رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان‌های شهر بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران

2 مربی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه: در دنیای پرتغییر امروزی، مدیریت و اداره صحیح چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها، از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که هدفش برخورد موفقیت‌آمیز با تغییرات محیطی مداوم، پویا و غیرقابل پیش‌بینی است. از اینرو سازمانی چابک شناخته می‌شود که بتواند چنین مدیریتی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، رتبه‌بندی عوامل و بررسی وضعیت چابکی و راه‌کارهای ارتقای آن در بیمارستان‌های شهر بیرجند است.
روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله، توصیفی - تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. برای سنجش چابکی سازمانی از مدل ای.تی.کرنی استفاده گردید. پرسش‌نامه تحقیق در بین 75 نفر از کارکنان سه بیمارستان شهر بیرجند توزیع گردید. هم‌چنین از نرم افزار‌های SPSS و اکسل جهت آزمون آماری و رتبه‌بندی به روش تاپسیس استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج آزمون‌های میانگین (آزمون t) در سه بیمارستان و سطح معنی‌داری به دست آمده برای هر معیار در چابکی سازمانی، بیمارستان (الف) در سه معیار فرهنگ و ارزش­ها، خدمت به مشتری و تغییر سازمانی چابک است. در بیمارستان (ب) چون سطح معنی‌داری بعد مدیریت عملکرد کمتر از 0/05 است، پس در این معیار (مدیریت عملکرد) چابک می‌باشد. هم‌چنین بیمارستان (ج) نیز در ابعاد فرهنگ و ارزش‌ها و تغییر سازمانی چابک است. هم‌چنین نتایج رتبه‌بندی بیمارستان‌ها از نظر چابکی سازمانی با استفاده از روش تاپسیس نشان داد که بیمارستان (ج) با شاخص نزدیکی نسبی 0/555 در جایگاه اول، بیمارستان (الف) با شاخص نزدیکی نسبی 0/523 در جایگاه دوم و بیمارستان (ب) با شاخص نزدیکی نسبی 0/044 در جایگاه سوم قرار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که بیمارستان (الف) در سه معیار (فرهنگ و ارزش‌ها، خدمت به مشتری، تغییر سازمانی)، بیمارستان (ب) در یک معیار (مدیریت عملکرد) و بیمارستان (ج) در دو معیار (فرهنگ و ارزش‌ها، تغییر سازمانی) از شش معیار مربوط به چابکی سازمانی، وضعیت مطلوبی دارند.

کلیدواژه‌ها


1- Sohrabi B, Abedin B. Identifying the factors of resistance to change in the workplaces affected by information technology and providing solutions for implementing changes in such environments, Tehran: Fourth International Conference on Industrial Engineering; 2005. [In Persian]
2- Bartoli A, Hermel P. Managing change and innovation in IT implementation process. Journal of Manufacturing Technology Management, 2004; 15(5): 416-25.
 3- Soltani I. Interaction of Needs Assessment and Educational Effectiveness in Learning Organizations. Tehran: Arkanedanesh Press; 2006: 25-31. [In Persian]
4- Hormozi AM. Agile manufacturing: the next logical step. Benchmarking: An International Journal. 2001; 8(2): 132-43.
5- Gunasekaran A. Agile manufacturing: enablers and an implementation framework. International journal of production research, 1998; 36(5): 1223-47.
6- Jafarnejad A, Shahaei B. Introduction to Organizational Agility and Agile Manufacturing. Tehran: Mehraban Press; 2010: 17-21. [Book in Persian]
7- Kidd P. Two definitions of agility. 2000.  Availible at: www.cheshirehenbury.com/ agility/two-definitions-of-agility.html.
8- Jin-Hai L, Anderson AR, Harrison RT. The evolution of agile manufacturing. Business Process Management Journal, 2003; 9(2): 170-89.
9- Maskell B. The age of agile manufacturing. Supply Chain Management: An International Journal. 2001; 6(1): 5-11.
10- Agarwal A, Shankar R, Tiwari MK. Modeling agility of supply chain. Industrial marketing management, 2007; 36(4): 443-57.
11- Goldman S, Nagel R, Preiss K. Agile competitiors and virtual organizations. New York: Van Nostrand Reinhold Press; 1995.
12- Fliedner G, Vokurka RJ. Agility: competitive weapon of the 1990s and beyond? Production and Inventory Management Journal, 1997; 38(3): 19.
13- Katayama H, Bennett D. Agility, adaptability and leanness: a comparison of concepts and a study of practice. International Journal of Production Economics, 1999; 60: 43-51.
14- Christopher M. The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial marketing management, 2000; 29(1): 37-44.
15- Mason-Jones R, Naylor B, Towill DR. Engineering the leagile supply chain. International Journal of Agile Management Systems, 2000; 2(1): 54-61.
16- Tolone WJ. Virtual situation rooms: connecting people across enterprises for supply-chain agility. Computer-Aided Design, 2000; 32(2): 109-117.
17- Van Hoek RI, Harrison A, Christopher M. Measuring agile capabilities in the supply chain. International Journal of Operations & Production Management, 2001; 21(1/2): 126-48.
18- Aitken J, Christopher M, Towill D. Understanding, implementing and exploiting agility and leanness. International journal of Logistics, 2002; 5(1): 59-74.
19- Stratton R, Warburton RD. The strategic integration of agile and lean supply. International Journal of production economics, 2003; 85(2): 183-98.
20- Mirsepaci N, Farshchi SH. Agile development banking and providing an instrument for Measuring organizational agility in Iranian state-own banks. Management Researches, 2014; 23(23):11-24. [In Persian]
21- Yaghoubi NM, Sarabandi P, Banihashemi, SA. Strategies for improving Agility in Organizations. European Journal of Humanities and Social Sciences, 2011; 7(1): 246-258.
22- A.T.Kearney. Improving performance in the public sector, The London School of Economics and Political science (LSE), 1-12: http://www. atkearney.com; 2003.
23- Asgharpoor MJ. Multi-Criteria Decision Manking. Tehran: Tehran University Press; 2015: 110-119. [In Persian]
24- Zanakis SH, Solomon A, Wishart N, Dublish S. Multi-attribute decision making: A simulation comparison of selection methods. European Journal of Operational Research, 1998; 107: 507–529.
25- Banihashemi SA, Rejaei Z. Analysis of Digital Divide in Asia-Islamic Countries: A TOPSIS Approach. Journal of Asian Scientific Research, 2015; 5(4): 165-176.
26- Abili KH, Roumiani Y, Sahraei Beiranvand M. Explanation Effect of Knowledge Sharing on Organizational Agility of Educational and Research Staff with Mediating Role of Organizational Intelligence. Journal of Healthcare Management, 2015; 6(3): 55-65. [In Persian]
27- Soltani F, Saneri M, Amiri M, Khosravi A. The Agility of Organization and its Influencing Factors in Medical Sciences University of Shahroud. Journal of Healthcare Management, 2015; 6(3): 29-34. [In Persian]
28- Kiani MM, Bahrami MA, Montazeralfaraj R, Falahzadeh H, Mohammadzaheh M. The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Agility in Teaching Hospitals of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Journal of Health-based Research, 2016; 2(2): 105-117. [In Persian]