بررسی امنیت شغلی و ادراک حمایت سازمانی در پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت بهره‌وری کارکنان در سازمان‌ها بخش انکار ناپذیر در حوزه مدیریت سازمان می‌باشد. بهره‌وری بالا، موجب بالا رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی از راه درآمد واقعی، رقابت ملی و کیفیت زندگی می‌شود. از اینرو بررسی عواملی که می‌توانند این بهره‌وری را در سازمان پیش‌بینی کنند ضروری به نظر می‌رسد.
روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از شاخه همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد می‌باشد. با استفاده از جدول مورگان 196 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده و این تعداد به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: ضریب همبستگی امنیت شغلی و بهره‌وری کارکنان قراردادی برابر 0/25 =r می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار می‌باشد. هم‌چنین ضریب همبستگی ادراک حمایت سازمانی و بهره‌وری کارکنان قراردادی برابر 38/0 =r می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار می‌باشد. امنیت شغلی و ادراک حمایت سازمانی قدرت پیش‌بینی بهره‌وری کارکنان قراردادی را دارند (19/95=F و 0/001>P) و متغیر پیش بین امنیت شغلی با بتای (0/16=b) و ادراک حمایت سازمانی با بتای (0/33=b) قدرت دارند که بهره‌وری کارکنان قراردادی را پیش‌بینی کنند.
نتیجه‌گیری: امنیت شغلی از جمله عوامل بهداشتی است و تامین آن از سوی سازمان باعث ادامه خدمت می‌شود، لذا ارضای آن در روابط شغلی موجب خشنودی شغلی و در نتیجه عملکرد اثربخش همراه با کارایی و بهره‌وری مناسب می‌شود. حمایت سازمانی ادراک شده زمینه مطلوب شغلی را فراهم می‌آورد و با درک حمایت سازمان روابط متقابل و محکمی ‌بین سازمان و افراد ایجاد می‌شود. هم‌چنین مشخص شد هر سازمانی برای افزایش بهره‌وری نیازمند احساس امنیت در شغل و درک حمایت سازمانی می‌باشد تا بتواند از بهره‌وری بالایی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Alaryari, Farideh. Investigating the relationship between job security and organizational justice with the productivity of national drilling staff. Master's Thesis. Azad University of Ahvaz.2014. (in Persian)
2- Alden A, Dentel F, Wilsher D. Relationship of job security with job satisfaction and productivity of employees. Journal of occupational psychology 32; 2014: 261-271.
3- Alden A, Samer S. Relationship job obligatione and job security with productivity of employees. Journal of Behavior, 2014; 41(3): 130-142.
4- Bagheri F, Akbarizadeh F and Hatami H. The Relationship between Safety and Functional Satisfaction and Demographic Variables in Nurses of Fatemeh Al Zahra Hospital and Bennet Alhadi in Bushehr. Quarterly Journal of South Medicine, 2011; 14(4): 263-256. (in Persian).
5- Erozkan H. Relationship organizational support and organizational culture with productivity of managmenet. Journal of metrica, 2014; 51: 365.
6- Debl S, Anderson P .Relationship between of Intention of job abandonment and job security with productivity of employees. Journal Behavior employees, 2014; 24(3): 367-80.
7- Garcia H. Relationship Between job security with perfomance. Personality and individual pifferences, 2012. 30: 595,608.
8- Ghasemizad A, Mohammadkhani K. The relationship between perceived organizational support, organizational commitment, and quality of work life and productivity. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2015; 7(8): 431-436. (in Persian)
9- Jackson H, Fritch S, Nagasaka D, Gunderson L. The relationship between job security and work ethics with productivity of employees. Journal of organizational, 2013; 40: 757-768.
10- Jeong H, The impact of organizational justice and job security on organizational commitment exploring the mediating effect of trust in top nurses. Do ctoral Dissertation. The University of Minnesota; 2015
11- Kinnunen U, Mauno S, Naetti J, Hanpponen M. Organizational Antecedents and outcomes of  job in security: A longitudinal study in three hospitals in Finland. Journal of Organizational Behavior, 2013; 20: 443-459.
12- Leung W. Job security and productivity: evidence from academics. Department of Economics, University of California, Berkeley; 2009.
13- Mahdad A. Staff Psychology Isfahan: Forest Publishing; 2005. (in Persian)
14- Melissa H. Relationship of job security with function of employees. Journal of organizational Behavior, 2008; 32: 323-334.
15- Misa F. Relationship of job burnout and organizational support with productivity of employees. Journal of organizational Behavior, 2014, 32: 323-334.
16- Moradi J. Investigation of the relationship between the intention to leave the job and the organizational support and productivity of the pipe workers of Ahwaz city. Master's Degree, Islamic Azad University of Ahvaz; 2014. (in Persian)
17- Rahdar, Beata. Investigating the relationship between job satisfaction and organizational support among employees of Khuzestan Jihad. Master's thesis. Chamran martyr of Ahwaz University; 2008. (in Persian)
18- Saatchi M. Industrial and Organizational Psychology. Tehran: Publishing Virayesh; 2011. (in Persian)
19- Saryan N. The relationship between job security and business with the productivity of national drilling staff of Iran. Master's thesis, Islamic Azad University of Garmsar; 2014. (in Persian)
20- Shah Isma'ili N, Zoodari B, Sarabi R, Bahrami Nazaki P. Job security with a certain approach and its importance in maintaining the organization's employees. Behvarz Quarterly. The first issue; 2013: 62-55. (in Persian)
21- Soltani I. Job security. Magazine Tadbir, 2013, 120: 38-23. (in Persian)
22- Setton R, Bennettet A, Liden R. Social exchange in organizations: perceived organizational support leader-membe Exchange and reciprocity. Journal of organizational Behavior, 2013, 18: 1234-1241.
23- Wayne J, shore C, Bommer SK. The role of fair efficiency rewards in productivity of organizational support. Journal of Expetimental social psychology, 2014, 37: 300-315.
24- Yishel, A. The relationship between job security and organizational commitment with productivity of employees. Journal of industrial organizational, 2013, 15: 124-129.
25- Zarei A, Farshbandi H. Investigating the relationship between job engagement and job security with productivity in medical staff. Journal of Organizational Behavior, 11th Year, Number Two; 2015: 42-31. (in Persian)