طراحی الگوی سنجش آمادگی بیمارستان‌ها به منظور پیاده‌سازی فناوری ردفاشگر‌ (RFID)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت خدمات بهداشت ودرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

5 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از فناوری ردفاشگر (RFID) یا سامانه شناسایی با استفاده از امواج رادیویی در بیمارستان‌ها می‌تواند خدمات مناسب‌تری را به بیماران ارائه نماید. اما پیاده‌سازی این فناوری ممکن است با مشکلاتی همراه باشد و احتمال شکست این فناوری را افزایش دهد. هدف این مقاله ارائه الگویی جهت سنجش آمادگی بیمارستان‌ها برای پیاده‌سازی این فناوری است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش اجرا توصیفی و از نظر هدف و نتیجه کاربردی است. پس از بررسی مزایا و معایب حاصل از پیاده‌سازی فناوری ردفاشگر در بیمارستان‌ها، الگویی به روش دلفی جهت سنجش آمادگی بیمارستان‌ها طراحی شد و این الگو در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار 38 خبره قرار گرفت. در نهایت با روش تصمیم‌‌گیری گروهی و با تجمیع نظرات خبرگان مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و تائید شد.
یافته‌ها:پس از دریافت پرسشنامه‌های تکمیل شده و جمع‌بندی نظرات خبرگان الگویی مفهومی جهت ارزیابی میزان موفقیت پیاده‌سازی این فناوری قبل از ورود به پروژه اجرایی ارائه شد. این الگو در قالب 9 شاخص اصلی شامل: انسانی - اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سازمانی، فناوری، اطلاعات و ارتباطات، اقتصادی، فیزیکی و محیطی و تعدادی زیرشاخص طراحی شد. فراوانی نظرات خبرگان نشان داد که بیشتر شاخص‌ها با امتیاز 50 یا بیشتر ارزیابی شده و میانگین توافق همه خبرگان بیش از 80 بود.
نتیجه‌گیری:مدیران بیمارستان‌ها می‌توانند نقاط ضعف و قوت بیمارستان خود را قبل از پیاده‌سازی این فناوری بررسی نموده و با شناخت حاصل از این مدل موفقیت اجرا و پیاده‌سازی این فناوری را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها