نویسنده = لیلا ریاحی
بررسی مدل‌های برنامه اعتباربخشی داروخانه‌ها: مطالعه مروری و روایتی

دوره 11، شماره4، اسفند 1399، صفحه 95-104

شهرام اکبری؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی


ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی در نظام سلامت

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 55-65

عباسعلی عسگری؛ امیراشکان نصیری پور؛ لیلا نظری منش؛ لیلا ریاحی


بررسی ابعاد خودگردانی بیمارستان‌های دانشگاهی گیلان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 39-54

سید علی موسی نیای زارع؛ امیراشکان نصیری پور؛ انیسه نیک روان؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


عوامل موثر بر ارائه خدمات سالمندی فعال در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 61-72

زینب قلی پور؛ محمود محمودی مجد آبادی فراهانی؛ لیلا ریاحی؛ کامران حاجی نبی


برنامه‌ریزی جایگزینی تجهیزات پزشکی با استفاده از رویکرد ترکیبی SWOT-ANP-WASPAS

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 91-107

سهیلا مظلوم واجاری؛ ایروان مسعودی اصل؛ کامران حاجی نبی؛ لیلا ریاحی


رابطه سیستم کنترل مدیریت با مدیریت عملکرد بیمارستان منتخب تامین اجتماعی تهران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-26

لیلا گودرزی؛ لیلا ریاحی؛ لیلا نظری منش


رویکردهای تامین مالی در اورژانس‌های ‌پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در ایران در سال 1395

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 67-81

علی جمال محمدی؛ سیدجمال الدین طبیبی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآبادی فراهانی


تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93

فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد