کلیدواژه‌ها = نظام سلامت
ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سلامت

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 55-65

عباسعلی عسگری؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا نظری منش؛ لیلا ریاحی


ارائه الگوی نظام تأمین مالی سلامت با تأکید بر عوامل ساختاری، زمینه‌ای، ابزاری و محتوایی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-99

پریوش حیدری ارجلو؛ شقایق وحدت؛ حسن سلطانی


تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93

فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد


نقش و جایگاه مهندسی ارزش در نظام سلامت در 20 سال اخیر (سال‌های 1996تا 2016)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 19-35

زین العابدین روحانی؛ حامد کاظمی پور؛ سیدعلیرضا میرمحمد صادقی؛ محمد فلاح


علل کناره‌گیری پزشکان از طرح پزشک خانواده روستائی درسال 1391

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 33-43

سمیه صدیقی؛ میلاد امینی؛ ابوالقاسم پوررضا