بررسی کشش درآمدی مخارج سرانه بهداشتی در کشورهای گروه دی هشت: رویکردهای رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) و رگرسیون متوسط میان گروهی (MG)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 مربی، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ممقان، آذربایجان شرقی، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه رفاه اقتصادی کشورها وابستگی شدیدی به سهم مخارج بهداشتی از تولید کشورها دارد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی و رفاه اقتصادی کشورهای گروه دی هشت و از سویی تشخیص نوع گروه کالایی مخارج بهداشتی در کشورهای منتخب است.
روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی به منظور بررسی ارتباط بین مخارج بهداشتی و رفاه اقتصادی کشورهای گروه دی هشت طی دوره زمانی 2014-1995 میلادی از رگرسیون انتقال ملایم پانلی و به منظور بررسی ارتباط بلندمدت و تشخیص این که مخارج بهداشتی در کشورهای منتخب از چه نوع گروه کالایی می‌باشد، از پانل میان گروهی استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز از نرم‌افزارهای Matlab، Eviews9 و Stata14 بهره گرفته شده است.
یافته‌ها: لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می‌کند. براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه‌ای برای کشورهای گروه دی هشت برابر 21/7 و پارامتر شیب نیز برابر 56/17 برآورد شده است.
نتیجه‌گیری: تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم اول (قسمت خطی) و دوم (مجموع قسمت خطی و غیرخطی) تأثیر مثبت بر مخارج سرانه بهداشتی کشورهای گروه دی هشت دارد. هم‌چنین هزینه‌های عمومی سلامت جمعیت 0 تا 14 و گروه سنی 65 ساله و بالاتر، در رژیم اول اثر منفی و پس از عبور از حد آستانه‌ای و وارد شدن به رژیم دوم اثر مثبت بر مخارج سرانه بهداشتی کشورهای گروه دی هشت داشته است. نهایتاً نتایج حاصل از رویکرد پانل میان گروهی حاکی از آن است که کشش درآمدی کالای سلامت در کشورهای گروه دی هشت کمتر از واحد بوده و این کالا لوکس تلقی نمی‌گردد.
مقدمه: امروزه رفاه اقتصادی کشورها وابستگی شدیدی به سهم مخارج بهداشتی از تولید کشورها دارد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی و رفاه اقتصادی کشورهای گروه دی هشت و از سویی تشخیص نوع گروه کالایی مخارج بهداشتی در کشورهای منتخب است.
روش پژوهش: در این پژوهش کاربردی به منظور بررسی ارتباط بین مخارج بهداشتی و رفاه اقتصادی کشورهای گروه دی هشت طی سال‌های 2014-1995 از رگرسیون انتقال ملایم پانلی و به منظور بررسی ارتباط بلندمدت و تشخیص این‌که مخارج بهداشتی در کشورهای منتخب از چه نوع گروه کالایی می‌باشد از پانل میان گروهی استفاده می‌گردد. برای برآورد مدل نیز از نرم‌افزارهای Matlab،Eviews9 و Stata استفاده شده است.
یافته‌ها: لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می‌کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه‌ای برای کشورهای گروه دی هشت برابر 21/7 و پارامتر شیب نیز برابر 56/17 برآورد شد.
نتیجه‌گیری: تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم اول و دوم تأثیر مثبت بر مخارج سرانه بهداشتی دارد. هم‌چنین هزینه‌های عمومی سلامت جمعیت 0 تا 14 و گروه سنی 65 ساله و بالاتر، در رژیم اول اثر منفی و پس از عبور از حد آستانه‌ای و وارد شدن به رژیم دوم اثر مثبت بر مخارج سرانه بهداشتی داشته است. نهایتاً نتایج حاصل از رویکرد پانل میان گروهی حاکی از آن است که کشش درآمدی کالای سلامت کمتر از واحد بوده و این کالا لوکس تلقی نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1- Beheshti MB, Sojoudi S. Experimental analysis of the relationship between health expenditures and gross domestic product in Iran. Economic Studies Quarterly, 2008; 4(4): 95-115. [Persian]
2- Mehrara M, Fazaeli AA. The Relationship Health Costs and Economic Growth in MENA Countries. Journal of Health Management, 2009; 35(12): 49-59. [Persian]
3- Sabagh Kerrmani M. Iran Health Economic: Iran: The Center of Development and Research of Human Science Tehran: Samt Publication; 2006: 265. [In Persian]
4- Newhouse JP. Medical-care expenditure: a cross-national survey. J Hum Resour, 1977; 12(1): 115-25.
5- Lotfalipour M., Borji M. Health effects on economic development and its compatibility with Islamic teachings. Conference on Islamic Economics and Development; 2011. [Persian]
6- Barro R. Health and economic growth. Health and Economic Growth; 1996.
7- Mushkin SJ. Health as an Investment. Journal of Political Economy, 1962; 70: 129-157.
8- Fuchs VR. The Contribution of Health Services to the American Economy. Milbank Memorial Quarterly, 1966; 44(4): 65-103.
9- Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. Journal of Political Economy, 1972; 80(2): 55-223.
10- Ghanbari A, Baskha M. The effects of government health spending on economic growth in Iran. Journal of Economic Research, 2009; 43(2): 187-224. [Persian]
11- Marzban H. The role of health and education in the economic growth of some developing countries. Journal of economic knowledge, 2011; 1(1): 33-49. [Persian]
12- Weil DH. Accounting for the effect of health on economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 2006; 122(3): 1265-1306.
13- Leu R. The Public-Private Mix and International Health Care Cost, in Public and Private Health Services, in A. J. Culyer and B. Jonsson A.J. (eds.). Basil Blackwell: Oxford; 1986: 41 – 63.
14- Parkin D, McGuire A, and Yule B. Aggregate Health Care Expenditures and National Income: Is Health Care a Luxury Good? Journal of Health Economics, 1987; 6(2): 109-27.
15- Poullier JP, World Health Organization. Patterns of Global Health Expenditures: Results for 191 Countries. Geneva: World Health Organization; 2002.
16- Hopkins S, & MacDonald, G. The relationship between health expenditure and GDP in Australia: Evidence from a New Approach. Edited by International Society for System Science and Health Care and Semmelweis University, 2000; 11: 173-181.
17- Erdil E, Yetkiner IH. Panel data approach for income health causality. Hamburg University: Research unit Sustainability and Global Change, Working Papers; 2004.
18- Mehmood B, Reza, H, Mureed, SH. Health Expenditure, Literacy and Economic Growth: PMG Evidence from Asian Countries, Euro-Asian. Journal of Economics and Finance, 2014; 2(4): 408-417.
19- Zortuk M, Çeken S. The Relationship between Health Care Expenditures and Income in the Selected Transition Economies: A Panel Smooth Transition Regression Analysis. Journal for Economic Forecasting, 2015; 18(2): 105-118.
20- Chaaboini S, Zghidi N, & Mbarek MB. On the causal dynamics between CO2 emissions, health expenditures and economic growth. Journal of Sustainable Cities and Society, 2016; 22: 184-191.
21- Fattahi, SH, Soheili K, Reshadat S, Karim P. The relationship of health human capital and economic growth in the countries of OPEC. Journal of Health Care Management, 2014; 3(3): 37-51. [Persian]
22- Sarlak A. The impact of health indicators on the economic growth of the state. Journal of Healthcare Management, 2016; 6(1): 7-17. [Persian]
23-Panahi H, Imran A. The effect of government health spending on economic growth in countries of the Organization for Economic Cooperation Group D8. Journal of Health and Development, 2015; 4:327-336. [Persian]
24- Fok D, Van Dijk D, Franses P. A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors. Journal of Applied Econometrics, 2005; 20(6): 811-827.
25- Gonzalez A., Terasvirta T, Van Dijk D. Panel Smooth Transition Regression Models. Working Paper Series in Economics and Finance; 2005.
26- Jude E. Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development, 2010; 35: 15-33.
27- Luukkonen R. Testing Linearity Against Smooth Transition Autoregressive Models. Biometrika, 1988; 75(3): 491-499.
28- Terasvirta T. Modeling Economic Relationships with Smooth Transition Regressions. in A. Ullah & D.E. Giles (eds.),Handbook of Applied Economic Statistics, Dekker, New York; 1998: 507–55.