کلیدواژه‌ها = ایمنی بیمار
اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت ایمنی بیمار در مراکز درمانی

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 79-89

سیده شبنم عظیمی حسینی؛ نبی اله منصوری؛ رضا عزیزی نژاد؛ حسن کریم زادگان


ایمنی اتاق عمل بر اساس استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اردبیل

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 95-102

محمد مهرتک؛ عبداله مهدوی؛ کمال ابراهیمی؛ اعظم نصراللهی؛ عباس سرخی


تدوین استراتژی‌های ارتقاء ایمنی بیمار در بخش‌های بالینی بیمارستان 15 خرداد تهران

دوره 2، شماره 3 و 4، آبان 1389، صفحه 7-16

امیراشکان نصیری‌پور؛ فریده حق‌شناس کاشانی؛ فاطمه ربیعی