کلیدواژه‌ها = استاندارد
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و ارائه مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های دولتی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 7-16

حمدالله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد؛ زهرا شکوه؛ مرضیه خدایی


2. بررسی و مقایسه مدل‌های موجود جهت مدیریت بیمارستان سبز

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-24

یوسف شعبانی؛ علی وفایی نجار؛ الهه هوشمند


4. میزان رعایت استانداردهای ایمنی اتاق‌های عمل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1386

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-15

فاطمه محبی؛ ویدا کشتاران؛ سید پوریا هدایتی؛ ناهید حاتم؛ مصطفی شهمرادی