برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس روابط عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: داشتن نیروی انسانی کافی و متخصص در حوزه سلامت، یکی از عوامل مهم و کلیدی در بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان محسوب می‌شود و هم‌چنین کمبود نیروی انسانی در این حوزه، ممکن است هزینه‌هایی را بر نظام سلامت و جامعه تحمیل نماید. هدف این پژوهش برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از روشWISN می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و نوع روش توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری کلیه فرآیندهای آزمایشگاهی است که در پاتولوژی علوم پزشکی  سمنان صورت می‌پذیرد که از 72 فرایند 72 تا بعنوان نمونه انتخاب شده است. سپس وضعیت به دست آمده با وضعیت واقعی در مرکز مذکور مقایسه و اختلاف آن محاسبه و گزارش می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای بررسی موضوع پژوهش، از طریق برگه‌های طراحی‌ شده، مشاهده مستقیم فعالیت‌های بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گردآوری می‌شود.
یافته‌ها: بر اساس نتایج این پژوهش در حال حاضر در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 14 نفر کارشناس و یک نفر منشی مشغول انجام وظیفه هستند و در مقایسه نیروی موجود (واقعی) با نیروی انسانی محاسبه شده آزمایشگاه میانگین نیروی انسانی کارشناس آزمایشگاه 89/18 نفر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: کارکنانپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت انجام حجم کارهای موجود به دلیل کمبود نیروی انسانی تحت فشار هستند. مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح منابع انسانی می‌تواند با تضمین بهینه بودن حجم کار، به بهبود کارآیی کارها کمک نماید.
مقدمه: داشتن نیروی انسانی کافی و متخصص در حوزه سلامت، یکی از عوامل مهم و کلیدی در بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان محسوب می شود و همچنین کمبود نیروی انسانی در این حوزه، ممکن است هزینه هایی را بر نظام سلامت و جامعه تحمیل نماید. هدف این پژوهش برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با استفاده از روشWISN می باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و نوع روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه فرآیندهای آزمایشگاهی است که در پاتولوژی علوم پزشکی سمنان صورت می پذیرد که از 72 فرایند 72 تا بعنوان نمونه انتخاب شده است. سپس وضعیت به دست آمده با وضعیت واقعی در مرکز مذکور مقایسه و اختلاف آن محاسبه و گزارش می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای بررسی موضوع پژوهش، از طریق برگه‌های طراحی‌شده، مشاهده مستقیم فعالیت‌های بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گردآوری می‌شود.
یافته ها: بر اساس نتایج این پژوهش در حال حاضر در پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 14 نفر کارشناس و یک نفر منشی مشغول انجام وظیفه هستند و در مقایسه نیروی موجود (واقعی) با نیروی انسانی محاسبه شده آزمایشگاه میانگین نیروی انسانی کارشناس آزمایشگاه 18.89نفر می باشد.
نتیجه گیری: کارکنان پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان جهت انجام حجم کارهای موجود به دلیل کمبود نیروی انسانی تحت فشار هستند. مدیریت و برنامه ریزی صحیح منابع انسانی می تواند با تضمین بهینه بودن حجم کار، به بهبود کارآیی کارها کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


1- Govule F., Mugisha J & Katongole SP. Application of Workload Indicators of Staffing Needs (WISN) in Determining Health Workers’ Requirements for Mityana General Hospital, Uganda. International Journal of Public Health Research, 2015; 3(5), 254-263.
2- Tomblin MG, MacKenzie A, Alder R, Birch S, Kephart G & O’Brien-Pallas L. An applied simulation model for estimating the supply of and requirements for registered nurses based on population health needs. Policy Polit Nurs Pract, 2009; 10(4), 240-51.
3- Razavi SM, Ghasemi R, et al. Analysis of needs estimated to clinical subspecialists & fellowships in the country for the next 10 years (since 2019).Journal of Teb & Tazkiyeh, 2011; 76. [Persian]
4- Mugisha JF, & Namaganda G. Using workload indicator of staffing needs (WISN) methodology to assess work pressure among the nursing staff of Lacor Hospital. Health Policy and Development, 2008; 6(1): 1-15.
5- Farzadi F. Design Model for estimates of HR for Medicine, Dentistry and Pharmacy in Iran. Journal of Payesh, 2009; 2(5). [Persian]
6- Kumar S, Arif S, Bhaskar L & Satyanarayana. Gap Analysis in Staffing Using Workload Indicators of Staffing Need Method in A Tertiary Care Teaching Hospital. International journal of scientific research, 2015; 4(7), 376-377.
7- Jabbour CJ. .The human side of environmental management in Brazilian companies [Special issue]. International Journal Environment and Sustainable Development, 2012; 11(4).
8- Renwick DWS, Redman T & Maguire S. Green human resource management: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 2013; 15(1): 1–14.
9- Pandey A & Chandel S. Human resource assessment of a district hospital applying WISN method: Role of laboratory technicians. International Journal of Medicine and Public Health, 2013; 3(4): 267-270.
10- Shipp PJ. Workload indicators of staffing need (WISN) a manual for Implementation, World Health Organization Division of Human Resources Developmentand Capacity Building, Geneva, Switzerland; 2010.
11- Das S et al. A study to calculate nursing staff requirement for the marternity ward of Medical college Hospital, Kolkata Applying WISN Method. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 2013; 8(3): 1-7.
12- Kayani NS, Khalid SN & Kanwal S. A Study to Assess the Workload of Lady Health Workers in Khanpur UC, Pakistan by Applying WHO’s WISN Method.  Athens Journal of Health, 2016; 3(1): 65-78.