بررسی علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدای کرمانشاه در شش ماه اول سال 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت منابع انسانی، بیمارستان شهدا، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس‌ارشد پرستاری، بیمارستان امام رضا (ع)، کرمانشاه، ایران

4 کارشناس پرستاری، بیمارستان شهدا، کرمانشاه، ایران

5 کارشناس مدارک پزشکی،بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر، ایران

چکیده

مقدمه: بهره‌وری اتاق‌های عمل از عوامل اصلی در تعیین هزینه­های بیمارستان بوده و منابع زیادی صرف مدیریت آنها می­شود تا اعمال جراحی به موقع انجام گیرند. با این وجود لغو اعمال جراحی از مهم‌ترین علل در عدم کارایی و اتلاف منابع بوده و باعث ایجاد استرس و نارضایتی بیمار و همراهان می‌شود. لذا هدف از این مطالعه، بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهدا کرمانشاه بود.
روش پژوهش: مطالعه توصیفی بود و به روش مقطعی انجام شد. داده­ها از واحد آمار بیمارستان جمع­آوری شدند و بر اساس گروه­های جراحی به پنج سرویس (ارتوپدی، چشم، جراحی عمومی، زیبایی و ارولوژی که تخصص­های فعال در بیمارستان بودند) تقسیم شدند. علل لغو اعمال جراحی نیز به پنج دسته: عوامل مربوط به جراح، متخصص بیهوشی، مشکلات بالینی بیمار، مشکلات اتاق عمل، مشکلات مربوط به بیمار تقسیم گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و شاخص­های آمار توصیفی تحلیل شدند.
یافته‌ها: از 3612 عمل جراحی برنامه‌ریزی شده، 1.3 درصد آن لغو گردیده بود. بیشترین عمل‌های لغو شده مربوط به سرویس جراحی عمومی با 2.31 درصد و کمترین، سرویس چشم با 0.54 درصد بود. مشکلات بالینی بیمار با 64 درصد بیشترین و مشکلات مربوط به اتاق عمل با 6 درصد کمترین علل لغو اعمال جراحی بودند.
نتیجه‌گیری: مشکلات بالینی بیمار بیشترین عامل لغو اعمال جراحی بود، لذا ارزیابی بیمار قبل از عمل جراحی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند و باعث مدیریت بهتر اتاق عمل، اثر بخشی منابع و افزایش رضایت بیمار شود

کلیدواژه‌ها