کلیدواژه‌ها = اعتباربخشی
طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-16

حمدالله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد؛ زهرا شکوه؛ مرضیه خدایی


بررسی عوامل اثرگذار بر روش امتیازدهی اعتباربخشی بیمارستانی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-60

لادن قدمی؛ ایروان مسعودی اصل؛ سمیه حسام؛ محمود مدیری


تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان

دوره 6، شماره 3، آبان 1394، صفحه 67-76

رضا مرادی؛ علی نعمتی؛ نجمه بهمن زیاری؛ آزاد شکری؛ ماهان محمدی؛ عبدالله سلطان تاجیان