تعیین آمادگی بیمارستان‌های استان گلستان از نظر مدیریتی دراستقرار استانداردهای بیمارستان‌های ارتقاء‌دهنده سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عنصر اصلی برای استقرار استانداردهای بیمارستان‌های ارتقاء‌دهنده سلامت حمایت مدیریت جهت ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های استراتژیک در زمینه ارتقای سلامت می‌باشد. هدف از این تحقیق تعیین آمادگی بیمارستان‌های استان گلستان از نظر مدیریتی در استقرار استانداردهای بیمارستان‌های ارتقاء‌دهنده سلامت می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، توصیفی و مقطعی می‌باشد. محیط پژوهش بیمارستان‌های استان گلستان می‌باشد. جامعه پژوهش مدیران و مسئولینی که مستقیما با استقرار استانداردهای بیمارستان‌های ارتقاء‌دهنده سلامت در بیمارستان‌های استان گلستان در ارتباط بودند انتخاب شده‌اند.کل جامعه آماری پژوهش n=80 بررسی گردید. ابزارگردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته در بعد مدیریت می‌باشد که روایی و پایایی آن تایید شده است. داده‌ها با نرم‌افزار 18spss و آزمون t استیودنت تک نمونه‌ای با سطح معناداری 0.01 تحلیل گردید.
یافته‌ها: بیمارستان‌های استان گلستان با Sig= 0/006 و مقدار آماره t= 2/814 از نظر مدیریتی در استقرار استانداردهای بیمارستان‌های ارتقاء‌دهنده سلامت در سطح متوسط آمادگی دارند و قدم‌های اولیه را برداشته اند. بیشترین میانگین نمره مربوط به مولفه 36/67=3M بیان شدن مفهوم ارتقای سلامت در اهداف و بیانیه رسالت بیمارستان و کمترین میانگین نمره مربوط به مولفه 7/60=10M ایجاد واحد ارتقای سلامت می‌باشد.
نتیجه‌گیری: بیمارستان‌ها در استقرار استانداردها از نظر مدیریتی در سطح متوسط آمادگی دارند و برای آمادگی بیشتر، طیف وسیعی از ظرفیت‌های سازمانی ازجمله، پیش نیازهای مدیریتی، سازمانی، هماهنگی بین بخشی جهت جلب حمایت مسئولین، سازمان‌های بهداشتی، روسای دانشگاه‌ها برای تخصیص بودجه، منابع لازم انسانی و تجهیزات برایتبدیل بیمارستان‌ها به بیمارستان‌های ارتقاء‌دهنده سلامت نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1- Groene O. Health promotion in hospitals- From principles to implementation . In: Groene O, Garcia- Barbero M, editors. Health promotion  in Hospitals: Evidence and Quality Management. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe Copenhagen; 2005: 10.
2- Didarloo A, Shojaeizadeh D, AhmadiB.Health promotion in hospitals,theChallengesfacing the Health Care System. Health Work Journal, 2008; 2 (5): 20-26. [persian]
3- The International HPH Network. World Health Organization website [cited 2015 july 5]; Available from: http://www.hphnet.org
4- Ottawa Charter for health promotion: First international conference on health promotion. World Health Organization website [cited 2015 july 5]; Available from: http:// www.who.int/ healthpromotion/conferences/previous/Ottawa/en/index4.html.
5- zarei F, Taghdisi MH, keshvarzemohhamadi N, Tehrani H. Health promotion hospitals: A pilot study in the heart department of Bou-Ali hospital in Qazvin. Fasa University of Medical Sciences Journal, 2013; 3 (3): 215. [persian]
6- Lee CB, Chen MS, Chien SH, Pelikan JM, Wang YW, Chu CM. Strenghthening  health promotion in hospitals with capacity building: A Taiwanese case study. Health promotionInt, 2014; 30 (3): 625-36.
7- Groene O, Alonso J, Klazinga N. Development and validation of the WHO self-assessment tool for health promotion in hospitals: results of a study in 38 hospitals in eight countries. Health PromotInt, 2010; 25(2): 221-29.
8- WHO, The Ottawa charter for health promotion. Copenhagen: WHO. 1986; Geneva.
9- Afshari  A, Mostafavi  F, Keshvari  M, Ahmadi- Ghahnaviye  L, Piruzi  M, Moazam  E, et al. Health promoting hospitals: a study on educationl hospitals of Isfahan, Iran. Health promotion perspect Journal, 2016; 6 (1): 23-30.
10- Estebsari F, Mostafaei D, Taghdisi  MH, Qavami M. Health promotion hospitals: concepts, indicators and Standards. Health Education and Health Promotion Journal, 2015; 3 (4): 283-286. [persian]
11- Heydarrnia M, Abbachizadeh K, Damari B, AzargashbE, Vosoughmoghaddam A. Survey of expert opinion on health promotive services to patients in hospitals affiliated to ShhidBeheshti University and presents a model. PajuhandeJournal, 2011; 14: 183-190. [persian]
12- WHO- EURO. The international network of Health Promoting Hospitals and health services: integrating health promotion into hospitals and health services. World Health World Regional Office for Europe, Copenhagen; 2007.
13- Karsitanshu S, Gautam R, Subitha L. Health ptomoting Hospital: Anobel concept. National Journal of Community medicine, 2012; 3(3): 558-562.
14- Yaghoobbi M, maleki MR, Javadi M. Designing a Conceptual Model of Factors Affecting the Implementation of a Hospital committed to health promotion: Comparative StudyCollege ofManagement and Information Science of Kerman Journal, 2013; 1 (2): 118-125. [persian]
15- jackson S, Perkins F, Khandor E, Cordwell L, Homann S, Buasai S. Integrated Health promotion Strategies: a contribution to tackling current and future health challenges.Oxford University Journal, 2007; (2): 75-83.
16- Lee CB, Chen MS, Powell M, Chu C. Achieving organizational change: findings from a case study of health promoting hospitals in Taiwan. Health promotion Int, 2012; 29 (2): 296-305.
17- Parsay S, Abbachizadeh K,  Heydarnia M, rasoli M, Jafari H, Mohseni M. Designing a Template for Clinical Prevention Services at Taleghani Hospital in Tehran: Applied-qualitative study. Association of Iranian Hospitals Journal, 2011; 10 (1): 10-16. [persian]
18- Panagopoulou E, Montgomery A, Benos A. Health promotion as a behavioural challenge: are we missing attitudes? Glob Health promot, 2011; 18(2): 54-57.
19- Comprehensive Guide to National Accreditation of Iranian Hospitals / Ed. 2016; p 5-7.
20- Yaghoobbi M, javadiM. Health promoting Hospitals in Iran: How it is. Educ Health promot Journal, 2013; 2 (41):1-5.