شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌های تولید در صنعت دارو با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (مطالعه موردی: شرکت سبحان دارو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

2 استادیار، گروه علوم مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از علل اهمیت بررسی ریسک‌های تولید، نقش مهم ریسک و چالش‌های آن در سازمان‌های امروزه است. با توجه به طبقه‌بندی صنعت تولید دارو جزء صنعت­های با اهمیت بالا، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت را با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA) به عنوان یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک و به‌منظور افزایش بهره‌وری این صنعت، شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و تحلیل شده است.
روشپژوهش: این مطالعه توصیفی، FMEA را به عنوان روش کمی برای شناسایی ریسک‌های تولید پیشنهاد می‌دهد و با محاسبه اعداد اولویت‌بندی ریسک (RPN ها)، خطرات بالقوه و اثرات آنها در صنعت داروسازی را مشخص می‌کند.
یافته‌ها: در این تحقیق بعد از شناسایی ریسک‌های مالی تولید دارو که به کمک مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان به دست آمد، پرسشنامه‌ای طراحی گردید که در مجموع از 66 ریسک شناسایی شده 19 ریسک با نظر کارشناسان و خبرگان به عنوان ریسک‌های با اهمیت شناسایی و رتبه‌بندی گردید.
نتیجه‌گیری:اصول بهینه تولید (GMP)، تغییرات نرخ ارز، عدم بازاریابی و پیش‌بینی مناسب روند بازار، موجودی مواد اولیه و موجودی ملزومات به عنوان مهم‌ترین ریسک‌های تولید دارو شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


1- Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 12th ed. Hoboken: John Wiley & Sons; 2017.
2- Bijl MGH, Hamann RJ. Risk Management Literature Survey, Technical Report. Delft University of Technology; 2002.
3- Avazkhah H, Mohebi A. Project risk management. Tehran: Kian Rayaneh; 2009. [Book in Persian]
4- Cooper DF, Grey S, Raymond G, Walker P. Project Risk Management Guidelines: Management Risk in Large Projects and Complex Procurements. Chi Chester, John Wiley and Sons; 2005.
5- Lee E, Park Y, Shin JG. Large Engineering Project Risk Management using a Bayesian Belief Network. Expert Systems with Applications 2009; 36(1), 5880-5887.
6- Nazari A, Jaberi M, Amalnik MS. Developing a Risk Management Model for Project Based Organizations. Journal of Industrial Engineering 2013, 47(1), 93-104.
7- Burkeh R. Project management Planning & control techniques. John wiley & Sons; 1999.
8- Olfat L, Khosravani F, Jalali R. Identification and Ranking of Project Risk Based on PMBOK Standard by Fuzzy Approach. Industrial Management Studies 2010; 8 (19): 147-163. [Persian]
9- Hu Y, Feng B, Mo X, Zhang X, Ngai EW, Fan M, and Liu M. Cost sensitive and ensemble-based prediction model for outsourced software project risk prediction. Decis. Support. Syst. 2015; 72(2): 11-23.
10- Shameli-Sendi A, Aghababaei-Barzegar R, Cheriet M. Taxonomy of information security risk assessment (ISRA). Computers & Security 2016, 57(1): 14–30.
11- Ghaljahi M, Namrudi S. Identification and assessment of hazard risks in a flour mill by the JSA and FMEA methodology. J Health Res Commun. 2017; 3 (3): 82-89
12- AliAhmadi A, Ghazinoori S. Prioritizing policy instruments for supporting new technology-based firms in Iran, using a fuzzy MCDM model. Journal of Science and Technology Policy. 2008; 1 (3): 73-89. [Persian]
13- Heidari MH, Salmani H, Nazari Y. Usage of Failure Mode & EffectAnalysis Method (FMEA) forsafety assessment in a drug manufacture. Iran Occupational Health Journal. 2006; 3(1):70-5. [Persian]
14- Elhami Gh.H, Maleki MR. Designing a model of drug quality assurance for Iran. Horizon Med Sci, 2008; 14 (3): 49-63. [Persian]
15- Heidari M, Salmani H, Nazari Y. Usage of Failure Mode & EffectAnalysis Method (FMEA) for safety assessment in a drug manufacture. Iran Occupational Health Journal, 2006; 3(1): 70-75. [Persian]
16- Spath PL. Using failure mode and effects analysis to improve patient safety. AORN journal, 2003; 78(1): 15-37.
17- Mirmohammadi T, NaseriPouya Z, Hosseinalipour Z. Risk Factors Assessment in Educational Equipment Manufacturers Company Using FMEA. J Health Res Commun, 2016; 2(2): 9-18. [Persian]
18- Jafari H, Moradi R, Bahman ziari N, Yazdi H, Jannesari A , Rahmani K. Usage of FMEA to Review the Risk Associated With Ventilators in Al-Zahra Hospital of Isfahan, Journal of Healthcare Management, 2015; 6(3): 21-28. [Persian]
19- Mansouri T, Alimohammadi M, Nabizadeh Nodehi R, Yaghmaeian K, Azari A. Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis. J Mazandaran Univ Med Sci, 2018; 28(161): 89-107. [Persian]
20- Attar Jannesar Nobari F, Tofighi Sh, Hafezimoghadam P, Maleki MR, Goharinezhad S. Risk Assessment of Processes of Rasoule Akram Emergency Department by the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Methodology. Hakim Health Sys Res, 2010; 13(3): 165-176. [Persian]
21- Godini H, Karimpour Roshan S, Imanian Z, Naji T, Mirza Hedayat B. Risk detection and assessment of hospital waste management and approaches for risks reduction in children's medical center hospital using failure mode and effects analysis. Ijhe, 2017; 10(3): 363-374. [Persian]
22- Nnemati M, Mohammadzadeh Zarankesh S, Ebrahimi Abyaneh E. Factors affecting errors in the operating rooms: study of employees' viewpoint. MEDICAL SCIENCES, 2018; 28(2): 153-161. [Persian]
23- Vazdani S, Sabzghabaei G, Dashti S, Cheraghi M, Alizadeh R, Hemmati A. Application of FMEA Model for Environmental, Safety and Health Risks Assessment of Gas Condensates Storage Tanks of Parsian Gas Refining Company in 2016. JRUMS, 2018; 17(4): 345-358. [Persian]