نویسنده = امیر اشکان نصیری پور
تاثیر سیاست‌گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 85-93

فرشاد توکلی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآباد


تأثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-62

مسعود توکلی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ امیر اشکان نصیری پور


رابطه دیدگاه 360 درجه در هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: 1391

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 65-72

پوران رئیسی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ علی غفاریان


عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-45

عفت جهانبانی؛ امیراشکان نصیری پور؛ سید جمال الدین طبیبی؛ پوران رئیسی


عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 7-23

حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی