کلیدواژه‌ها = اتاق عمل
ایمنی اتاق عمل بر اساس استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اردبیل

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 95-102

محمد مهرتک؛ عبداله مهدوی؛ کمال ابراهیمی؛ اعظم نصراللهی؛ عباس سرخی


میزان رعایت استانداردهای ایمنی اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1386

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 11-15

فاطمه محبی؛ ویدا کشتاران؛ سید پوریا هدایتی؛ ناهید حاتم؛ مصطفی شهمرادی