شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش‌عالی فراملی ابزار مناسبی جهت آماده‌نمودن دانشجویان برای ایفای نقش‌های آینده در اقتصاد جهانی شده است. تربیت شهروند جهانی از طریق برنامه ‌درسی بین‌المللی، بهبود محیط یادگیری، تشویق دانشجویان و کارکنان، به توسعه‌ تفکر جهانی و هم‌چنین عامل توسعه و تفاهم بین ملت‌ها می‌شود. اهمیت بین‌المللی‌سازی در آن است که دانشگاه‌ها باید دانشـجویانی را تربیت نمایند که آماده کسب صلاحیت‌هـای بین‌المللی، فهـم شرایط جهانی و گسترش ارتباطات بین‌المللی باشند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه‌های بین‌المللی‌سازی صنعت آموزش خدمات پزشکی در ایران می‌‌باشد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی است. با توجه به ابزار پژوهش؛ این تحقیق از دسته تحقیقات کیفی به شمار می آید. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان عرصه آموزش عالی و آموزش پزشکی و صنعت پزشکی می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارMAXQDA12 استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد، مهمترین مولفه‌های آموزش‌عالی پزشکی شامل، سطح فراکلان (با زیر مولفه‌های رابطه با سایر کشورها و تعاملات بین‌المللی) سطح کلان (با زیر مولفه‌های دانشجو، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، عوامل محیطی و قوانین کلان) سطح صنعت ( با زیر مولفه‌های قوانین و مقررات، تصمیم گیرندگان و بازار و مشتریان) و سطح دانشگاه (با زیر مولفه‌های زیرساخت‌ها و توانمندی‌های اساتید) می‌‌باشد.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین عوامل در سطح دانشگاه مولفه توانمندسازی اساتید، در سطح صنعت مولفه نهادینه‌سازی فرهنگ بین‌المللی‌ شدن، در سطح کلان مولفه استانداردسازی و در سطح فراکلان مولفه رابطه با سایر کشورها می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Kehm B M, Teichler U. Research on internationalization in higher education. Journal of Studies in International Education, 2008; 11(3/4): 260–273.
2- Altbach P G, Knight J. The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 2007; 11(3–4): 290–305.
3- Lai A, Maclean R. managing human capital in world cities: reflections on Hong Kong developing into an education hub. In K. H. Mock & K. M. Yu (Ends), Internationalization of higher education in East Asia: Trends of student mobility and impact on education Governance; 2013: 42– 57. London & New York: Rutledge.
4- Bremer L, Van Der Wende M. Internationalizing the curriculum in higher education. Nuffic paper 3. The Hague, Netherlands; 1995.
5- Van der Wende MC. Internationalizing the Curriculum in Dutch Higher Education: An International Comparative Perspective. Den Haag: NUFFIC; 1996.
6- Knight J. International Education Hubs: Student, Talent, Knowledge Models, Dordrecht. Netherlands: Springer Publishers; 2014.
7- Zamanimanesh H, Jamalitazehkomodeh M, Nazari, R. investigating the Factors Affecting the Internationalization of Medical Science Education From the viewpoint of the Academic Member of Medical Sciences of Shahid Beheshti, Journal of Research in Medical Sciences Education, 2018; 10(2): 38-45
8- Khorasani A. Internationalization of higher Education. Printing and Publishing Center of Shahid Beheshti, 2016; 1: 31.
9- Knight J. Internationalization Remodeled: Definitions, Approaches and Rationales, Journal of Studies in International Education, 2004; 8 (1): 5-31.
10- Delgado-Márquez BL, Hurtado-Torres NE, Bonder Y. Internationalization of Higher Education: Theoretical and Empirical Investigation of Its Influence on University Institution Rankings. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2011; 8(2): 265-284
11- Schumann M, Küüsmaa M, Newton RU, Sirparanta A, Syväoja H, Häkkinen A, et al. Fitness and lean mass increases during combined training independent of loading order. Med Sic Sports Exec, 2014; 46: 1758-68.
12- Findlow S. International networking in the United Arab Emirates higher education system: global–local tensions. A Journal of Comparative and International Education, 2005; 35(3): 285-302.
13- Sharghi A. Globalization, higher education and Development of international cooperation’s. Cultural Engineering Magazine, 2009; 3(31): 32.
14- Niemantsverdriet MA GD, Majoor C P M, Van Der Vleuten A J J. Scherpbier A. “Internationalization of medical education in the Netherlands: state of affairs” Journal Medical Teacher, 2006; 28(2): 187-189.
15- Norouzzadeh R. Investigation and study of upstream documents and policies inferences to formulate the fifth program. Tehran, Ministry of Science, Research and Technology, Institute for Research and Planning for Higher Education; 2007.
16- Arefi M, Azizi A. The feasibility of internationalization of comprehensive universities of Tehran (case study: Shadid beheshti University and Tehran university), 2018; 8(26): 41-63.
17- Bakhtiari T, Zamanimanesh H, Khorasani A. Native Model Design for the Internationalization of Medical Sciences Universities of Iran: Qualitative Study. Research in Medical Sciences Education/Summer; 2017.
18-Hamidifar F, Kamaralzaman Y, Ebrahimi M. Leadership and Management in the Internationalization of Higher Education, 2017; 23(1): 49-71.
19- Sharifi M, Karimi F, Saeedian N. Study of the components of transnational higher education in higher education of Iran; 2016.
 20- Wataba, Y. Japanese Approaches to Organizational Internationalization of Universities: A Case Study of Three National University Corporations, Doctoral dissertation, The University of Minnesota, 2010.
21- Harder J N. Internationalization Effort in United states Community Colleges: A Comparative Analysis of Urban, Suburban and Rural Institution, Doctoral dissertation, Ohd Dominion University; 2010.
22- Bao L. Faculty Development and Campus Internationalization: A Case Study, Doctoral dissertation, Drake University; 2009.
23- Bruce, R. G. Institutional Design and Internationalization of U. S. Postsecondary Education Institutions, Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy, the Ohio State University, 2009.