بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت بهداشت و درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بهداشت و درمان در سلامت جامعه و نرخ بالای تورم آن نسبت به تغییرات هزینه زندگی در ایران، این تحقیق به مطالعه آثار نرخ ارز بر شاخص‌‌های قیمت بهداشت و درمان پرداخته است.
روش پژوهش: در این مطالعه با استفاده از روش ARCH و داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1393-1383 به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت بهداشت و درمان پرداخته شده است. هم‌چنین، برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها، روش هم انباشتگی ECM به کار گرفته شده است.
یافته‌ها: براساس نتایج به دست آمده از مدل‌های ARCH و ECMمتغیرهای نرخ ارز، نقدینگی و تولید داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده تاثیر مثبت و قابل ملاحظه می‌گذارند. اثر گذاری نرخ ارز در کوتاه مدت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب به میزان0/23 و 0/14 است. هم‌چنین نرخ ارز در بلندمدت شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده را به ترتیب به میزان 0/327 و 0/256 تحت تاثیر نوسانات خود قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری: نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در بخش بهداشت و درمان را متاثر می‌سازد که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به شاخص قیمت تولیدکننده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


1- Aguerre RB, Fuertes AM, Phylaktis K. Exchange Rate Pass- Hrough Into Import Prices Revisited, Journal Of International Money, 2012; 31: 818-844.
2- Asgharpur H, Caseroni Miranie N. The Influence of the Inflation Environment on the Effect of Exchange Rate Effects on the Import Price Index in Iran. Quarterly Journal of Applied Economics Theory, 2015; 2: 155-178. [Persian]
3- Ceglowski J. Exchange rate pass-through to bilateral import prices. Journal of international money and finance, 2010; 29(3): 1637-1651.
4- Choudhri EU, Hakura DS. Exchange Rate Pass-Through To Domestic Prices: Does The Inflationary Environment Matter, Journal Of International Money And Finance, 2006; 4: 614-639.
5- Omran M, Turkmen J. Factors Affecting the Pricing in Iran. The economy and agriculture. 2007; 3: 119-138. [Persian]
6- Ratqy M. Effect of Exchange Rate Fluctuations on Price Indices, Master's Thesis: Economy Faculty ofTehran University; 2005. [Persian]
7- Saha S, Zhag Z. Do Exchange Rates Affect Consumer Prices? A Comparative Analysis: For Australia, China and India, Mathematics and Computers in Simulation, 2012; 93: 128-138.
8- Shintani M, Terada-Hagiwara A, Yabu T. Exchange Rate Pass-Through And Inflation: A Nonlinear Time Series Analysis, Journal Of International Money And Finance, 2013; 32: 512-527.
9- Economic Report and Balance Sheet of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Retrieved From: Www.Tsd.Cbi.Ir
10- Mccarthy J. Pass Through Of Exchange Rates And Import Prices To Domestic Inflation In Some Industrialized Economies, Eastern Economic Journal, 2006; 4: 511-537.
11- National Accounts Statistics Center of Iran. Retrieved From: Www.Amar.Org.Ir
12- Khoshbakht A, Ekhbari M. Reviews The Impact of Exchange Rate Changes on Inflation, Consumer Price Index. 2007; 4: 51-82. [Persian]
13- Khoshbakht M, Ekhbari M. Survey The Intra Relationship Between Inflation and Exchange Rate In Iran, MS Dissertation In Tehran University, Faculty of Economics; 2005. [Persian]
14- Kreinin ME. The Effect of Exchange Rate Changes on the Prices and Volume of Foreign Trade, IMF Staff Paper. 1977; 47: 207-229.
15- Elaine C, Marion H, Christine L.The Exchange Rate and Consumer Prices, Reserve Bank of Australia Bulletin, (2011; 9-16.
16- Tandrayen-Ragooobur V and Chicooree A. Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Evidence from Mauritius", Journal of Economics Research, 2012; 18: 1-33.
17- Tayebi K, Nasrollahi. Yazdani M, Malek Hosseini H. Analysis of the Effect of Exchange Rate on Inflation in Iran, Iranian Journal of Economic Research, 2015; 63: 1-36. [Persian]
18- Goldberg PK, Knetter M. Goods Prices and Exchange Rates: What Have We Hearted? Journal of Economics Literature, 1997; 35(3): 1243-1272.
19- Dum RM. Flexible Exchange Rate and Oligopoly Pricing, Journal of Political Economy, 1970; 78: 140-151.
20- Dombusch R. Exchange Rate and Prices, American Economic Review. 1987; 77: 93-106.