ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه:توسعه اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی هر کشوری در گرو رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی آن کشور می‌باشد، و در این بین توجه به رشد و توسعه منابع انسانی،به عنوان مهم‌ترین سرمایه دانشگاه‌ها، بیش از پیش حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی،هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌باشد.
روش‌پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی - همبستگی می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌باشند که بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال 1394 برابر با 912 نفر می‌باشد. نمونه مورد نیاز مطابق تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 272 نفر می‌باشند که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه شده است. ابزار مورد پژوهش در این تحقیق شامل چهار پرسشنامه استاندارد هوش معنوی آمرام و درایر (1992)، پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (1984)، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) و پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینک (1995) استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون مدل اندازه‌گیری نشان داد، بالاترین سطح همبستگی در وضعیت موجود بین متغیرهای هوش معنوی و سازگاری شغلی (با ضریب همبستگی 64/0) و در جایگاه دوم بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی (با ضریب همبستگی 63/0 ) بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از اجرای مدل ساختاری نشان می‌دهد، بین متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، هوش معنوی، هوش هیجانی و سازگاری شغلی رابطه مثبت وجود دارد که پیشنهاد شده است در دانشگاه علوم پزشکی بابل نظارت و ارزیابی دوره‌ای در جهت ارزیابی وضعیت سازگاری شغلی منابع انسانی صورت پذیرد.
مقدمه:توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی هر کشوری در گرو رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی آن کشور می باشد، و در این بین توجه به رشد و توسعه منابع انسانی،به عنوان مهمترین سرمایه دانشگاهها، بیش از پیش حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی،هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.
روش پژوهش:این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشند که بر اساس آخرین آمار ارائه شده در سال 1394 برابر با 912 نفر می باشد.نمونه مورد نیاز مطابق تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 272 نفر می باشد. ابزار مورد پژوهش در این تحقیق شامل چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
یافته ها:نتایج حاصل از اجرای آزمون مدل اندازه گیری نشان می دهد، بالاترین سطح همبستگی در وضعیت موجود بین متغیرهای هوش معنوی و سازگاری شغلی ، در جایگاه دوم بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد.
نتیجه‌گیری:نتایج حاصل از اجرای مدل ساختاری نشان می دهد،بین متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، هوش معنوی، هوش هیجانی و سازگاری شغلی تاثیر مثبت وجود دارد که پیشنهاد شده است در دانشگاه علوم پزشکی بابل نظارت و ارزیابی دوره ای در جهت ارزیابی وضعیت سازگاری شغلی منابع انسانی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


1- Ahmadnejad M, et al. The relationship between emotional intelligence and quality of working life compatible with the right to work in the official teachers of primary school tuition city of Sardasht in 90-89 academic year, Study programs curricula, 2012; 9(5): 136-123. [In Persian]
2- Ghasem Zadeh A. The impact of career counseling in the way of job adjustment theory municipality Davis on quality of work life, career counseling MA thesis, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan; 2005. [In Persian]
3- Jafari I. The effect of group counseling, job consistent approach and increase employee motivation GIO, MA in Islamic Azad University, Science and Research. Tehran; 2008. [In Persian]
4- Emmons Robert A. Spirituality and Intelligence: Problems and Prospects, The International Journal for the Psychology of Religion, 2000; 10(1): 57-64.
5- Green N, William D, Noble Kathleen. Fostering Spiritual Intelligence: Undergraduates’ Growth in a Course about Consciousness, Advanced Development Journal, 2010; 12: 26-48.
6- Wigglesworth Cindy. Spiritual Intelligence and Why It Matters, Available online: deepchange.com); 2014.
7- Shabani J. SQ, Tehran: Savalan publication, first edition; 2015. [In Persian]
8- Mayer JD, & Salovey P. what is Emotional Intelligence? In P. Salovey & D.J. Sluyter (Eds.) Emotional Development and Emotional Intelligence. New York: Basic Books; 1997.
9- Doaee H, Azizi M. The effect of spirituality at work on organizational behavior with an emphasis on the mediating role of organizational commitment, change management, the fourth year, 2012; 8: 51-30. [In Persian]
10- Bradbury T, Graves J. emotional intelligence (skills test), translated by Mehdi Ganji, Tehran: Savalan, 2005. [In Persian]
11- Abili Kh; Shateri k, youzbashi A; Faraji Dehsorkhi H. OCB: Features, dimensions variable preconditions and consequences: Proceedings of the Conference on Organizational Citizenship Behavior, School of Management, Tehran University, 2008. [In Persian]
12- Senobary M. OCB (concepts, definitions, dimensions and factors affecting it), human development, police Journal, 2005; 5(16): 79-99. [In Persian]
13- Zareematin H; Jandaghi G, Tora N. OCB factors and their association with organizational performance. Culture Management, 2006; 4(14): 31- 63. [In Persian]
14- Hossam M, Ealnain, A. An investigation of the relationship of openness to experience and organizational citizenship behavior, Journal of American academy of business, 2008; 13(1): 72-78.
15- Jena RK, Goswami R. Measuring the Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Global Business Review, 2014; 15(2): 381-396.
16- Carter MZ, Mossholder KW, Feild HS, Armenakis AA. Transformational Leadership, Interactional Justice, and Organizational Citizenship Behavior the Effects of Racial and Gender Dissimilarity between Supervisors and Subordinates. Group & Organization Management, 2014; 39(6): 691-719.
17- Lambert EG, Barton-Bellessa SM, Hogan NL. The Association between Correctional Orientation and Organizational Citizenship Behaviors among Correctional Staff. International journal of offender therapy and comparative criminology, 2013; 58(8): 953-97.
18- Bayrami M., et al. The role of spiritual intelligence in predicting perceived stress, anxiety and depression in medical students of Lorestan, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2013; 16(1): 56-62. [In Persian]
19- Banihashemian K, et al. pessimism about general health and emotional intelligence in students of Shiraz University of Medical Sciences, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2009; 11(1): 49-56. [In Persian].