کلیدواژه‌ها = کیفیت
بررسی مدل‌های برنامه اعتباربخشی داروخانه‌ها: مطالعه مروری و روایتی

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 95-104

شهرام اکبری؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی


کیفیت خدمات پزشکان عمومی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت از دیدگاه بیماران در شهر تهران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-49

ابراهیم جعفری پویان؛ اعظم السادات ریوندی


تاثیر اعتباربخشی بر ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاهی منتخب شهر اصفهان از دیدگاه کارکنان

دوره 6، شماره 3، آبان 1394، صفحه 67-76

رضا مرادی؛ علی نعمتی؛ نجمه بهمن زیاری؛ آزاد شکری؛ ماهان محمدی؛ عبدالله سلطان تاجیان