نویسنده = پوران رئیسی
رابطه دیدگاه 360 درجه در هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر تهران: 1391

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 65-72

پوران رئیسی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ علی غفاریان


عوامل موثر بر چابکی در زنجیره‌های تامین امدادی سلامت در بلایا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-45

عفت جهانبانی؛ امیراشکان نصیری پور؛ سید جمال الدین طبیبی؛ پوران رئیسی


عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 7-23

حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی


رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 49-57

امیر اشکان نصیری پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ پوران رئیسی؛ مهرنوش جعفری