دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر توانمندسازی روان‌شناختی و کیفیت زندگی کاری کادر درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jhm.2023.72342.11114

یوسف پاشازاده؛ حامد ولی زده؛ سالار فریدپور


تعیین اولویت ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jhm.2023.74752.11152

زهرا یوسفی؛ محمدنقی ایمانی؛ حسینعلی جاهد


تحلیل اثرگذاری نامتقارن آلودگی هوا بر سرانه هزینه‌های بهداشتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jhm.2023.72231.11111

صاحبه محمدیان منصور


اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی وکیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط های مکرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jhm.2023.75414.11166

مریم عرفانیان رزعی؛ فاطمه گلشنی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فریبا حسنی؛ بهروز رولتشاهی


طراحی مدل رهبری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30495/jhm.2023.75572.11169

فریده بیرانوند؛ احمد ودادی؛ علیرضا امیرکبیری؛ زهرا برومند