تحلیل رابطه بین اسطوره‌های پزشکی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه سازمانی در سازمان‌ مأموریت‌محور دانشگاه علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت،دانشگاه امام صادق،تهران،ایران

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: ایدئولوژی سازمانی در تمامی زمان­ها از طریق انتشار رسوم و سنت­ها و افسانه­ها و حماسه­ها و اسطوره­ها توسعه‌یافته است؛ لذا پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه بین اسطوره­های پزشکی سازمانی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسه‌های سازمانی در سازمان مأموریت‌محور دانشگاه علوم پزشکی انجام‌شده است.
روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی استان همدان به تعداد 3250 نفر بود؛ که از طریق جدول مورگان و برنامه G*Power درنهایت، تعداد 344 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای نسبی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و ابزارهای سنجش در این پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تائید قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری بر مبنا کوواریانس و نرم­افزار لیزرل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که؛ اسطوره­های پزشکی سازمانی با حماسه سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین رابطه بین اسطوره­های پزشکی و ایدئولوژی سازمانی از طرق حماسه سازمانی میانجی­گری می‌شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش توجه به اسطوره­های پزشکی سازمانی و اسطوره‌سازی و افسانه‌سرایی‌های جدید که ایجاد حماسه­های سازمانی را به دنبال خواهد داشت، گامی در تقویت و توسعه ایدئولوژی سازمانی قوی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها