7): 1219-47.
20- Robertson JL, Barling J. Toward a new measure of organizational environmental citizenship behavior. Journal of Business Research, 2017; 75: 57-66.
21- Katou AA, Budhwar PS. Causal relationship between HRM policies and organisational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector. European management journal, 2010; 28(1): 25-39.
22- Purcel J, Boxall P. Strategy and human resource management. London: Palgrave Macmillan; 2003.
23- Paillé P, Chen Y, Boiral O, Jin J. The impact of human resource management on environmental performance: An employee-level study. Journal of Business Ethics, 2014; 121(3): 451-66.
24- Paillé P, Amara N, Halilem N. Greening the workplace through social sustainability among co-workers. Journal of Business Research, 2018; 89: 305-12.
25- Paillé P, Halilem N. Systematic review on environmental innovativeness: A knowledge-based resource view. Journal of cleaner production, 2019; 211: 1088-99.
26- Pham, D. D. T., Paillé, P., & Halilem, N. Systematic review on environmental innovativeness: A knowledge-based resource view. Journal of Cleaner Production, 2019; 211: 1088–1099.
27- Chen, T. B., & Chai, L. T. Attitude towards the environment and green products: consumers' perspective. Management science and engineering, 2010; 4(2), 27.