ارتباط شاخص‌های تخت بیمارستانی با میزان مصرف انر‍‍ژی الکتریکی(برق) در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با نگاهی به آمار مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان مشاهده می‌شود که اتلاف انرژی الکتریکی زیادی خصوصا در بخش‌های عمومی و دولتی از جمله بیمارستان‌ها را شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تعیین و برآورد مصرف انرژی الکتریکی و تعیین ارتباط آن با شاخص‌های تخت بیمارستانی در بیمارستان‌های مورد نظر، ظرف سه سال گذشته می‌باشد.
روش پ‍ژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و همبستگی می‌باشد. روش نمونه‌گیری به صورت سرشماری از کلیه بیمارستان‌های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفته است.کلیه اطلاعات مربوط به هزینه و مصرف برق با مراجعه به شرکت برق منطقه بدست آمده، هم‌چنین کلیه اطلاعات مربوط به شاخص‌های تخت بیمارستانی از روی اطلاعات بایگانی شده در واحد مدیریت آمار و اطلاعات دانشگاه، محاسبه و بدست آمده است. جهت استخراج نتایج پژوهش از آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، روشهای رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: میانگین مصرف برق به ازای هر روزتخت اشغالی در بیمارستان‌های موردنظر، 5/24 کیلووات ساعت برآورد شد. شاخص‌های تخت بیمارستانی از جمله درصد اشغال تخت با میزان مصرف انرژی الکتریکی رابطه خطی معنی دارو معکوس داشت. میزان چرخش تخت‌ها نیز با مصرف برق رابطه خطی معنی‌دار و معکوس داشت. هم‌چنین مدت اقامت بیمار نیز با مصرف برق رابطه خطی معنادار و مستقیم داشت (سطح معنی داری 05/0).
نتیجه‌‌گیری: برای کاهش مقدار برق مصرفی (مصرف سرانه تخت) در بیمارستان‌ها می‌توان با افزایش میزان چرخش تخت و درصد اشغال تخت و کاهش مدت اقامت و فاصله چرخش تخت‌ها، هم‌چنین ازطریق آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف، تعیین مدیر یا کارشناس انرژی در بیمارستان، تشکیل کمیته اصلاح الگوی مصرف در بیمارستان‌ها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها